Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Max Weber životopis

Vedecké dielo Maxa Webera môžeme rozdeliť na niekoľko skupín.
 Do prvej skupiny patria jeho metodologické a teoretické reflexie, teda úvahy o genéze a statuse pojmov vo vedách o spoločnosti a dejinách, skúmanie vzťahu teórie a empírie, úvahy o vzťahu vysvetľovanie a chápanie pri poznávaní sociálno-historickej skutočnosti. Sem patria i pokusy o systematizáciu základných sociologických pojmov. Prvý pochádza z r. 1913 a bol uverejnený pod názvom O niektorých kategóriách chápajúcej sociológie.
 Druhý, Základné sociologické pojmy, písaný v rokoch prvej svetovej vojny, bol uverejnený ako prvá kapitola základného Weberovho diela, ktoré vyšlo v r. 1921 pod názvom Hospodárstvo a spoločnosť. Do druhej skupiny patria úvahy o genéze modernej spoločnosti. Kľúčovú úlohu tu hrá dielo Protestantská etika a duch kapitalizmu z r. 1902 a Dejiny hospodárstva (Náčrt univerzálnych sociálnych a hospodárskych dejín), ktoré vyšli až po Weberovej smrti v r. 1923.
 Do tretej skupiny potom patria štúdie k sociológii svetových náboženstiev. Okrem toho sú tu ešte slávne prednášky Veda ako povolanie a Politika ako povolanie, ktoré by mal poznať každý, kto sa chce vyjadrovať o intelektuálnych problémoch 20. storočia.
 Súhrnom intelektuálnych výkonov je nedokončené dielo Hospodárstvo a spoločnosť ktoré z pozostalosti vydala Marinna Weber roku 1921 a 1922.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk