Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biológia Hygiena, únava

Hygiena - ako interdisciplinárny odbor je konštituovaný poznatkami hraničných vied - biolog., lekárskych a spoločenských. Skúma rozmanité všestranné vývojové vzťahy, životné deje, charakteristiky i reaktivitu žiakov na teles.a duš.záťaž vých.vzdel.činnosti, a to v ich životnom a vých.soc.prostr.a podmienkach.
Úlohou štúdia je poskytovať lekársko-vedné poznatky, kt.charakterizujú vývoj.zvláštnosti živ.dejov, i teles.orgánov a systémov žiaka vo vš.obd.predšk.a šk.dochádzky, až po ukončenie adolescencie.
Hyg.ako interdisc.odbor úzko súvisí s: lekár.biológiou, l.fyziológiou, dorast.lek., hygiena, komunálna hygiena, hyg.práce, hyg.výživy, hyg.detí a dorastu, soc.lek., detská psychiatria, imunológia, populačná genetika, neonatológia, ortopédia, endokrinológia, očné lek., sexuológia.
Zdravie predstavuje urč.dyn.stav organizmu čl., kt.je podmienený biolog., psycholog.a spoločensky. Ide o vzťahy dvoch systémov- vnút.a vonk., ktna seba pôsobia a vytvárajú tak nevyhnutnú potrebu rovnovážneho stavu.
Poruchy v stave zdravia vznkajú- 1. ak pôsobí súbor vonk.vplyvov z biolog.a soc.prostr.čl.svojim rozsahom, char., obsahom, novosťami a jednotlivosťami tak, že organ.už nie je schopný tieto vplyvy zvládať. 2. pri poruchách biolog.a fyziolog.procesov rôzneho rozsahu, stupňa a vzáj.vzťahov, pri poškodení až zrútení fyziolog.al.psychickej samoregulácie al.pôsobením komplexne nezvládnutrelnej záťaže.
Biologické rytmy - vyj.opakovatelnosť a rytmus vš.živ.dejov organizmu. Výrazom dialektického vzťahu čl.a prostredia je usporiadanie živ.dejov čl.v záv.na jeho živ.a prac.prostr., podm.živ.deje sa vo svojej rytmičnosti zosúlaďujú s periodicitou pôsobenia vonk.prostredia a čl.pôsobením užitočnej prospôsobivosti synchronizuje svoje biorytmy s vplyvom prostr.
Učenie- podla prac.zaťaženia orgánov a funkčných systémov čl.delíme prac.činnosť- pr.prevažne telesná, pr.teles.s prevahou sval.koordinácie, pr.pr.zmyslová, duševná, duševne-zmyslová.
Únava - stav organizmu ako reaguje na určitú činnosť. Je prirodz.následkom vykonanej práce, je návratným zhoršením funkčných dejov a stavu v org.

PREJAVY Únavy- zníži sa rozsah pozornosti, kapacita krátkodobej pamäte, klesá rýchlosť práce, objem a kvalita práce.
Faktory, kt.spôsobujú únavu- nedostatočne dlhý spánok, skoré ranné vstávanie, nedostatok kludu a podm.pre dom.prípravu, nedostatok porozumenia rod.pre šk.povinnosti, ned.cit.vzťahu, podceňovanie význ.správnej životosprávy, prílišná pedantnosť rod., ned.času na aktívny odpočinok.
ÚSPEŠNOSŤ- rozhodujú- 1. fyziologicky funkčný stav organizmu, najmä CNS. 2. úroveň a kvalita sociálno-pracovnej motivácie. 3. faktory vonkajšieho pracovnéh a životného prostredia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk