Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenský jazyk Eposy P. O. Hviezdoslava

E.aG.Vlkol.-odstup 11 r.,sú v nich odlišnosti,tvoria akoby jeden celok.Námet-zo spom.
na živ.drob.zem.žij.vo V.Kubíne-POH dôver.poznal živ.zemanov,ich mysl.,mentalitu.
Rieši zákl.probl.úpadku zemian.Ežo Vlkolinský-Konflikt poukaz.na 2.hl.postavách Ežo
(syn), Estera(matka).Estera-star.gener.,staré rod.tradíc.,zastar.hospod.,pracuje vo
dne v noci podľa starých tradíc.,ale hospod.upadá.Zmysel živ.–majetok–pôda+pôvod. Ežo- predstav.mlad.gener.,kt.hľadí dopredu, hľadá nové cesty hospod., neuznáva staré
tradície-zbytoč., konzervatívne – cit + láska až potom majetok. Zákl.spor medzi Ežom
a matkou vzniká vtedy,keď Ežo si nechce zobrať dievča,kt. mu matka vybrala. Ežo
odmieta partnerku - majetok, dobrý pôvod - volí si dievča na zákl.lásky a tou je Žofka
Bockovie–nemá pôv.,sedl.,hoci bohatá-konflikt vyústi do otvor.rozporu,E je vypoved.z
domu a vyded. Ežo hľadá pomoc u najbliž.rod.-strýko Eliáš-realist.pohľad na dedinu aj
na zemian.vrstvu a na vzťahy.Strýko Eliáš pomôže Ežovi a vystrojí mu veľkú svadbu,
nie z hľadiska ľudskosti,ale aby ublížil a pomstil sa Estere,kt.pred rokmi aj so svojim
mužom obrali Eliáša o čast majetku. Autor túto svadbu využ.,aby čo najrealistic.opísal
dedinu,vzťahy medzi ľudmi.Opis.zemanov,ich obleč.,zvyky.Porovn. sedliakov a zem,
Poukaz.na otvor.rozpor,ku kt. na svadbe dochádza medzi Eliášom ako zemanom a Žofk. otcom ako sedliakom, kt.rieši Ežo myšl.o rovnosti.Myšl.splynutia týchto 2vrstiev vrcholí
v záv.eposu,keď po niekoľ.rokoch doch. k stretnutiu Estery s vnúč.Benkom a nastáva
zmierenie tvrdej zemanky Estery nielen so synom,ale aj so sedl.vrstvou,čím sa napĺňa zákl.
myšl.diela-spojenie s ľudom.
GÁBOR VLKOLINSKÝ-je voľným pokrač.eposu. Rozdiel je v tom,že E.Vlkol.je hist.jednej
rodiny,2.epos je históriou morál.a hmotného úpadku zemian.Hl. post.je Gábor,kt.poch.z
mnohopoč.rodiny a na jeho rodine autor zobraz.majetkový aj morál. úpadok, keď rodičia po
odchode detí z domu prepadnú alkoholu. Najprv matka, potom otec. Gábor v snahe zachrániť
zemian.rod. hľadá východ.v zachov.zemian.rodu.Hľada partnerku medzi zemiankami.Zbytoč.
lebo vedia že jeho matka pije.Jediná-M.Tomášovie,kt.rodičia chceli vydať za Eža a neskôr priv.

s G.Ten nemá šťastie.Marka začne po Ežovom odmietnutí zomiera.G uvažuje o smrti.Poradí mu
Ežo aby išiel na prístupky.Prišiel do domu Blaškovcov (priženil sa do rodiny)zaradil sa medzi
sedliactvo.Oba eposy-dej prebieha paralelne-postavy prech.z diela do diela.Vystupujú Ežo aj
Gábor.Na pozadí deja Hviez.Zaznamen.aj rôzne hist.udalosti,kt.ovplyv.myslenie postáv napr.:
memor. zhromažd.v otázke rovnosti.Osud Gábora a Eža uzatvára dielom Dve návštevy,kde po
rokoch prich.k obom na návštevu a porovn.protikl.života.Ežo má len 1 dieťa(zostal verný zemian.
tradícii) Gábor má viac detí a spôsob živ.je sedliacky-splynul s ľud. vrstvou.1.Veľ.epic.skladby-
Háj.ž.;2.eposy-Ežo,Gábor Vlkol.;2.Bás.pov.zo živ.dedinského-Večera;3.Bás.pov.s bibl.temat.-
Vianoce,Noc Šalamúnova;4.Kratšia epika-balady-Zuz.Hraškovie,HŽ-nová etapa verš.ep.,do epic.
konfl.sa nevkl.alegoriz.deja a post.ale cez realist.prostr.sa zobraz.konflikt,kt.má spoloč.význam.,
epicko-reflex skladba;Vonk.komp.-a,prológia-pozdrav;b,15spevov+lyric.intermezzá;c,epilóg-
zbohom;Vnút.komp.-1.expozícia-uved.do deja,2.zápletka,3.Kríza-zvrat v deji,4.Peripetia deja-
vyvrchol.,5.rozuzl.deja,Konflikt sveta kašt a sveta chalúp,šťastie pre V-blahobyt,radovánky,poľov.,
Č-pokojný rodd.živ.;zmys.živ.V-poľov,záhaľ,zvádz.žien,Č-Michal-v práci;morálka V-aj keď je
Hanka vydatá-aj tak ju zvádza,Č-Hanka je verná-bráni svoju česť,M-poch.čin Hanky,vinu na seba,.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk