Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Geografia Poľnohospodárstvo

poľnohospodárstvo-je súčasťou hosp.,tvorí odvetvia výr. sféry-poľn,priemysel,doprava,celú nevýr.sféru-služby,cest. ruch,zahr. obchod,-je základom prim. sekt. hosp.,-zabezpečuje
potraviny pre obyvateľstvo a suroviny pre priemysel,-súvisí so všetkými odvetviami pre priem. výroby(kožušníctvo,farmac.),-základným výr. faktorom je pôda,-v niekt kraj. výrazne zaostáva-India,Mexiko,-lokalizácia závisí od prír. a soc.ek. čin.,prír. činitele- pôda, podnebie,reliéf socioek.-celková vyspelosť spoločnosti,doprava,vlastníctvo pôdy, prac.sila,mechanizácia rastlinné poľnoh.-základ je poľnoh. pôda,kt sa delí na 1)ornú2)pôda s trvale trávnatými porastmi3)pôda s trvalými kult. ,-plodiny slúžia na výživu obyv.,chov hosp. zvierat,suroviny pre priemysel 1)produkcia potravín-obilniny-pšenica,kukurica, ryža, jačmeň,raž,ovos, proso,-zemiaky-aj ako krmovina,hlavne ošípané,surovina na výrobu škrobu a liehu 2)produkcia krmovín-krmoviny=nedozrelé obil.3)technické plod.-ľan,konope,bavlník,kaučukovník,cukr. repa a trstina,olejniny-palma olejná,olivovník, slnečnica,chmeľ 4)pochutiny-tabak,korenie,kakao,káva,červ. papr., svetové obilnice-1)Európska-od Fran až po Ukrajinu-pšenica 2)Severoam-stred USA(cent. rovník)-juh Kanady
(kukurica,pšenica) 3)monzúnová Ázia-JV Ázia-kukurica,ryža 4)Laplatská obl.-pšenica 5)Austrália-pšenica zemiaky-E,Am,Čína kávovník-Brazília,Kolumbia,Str. Am.,Indonézia, Pobr. Slonoviny kakaovník-oblasť Guinej. zálivu-pobr. Slon.,Ghana,Nigéria čajovník-India,Čína,Sri Lanka,Cejlon,Gruzinsko bavlník-Čína,USA,Str. a J Ázia,Egypt
kaučukovník-JV Ázia olejniny-monz. Ázia,oblasť Guin. zálivu cukr. repa-E,USA cukr. trstina-Brazília,mon Ázia,Karibská oblasť
Rastl. výroba na SVK-hlavné odvetvie poľnoh.,produkcia rastl. a živ. výroby je približne rovnaká,hlavná zložka-obilniny-pšenica,jačmeň,ovos,raž,zemiaky,-,techn. plodiny-cukr. repa,tabak,olejniny-J SVK(hl. zelovoc obl.),exportná plodina-chmeľ,-významné je pestovanie viniča hroznového-Malokarpat. obl.,JV Svahy,-z Maďarska k nám zasahuje Tokaj-Sl. N. mesto,Sobrance-Tibava,Nitriansky kraj-Nitra,Levice,Zl. Moravce-vinič,-tabak a zelenina- Trnavský kraj Poľnoh. výr. oblasti SVK-1)kukuričná-najlepší výr. typz hľadiska úrodnosti (černozeme),do 200m.n.m.,nížiny a kotliny(pod,Koš.,Juhosl.),najväčší podiel ornej pôdy, priem. ročné tepl. okolo 10°C,zrážky 500-600mm,pestujú sa tu plodiny náročné na teplo a pôdu-kuk.,pšenica,cukr.

repa,tabak,olejniny,vinič a ovocie 2)Repárska- zaberá rovinné a pahorkatinné časti nížin,hlavne Pod. pah.,menšie územia v Koš. a Juh. kotline,200-300 m.n.m.,priem. r. teplota 9°C,600mm zrážok za rok,hnedozem-cukr. repa,kukurica, pšenica,jačmeň,krmné obilniny,aj vinič 3)zemiakárska-zaberá nižšie a str. časti vrchovín Str. a S SVK,400-600m.n.m.,pr.6-7°C,zrážky 700-800mm,prevládajú hnedé lesné pôdy-zemiaky,raž,ovos,veľkú časť pokr. lúky a pasienky podoblasť- zem.-ovsená-zaberá podhorské oblasti a vyššie položené kotliny,zemiaky,ovos,krmoviny 4)horská-s chladným a vlhkým podnebím,6-7°C,nad 800mm zrážok,nad 600m.n.m.,podzolové pôdy(Str.a S SVK)-horské regióny,raž,ovos,zemiaky,ľan Typy poľnoh krajiny-a)oráčinová –v nížinách,kotlinách a pahorkatinách,nedostatok strom.vegetácie,vysoká hustota obyv+dopr.sieť,60% ornej pôdy,na pestrejšom reliéfe môže nastať devastácia pôdy,pestovanie obilnín,technických plodín,krmoviny-jednoročné rastliny b)trávnatolúčno-pasienkarska-nachádza sa území,kde človek odstránil les a nahradil ho trávnatou plochou,viac stromovej veg.(háje,menšie lesy),menej kvalitné-krmoviny,riedko osídlené,riedka sieť telekomunikácií,hov. dobytok, ovce,cest. ruch c)krajina so zmieš kultúrami-striedanie malých plôch lesov,oráčiny,tráv. plôch a sídel,viaže sa na silne členity podh. a horský
reliéf,banícka a valašská kolonizácia na SVK d)krajina s výrazným zastúpením trvalých kultúr-typická pre rozsiahle plochy vinohradov,ovoc.sadov,záhrad, plantáží, chmeľníc, špecializácia na 1 plodinu,kt má výrazný trh.char.(vinič,čaj,kaučuk,kakao),špec. poľnoh.stavby,osobitné spol. zvyklosti,vo vysoko rozvinutýchštátoch-doplnkový char.,Str. Am.-banán,Guin.záliv-kakao,všetky rozvojové krajiny v ekva a subekva pásme e) prímestská poľnoh. krajina-všetky kategórie poľnoh. pôdy-závisí to od územia,kde je mesto,základom je orientácia poľnoh. na potraviny a produkty,kt. potrebujeme na každodennú spotrebu,mestá vytvárajú určité špeciálne zóny produkcie uvedených produktov Rastlinná výroba vo svete-
1)potraviny-obilniny.hľuznaté plodiny,strukoviny 2)technické plodiny-a)rastl. na výrobu cukru b)textilné plodiny c)olejniny d)ostatné 3)pochutiny a)koreniny b)lek. rastl. c)na prípravu nápojov PŠENICA-pestuje sa na všetkých kontinentoch,najv producent Čína,najv exportéri:USA,Kanada,Francúzsko RYŽA-vo vlhkých subtrópoch a trópoch,sadí sa ručne do vody-málo priepustné pôdy,najväčšíproducent:Čína,India,Bangladéš,najv. exportéri:USA,Thajsko,Taliansko KUKURICA-pochádza z Ameriky,najv.producent: USA,Čína,Brazília, Mexiko,najv.

exportéri:USA,Fr.,Maďarsko hľuznaté plodiny:-nahrádzajú ob. v ekva a subekvapásme,bohaté na škrob,maniok(suší sa a melie na múku),bataty,jamy,taro,dostali sa do E v 16.stor.,najv.prod.:Čína,Rusko,Poľsko,najv. expo: BENELUX,Poľsko zelovoc:banány(Str.A),citrusy,anannásy,strukoviny(Ázia)
techn. plodiny-na výrobu cukru-cukr. repa-Francúzsko,Nemecko,Ukrajina,cukr.trstina-vyššia úroda,rýchlejšie spracovanie,menej cukru,Brazília,India,Čína textilné plodiny-bavlník,ľan,konope,juta,sisal pochutiny-koreniečierne korenie,vanilka,škorica,klinčeky príprava nápojov-kakao,čaj,káva narkotiká-tabak,hašiš,ópium,konope
Živ. výroba vo svete:ovplyvňujú ju 2 faktory:zdroje krmovín,dopyt po čerstvých produktoch chov hov. dobytka-India,Brazília,býv. ZSSR,Argentína,Uruguaj chov ošípaných-Čína,USA,býv.ZSSR,E,Lat. Am.-oblasti mierne až chladné,husto zaľud. chov oviec-Austrália,Nový Zéland,Čína,Z E,Argentína,Uruguaj,JZ Ázia-turecko,Irán
karapulské ovce-STR.Ázia Živ. výr. na SVK:najdôležitejší je chov dobytka(JZ SVK= krmovinová základňa)chov prasiat-kukuričná oblasť chov koní-stratil pôv. význam v dôsledku mechanizácie,úspešný chov šport. koní (export)-Topolčianky,Matušice chov oviec-zostupná tendencia,horské oblasti Žil. kraja,LM,Rkchov hydiny- blízko centier spotreby chov rýb-stúpajúca tendencia,Levice,Stupava chov včiel-zhoršenie ek. podmienok-neg. vplyv,pštrosie farmy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk