Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Žurnalistika Kódexy novinárskej etiky

MFN-Bordeaux1954+Dánsko1986 nestrannosť-výnimku tvoria články na obhaj.
1. úcta k pravde čestná hra-noviny nemajú uverejňovať neofic.
2. brániť zásady slobody zhrom. a uverej. správ obvinenia bez toho, že by dali slovo obvin. 3. infor. iba v súlade s faktami, kt. pôvod pozná noviny musia okamžite a úplne opraviť chyby
4. na získanie dokum. použiť iba čestné spôsoby slušnosť
5. korigovať inf., kt. nepresn. môže ublížiť nórsky kódex-Manifest BUĎ OPATRNÝ-1936
6. zach. redak. tajomstvo o zdroji dôver. inf. 1. úloha tlače v spol.-sloboda slova a tlače, tlač
7. nedopustiť diskrimináciu akejkoľvek formy má dôlež. úlohu sprostr. inf., tlač musí chrániť
8. plag., svojvol. skres., nepodl. obvin., úplatok slobodu slova a tlače, nesmie sa nechať ovpl.,
9. dôsledne sa riadiť uvedenými zásadami má právo inf. o tom, čo sa robí v spol., úlohou
Kódex novin. etiky Sloven. syndikátu novinárov je chrániť os. proti zásahu zo str. verej. úrad.
1. novinár a verejnosť-verejnosti podáva inf. 2. Integrita a zodpovednosť-šéfredakt. má plnú
prevdivé, overené, odborne fundované. Ak sa inf. zodpovednosť za obsah novín, jedn. redakcia
nedá overiť, treba to uviesť. Rešpekt. primeran. a pracov. musí chrániť svoju integritu, prac.
výraz. prostr. Morálna povinnosť odmietnuť inf. redakcie nesmú zneužiť svoje post. na dosiah.
kt. je nepravd., poloprav., špekul., komer. zamer. osob. prospechu, prac. nesmú byť núťení pís. Ak uverejní, musí to uviesť na pr. mieru-oprava v rozpor. s vl. presved., udržia. rozdiel medzi
Obvi. bez dôkaz., zneuž. dôv., falš. dokum., lož, reklam. a redak. textom, prac. nesmú prijať
zaml. pozn. o poruš. zákon.-naj. prof. previnenie príkaz od iných os. než od vedenia redakcie
2. n. a obj. jeho záujmu-bez súhl. os. nesmie písať 3. Vzťah k zdrojom inf.-zdroje treba chrániť,
tak, aby zasah. do súkr. živ., neuverejní rozh. ak byť ohľaduplný k os., od kt. nemožno očakáv.
si to os. neželá že pochopia následky svojich výpovedí
3. n. a zdroj inf.-má neodň. právo slobod. príst. k 4. Pravid. publ.-treba byť krit. k volbe zdroj.
všet. zdroj. inf., je povin. obozn. informát. s aut. inf., kontr. správnosť údajov, čitatel. musí byť
zámer., pri zbier. inf. nepouž.

nátlak, nesmie povedané, čo je fakt, čo komentár, je nevyhnu. zneuž. udal. kt. bol sved., povin. zach. mlčanliv. rešpekt. os. ľudí, rasu, národ., sveton., titulky
4. n. a redakcia-príkazy len od nadriad., právo nemôžu poved. viac, než je v texte, o výsl. práv
odmiet. nátlak, aby pôsob. proti svoj. presvedč. konania je nemožné uvaž. skôr, než je rozsud.,
5. n. a kolegovia-neuverej. pod svoj. menom cu nepíše sa o samovražde a pokuse o samovražd.
dzie dielo, nepreb. bez odkaz. na prameň, nedá nemožno uverejň. mená mŕtvych, pokiaľ niesú
uverej. viacer. redakciám svoje dielo súčasne inf. najbl.,pozor. pri použ. snímky v inej súvis.
6. n. a verejný záujem-prejav. úctu ústave štát., v prípade zlej inf., čo najskôr ospravedlnenie
rešpekt. platné právo, nepropag. vojnu, násilie 5. slušné správanie sa-každý pracovník musí
The NY Sun-1868 Ch. Dana -1. pokus o kódex poznať etické normy, musí sa nimi riadiť. 1. získavaj správu, každú spr., nič než správu Medzinárodný kódex novinárskej cti-1939
2. nepreber nič z inej publ. bez dokon. istoty 1. Novinár má získavať inf. čestne
3. nepubl. interview bez súhlasu osoby 2. N. preberá zodpoved. za všetko, čo uverejní
4. nepubl. plat. inzerciu ako sprav. materiál 3. N. nesmie uverejniť správu, kt. je falošná
5. neútočiť na slabých a bezbranných 4. N. nesmie skreslovať inf., dokum., udalosti
6. bojuj za svoj názor, ale neni to jed. pravda 5. N. nesmie ohovárať ani obviňo. bez dôkazu
7. podpor svoju stranu, ale neni to jed. dobro 6. N. sa nesmie dopustiť plagiátu
8. vedz a ver, že ľudstvo napreduje 7. N. sa nesmie dostať do rozporu so svedom.
9. nikdy sa neponáhľaj 8. N. nesmie potichu slúžiť vláde, ani súk. záuj
10. buď verný ústave 9. N. je povinný využ. privilég. redak. tajomst.
11. stoj pevne pri ame. zástave,najmä slobode 10. N. nesmie pôsobiť na škodu kolegov
12. nevyslovené slovo zlú krv nevyvolá Medzinár. kódex novinár. etiky-OSN 1952
13. vl. dobrého vajca nevyváž. vl. pokazeného článok 1-podávať verejn. len inf. pravdivé,
14.

keď urobíš chybu, neboj sa to povedať zhodné s faktami
k najstarším kódexom patrí F-1918, Švéd-1923 článok 2-nesmie sa vyhladávať osobný zisk,
Fin-1924, Nor-1936 ohováranie, osočovanie, obviňovanie, plagiát
Kánon americkej žurnalistiky-1923 -vážne profesionálne priestupky
zodpovednosť-právo novín upútavať čitateľov článok 3-pracovníci tlače nemajú uklad. úlohy
je obmedzená jedine zreteľom na verej. záujmy ktoré sú v rozpore s cťou ich profesie, ochrana
sloboda tlače-je nepochybným právom diskutovať dobrého m. človeka je pravidlom, kto sa stal
o čomkoľvek. Je to dôležité právo ľudstva obvineným, má právo odpovedať, vyjadriť sa
nezávislosť-s čestnou žurnal. je nezlučiteľné presa článok 4-zahranič. komentátor musí zozbierať
dzovanie súkrom. záujmu, straníckosť v úvodník. čo najviac inf., aby mohol podať objektívnu i.
poctivosť, pravdovravnosť, presnosť-pri každom článok 5-zabezpeč. profesionálnej cti patrí do
posudz. dôvery sú noviny povinné byť pravdovra. Kompetencie pracovníkov tlače a informácií a
Titulky majú byť obsahovo zhodné s článkom. nie do kompetencie vlád.

Deklarácia povinností – München 1971 9. Neakceptovať finanč. čiastku od inzerentov
1. rešpektovať pravdu, nech sú následky akékoľ. 10. Odmietnúť nátlak a akceptovať len redakč.
lebo ju poznať je právo verejnosti direktívu od zodpovedných pracovníkov red.
2. brániť slobodu informovania, komentovania Deklarácia práv – München 1971
3. publikovať len inf.,kt. pôvod je známy 1. Slobodný prístup ku všetkým zdrojom inf.
4. zaviazať sa rešpektovať súkr. život osôb 2. Odmietnuť každú subordináciu, kt. by bola
5. korigovať každú inf.,kt. sa ukáže ako nepresná proti generálnej línii jeho podniku
6. zachovávať prof. tajoms. o prameni dôver. inf. 3. Nemožno N. nútiť aby vyjadril názor, ktorý
7. nebude používať nelojálne metódy na zisk inf. odporuje jeho pesvedčeniu alebo svedomiu
8. chrániť sa plagiátu, krivého obvinenia, úplatk. 4. Redakč. kolekt. musí byť inform. o každom
dôlež. rozhod., kt. zasiahne do života podniku
5. N. má právo na os. zmluvu a odmenu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk