Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Hollý životopis

- gymnázium študoval v Skalici a Bratislave, teológiu v Trnave
- pôsobil ako farár na slovenskom vidieku (Hlohovec, Madunice)
- písaval v prírode, v blízkom hájiku "Mlíci" pod storocným dubom
- zomrel na Dobrej vode pri Pieštanoch
Ked sa Anton Bernolák rozhodol vytvorit slovenský spisovný jazyk
na základe západoslovenského nárecia, Ján Hollý sa pripojil k jeho úsiliam, tým, že schopnosti a predpoklady nového jazyka vyskúšal v praktickej básnickej tvorbe. Najprv prekladal antických klasikov: Homéra, Ovídia, Vergília. (ROZLICNÉ BÁSNE HRDINSKÉ, ELEGIACKÉ A LYRICKÉ)
Charakteristika Hollého básnickej tvorby:(z jeho epitafu na pomníku
v Dobrej Vode, ktorý napísal Ludovít Štúr)
" Prospevoval velké a žalostné som dni Slovákov.
Ospevoval vábné jich nivy, lúky, pole."
EPOSY z dejín Velkomoravskej ríše: SVATOPLUK
CYRILO-METODIÁDA
SLÁV
Prvým velkým eposom z dejín Velkej Moravy je Svatopluk. Skladá sa
z 12 spevov. Jeho podklad tvoria tieto historické fakty z 9. storocia:
velkomoravský panovník Rastislav úspešne celí náporu Východofranskej ríše, ktorá si chce podmanit slovanské kmene na Morave a na Slovensku. Co sa nepodarilo vojakom, podarí sa podlou zradou Rastislavovho synovca Svätopluka. Rastislava vydáva Nemcom. Tí ho oslepia a zatvoria do kláštora. Franskej vierolomnosti padne za obet aj sám Svätopluk, ktorý má za Nemcov vyjednávat. Epos sa koncí Svätoplukovým vítazstvom na devínskom bojisku, jeho prechodom do slovanského tábora a prijatím královskej koruny. Epos Svatopluk je zaludnený velkým poctom postáv. Okrem historických mien Svätopluka, Slavimíra, Cyrila, Karolmana a dalších, v nom vystupuje vela vymyslených hrdinov, vrátane mytologických (napr. pohanský boh Cernobog).
Svätopluk má svoj vlastný svet, rozhoduje sa podla vlastného svedomia a vedomia. Epos je pevne spojený s hlavnými myšlienkovými prúdmi slovenského národného obrodenia.
Hollý charakterizuje Slovanov ako národ pracovitý, mierumilovný a
pohostinný, ktorý po cudzom nebaží, svoje si však nedá a radšej volí
"smrt slavnú a hrdinský ...úmor" ako život v otroctve.
Vplyvy antiky sa prejavili v kompozícii eposu (zacína sa propozíciou
- naznacenie predmetu, invokáciou - vzývanie múzy), v epickej šírke a názornosti pri zobrazovaní príbehov a scén.
VERŠ Svatopluka je HEXAMETER.

epos: CYRILO-METODIÁDA - skladá sa zo 6 spevov
- opisuje príchod Cyrila a Metoda na Velkú Moravu, ich život a úcinkovanie
- podobne ako Svatopluk, aj Cyrilo-Metodiáda sa koncí vítazstvom ducha,
vítazstvom Metoda nad intrigami nemeckých biskupov
epos SLÁV - skladá sa zo 6 spevov
- opisuje tu boje pokojamilovných Tatrancov, ciže Slovákov, s lúpeživými Cudmi, ktorí sa na cele s králom Bondorom rozhodnú pomstit svoj nevydarený
nájazd do "Tatranska". O vítazstvo nad Cudmi sa zaslúži Sláv, hlavná postava eposu.
Hollý nazýva svoje eposy vítazskými básnami, to znamená bohatierskymi eposmi. Vzorom kompozície, formy i jednotlivých epizód boli básnikovi Homérove a Vergíliove eposy. Zacínajú sa propozíciou (naznacením predmetu, obsahu) a invokáciou (vzývaním vyššej moci, múzy). Rozclenujú sa na spevy. Obsah podáva sám autor na zaciatku každého spevu. Verš je vo všetkých eposoch rovnaký:
HEXAMETER.
Bezprostrednost slovenského ludového života predstavil Hollý v SELANKÁCH.
(skladajú sa z 21 básní, selanka = idylická básen)
Ospieval v nich slovenskú prírodu v najkrajších obdobiach roka - jari a lete a dedinského cloveka v jeho tvorivej práci. Básnik vyjadruje protiklad medzi mestom a dedinou. Opisuje idylický život pastierov, rolníkov.
Hollého dielom vyvrcholil slovenský klasicizmus, ktorý podporil vznik
a rozvoj národného povedomia a prehlbil ideu Slovanstva v obrodeneckom hnutí. Umeleckým spracovaním tém z minulosti podnietil Hollý záujem o národné dejiny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk