referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Ján Kollár: životopis
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Evelin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 292
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Ján Kollár (1793-1852) sa narodil v Mošovciach neďaleko Martina. S ťažkosťami vyštudoval gymnázium v Kremnici, Banskej Bystrici a v Bratislave, pretože pre odpor otca sa musel na štúdiách sám živiť. Na vyššie filozofické a bohoslovecké štúdiá odišiel podobne ako Šafárik do nemeckej Jeny. Ako evanjelický kňaz účinkoval tridsať rokov v Budapešti, na sklonku života ho menovali za univerzitného profesora na viedenskej univerzite. Vo Viedni aj zomrel a roku 1904 jeho pozostatky slávnostne previezli do Prahy a uložili na cintoríne v Olšanoch.
Kollárovo slovanské uvedomenie sa naplno rozvinulo v cudzom, nemeckom prostredí v Jene. Malo na to vplyv viacero skutočností. Po Napoleonovej porážke pri Lipsku sa Jena stala stred. nemeckej mládeže, volajúcej po zjednotení všetkých nemeckých krajín. Kollára prekvapil a veľmi na neho zapôsobil slobodný život študentov a ich silné vlastenecké nálady.

Zároveň mal Kollár možnosť pozorovať v Jene aj tienisté stránky nem. nacionalizmu: rozpínavosť, povýšenectvo a podceňovanie iných národov, najmä slovanských. Výstrahou pre budúcnosť Slovanov mu boli aj osudy zaniknutých slovanských kmeňov na nem. území.
Kollár v Jene okrem teológie horlivo študoval aj slovanské jazyky a dejiny slovanských národov. Dozvedel sa o slávnej minulosti Slovanov, ale videl neradostnú prítomnosť. S výnimkou Rusov všetky ostatné slovanské národy boli neslobodné. Kým v Nemecku mládež veľmi jednoznačne volala po zjednotení Nemcov, u nás každú zmienku o slovanstve rakúska vláda považovala takmer za vlastizradu a prenasledovala každý pokrokovejší názor a jeho prejav.
Pre Kollárov život a jeho básnickú tvorbu bolo vzpruhou zoznámenie sa s dcérou evanjelického pastora Friderikou Schmidtovou. S Mínou, ako ju nazýval, podnikal vychádzky do okolia Jeny a na nich pozoroval dôsledky dejinných udalostí. Matka bránila dcére, aby sa vydala za Kollára a odišla s ním do Uhorska, a až roku 1835, teda až po šestnástich rokoch ich známosti, si ju básnik mohol odviesť do Pešti ako svoju manželku.

Neskôr sa stal stúpencom austroslavizmu (politický smer slovanských politikov, usilujúcich sa o zblíženie Slovanov v rámci habsburskej monarchie) a celkom opustil oduševnené názory svojej mladosti.
Náplňou jeho prvej básnickej zbierky, nazvanej Básně Jana Kollára (1821), sú znelky (sonety), v ktorých Mínu ospevuje ako symbol krásy, alebo vyslovuje v nich vlastenecké myšlienky. Cenzúra však práve viaceré básne z tohto druhého tematického okruhu nedovolila publikovať. Bola medzi nimi aj báseň Vlastenec (asi z roku 1820), ktorá vyšla až po jeho smrti. Jej hlavným motívom je myšlienka spravodlivosti a národnej slobody.
Zbierka Básně Jana Kollára sa stala základom, okolo ktorého sa sústreďovali ďalšie znelky, čo vlastne podnietilo vznik rozsiahlej skladby Slávy dcera. V konečnej podobe vyšla roku 1832 a obsahovala Předspěv a päť spevov: I. Sála, II. Labe, Rén, Vltava, III. Dunaj, IV. Léthé, V. Acheron (Léthé podľa gréckeho bájoslovia rieka v podsvätí, z ktorej sa pije zabúdanie; v jeho skladbe slovanské nebo, Acheron – rieka v podsvätí; slovanské peklo).

V tomto vydaní mala 645 vlasteneckých, ľúbostných a náučných zneliek, spojených len nejasne naznačenou dejovou líniou. V prvom speve básnik spomína na krásne časy lásky v Jene a lúči sa s Mínou. V druhom a v treťom putuje po slovan. krajoch vyznačených riekami a opisuje svoje dojmy z polabských, pobaltských a našich krajín, vkladajúc medzi ne rozmanité historické reflexie, úvahy. V štvrtom speve prechádza s Mínou, medzitým údajne mŕtvou, po slovanskom nebi, aby oslávil všetkých vynikajúcich a zatracuje všetkých nežičlivcov Slovanov a odrodilcov.

Najsilnejším miestom Slávy dcery z umeleckej, obsahovej a myšlienkovej stránky je Předspěv. Je napísaný časomerným elegickým distichom (elegické distichon-gréc. dvojveršie zložené z daktylského hexametra a pentametra s neúplnou 3. a 6. stopou). Z hľadiska myšl. vyznenia Předpěv predstavuje mimoriadne pôsobivú elégiu (žalospev) nad slovan. minulosti, v ktorej víťazilo násilie nad spravodlivosťou (Kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé?). Napriek tomu, že si básnik uvedomuje, koľko príkoria vytrpeli Slovania od svoji nepriateľov, neprejavuje nenávisť k inému národu, ale obracia ju na zotročovateľov. Je presvedčeným humanistom, ktorý má na zreteli predovšetkým človeka a jeho slobodu:
Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.

Jednoduchá dejová osnova Slávy dcera má približne takú podobu: Bohyňa Sláva, predstavujúca slovanstvo, sa sťažuje v rade bohov, aké krivdy museli Slovania v minulosti pretrpieť. Bohovia rozhodnú, aby Mliek, syn bohyne Lady, stvoril dcéru Slávy ako ideálny symbol slovanskej budúcnosti, ktorá by Slovanom odčinila predchádzajúce utrpenie a postavila ich medzi popredné národy sveta. V obraze Míny vytvoril idál slova. devy, ktorá ho sprevádza na ceste po slovan. krajoch.
Vo vlasteneckých znelkách autor vyslovuje svoje morálno-vlastenecké názory na dobové otázky a problémy domoviny, rozhorčene protestuje proti jej pokorovaniu a potupovaniu. Pojem vlasť sa mu nekryje s územím, na ktorom žil, ale má na mysli vlasť, ktorú v „srdci nosíme“, ktorú predstavujú „mravy, reč a mysli svorné“. Slávy dcera je preniknutá myš. vlastenectva, odvodeného od túžob po ľudskosti, nár. znášanlivosti, spravodlivosti a z vedomia práva na slobodný život.
Kollár je kritický k národným chybám, ktoré spôsobujú roztrieštenosť a nejednotnosť národných síl. Povestná slovanská nesvornosť a bezduché napodobňovanie cudzích vzorov neprispievajú k uskutočňovaniu spoločných národných cieľov. V protiklade s nimi, resp. v odkaze na ne, volá po národnej hrdosti a odvoláva sa pritom na slávnu národnú minulosť.

V popredí jeho vlastenectva je však v každom príp. bud. Slovanov v dej. ľudstva. Na strome európskej vzdel. sú Slovania najmladším kmeňom, a preto aj najzdravším a najsilnejším. Veľkú bud. im však nemôžu zabezpečiť prázdne slová a silné reči, ani planá horlivosť, ale každodenná statočná práca, k čomu básnik každého vyzýva: Pracuj každý s chutí usilovnou na národu roli dědičné!
Jeho láska k Míne ako predobrazu lásky k Friderike Schmidtovej je ďalším dôležitým motívom Slávy dcery. Celá skladba vyrástla práve z ľúbostných sonetov prvej zbierky (1821). Tieto, podľa času vzniku staršie, ľúb. znelky sú aj najúčinnejšie, pretože vyrástli z bezprostredného zážitku. Ozýva sa v nich šťastie z lásky i úprimný žiaľ z rozlúčenia. Básnika, ako sa sám pritnáva, láska celkom zmenila.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.