referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Nedeľa, 26. mája 2024
Aristoteles
Dátum pridania: 29.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mudrlantka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 487
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 
Logika

Aristoteles je zakladateľom tejto vedy. Je to náuka o správnom myslení, o formách a metódach (nie o obsahu) správneho myslenia. Neukazuje, čo si máme myslieť, ale ako pri myslení postupovať, aby sme dospeli k správnym výsledkom. Je to najabstraktnejší a najťažší odbor filozofie. Najdôležitejšie elementy logiky sú: pojem, kategória, súd, úsudok, dôkaz, indukcia/dedukcia.

Pojmy – sú všeobecné; čím sú všeobecnejšie, tým viac indivíduí zahrňujú-vznikajú definíciou; ku každej definícii patria 2 časti:

- zaraďuje pojmy do triedy, ktorej všeobecné znaky súhlasia so znakmi zadefinovaného pojmu
- udáva, čím sa tento predmet odlišuje od ostatných predmetov rovnakej triedy -živočích -cicavec -pes -jazvečík -hnedý dlhosrstý jazvečík -tento jazvečík

Kategórie

- Aristoteles odlišuje tieto hlavné kategórie: Substancia, kvantita(množstvo), kvalita(vlastnosť), vzťah, kde, kedy, poloha, mať, robiť, trpieť.
-prvé 4 sú najdôležitejšie, medzi nimi najmä substancia
-sú základnou formou bytia- majú ontologický význam
-sú v nich obsiahnuté veci rozdelené podľa znakov
- logická funkcia kategórií

Súd- je spojenie pojmov-v každom súde sú spojené dva pojmy najmenej-má 2 hlavné časti:

- subjekt (pojem, o ktorom hovoríme)
- predikát (výpoveď o subjekte)-„človek je živočích“ „tento konkrétny človek je živočích“

Úsudok- spojenie súdov-náuka o úsudku- jadro Aristotelovej logiky-je to odvodenie súdu z iných súdov-skladá sa z: predpokladov (premís) a záveru (konklúzie)-v centre náuky o úsudku stojí sylogizmus, kt. má 3 časti:

- všeobecná veta: „Všetci ľudia sú smrteľný“
- špeciálna veta: „Sokrates je človek“o Záver: „Sokrates je smrteľný“ Prvé dve nazývame premisy

Dôkaz- spojenie úsudkov-platí zákon sporu: „To, čo je, nemôže zároveň nebyť“- protikladné výpovede nemôžu byť zároveň pravdivé-neskôr sa sformulovali: 

- zásada identity (A = A)
- zásada vylúčenia tretieho (každá výpoveď je pravdivá, alebo nepravdivá, tretia možnosť neexistuje)
- zásada dostatočného dôvodu

Metódy dokazovania:

-indukcia: postup od zvláštneho k všeobecnému- hľadá v danom rode spoločné znaky a zaraďuje ich do druhov)
-dedukcia: postup od všeobecného k zvláštnemu

Učenie o duši

Aristoteles rozlišuje tri formy duše:

- vegetatívna – vyživovacia duša, ktorá riadi vyživovacie funkcie organizmus
- zmyslová – rastliny ju nemajú a umožňuje nám vnímanie a pociťovanie
- rozumová – má ju len človek

Rozum Aristoteles rozdelil na receptívny (trpný)- prijíma materiál poskytovaný zmyslamičinný- sám uvádza do pohybu receptívny rozum a ostatné časti duše. Nie je viazaný na telo, je nesmrteľný.

Fyzika a kozmológia

Telesá nášho sveta sa skladajú za štyroch zák. prvkov: zem voda, oheň a vzduch. Prvé dve sú ťažké, preto je ich miesto dole. Druhé dva sú ľahké a pohybujú sa smerom hore. Pohyb vysvetľuje ako návrat na prirodzené miesto. Zem je v strede vesmíru, čo je jej prirodzené miesto, preto je nehybná. Nebeské telesá sú zložené z piateho prvku a tým je éter. Ich pohyb je večný a dokonalý. Vesmír je konečný, poslednou sférou je sféra stálic.

Učenie o štáte

Základom demokratického štátu je sloboda. (Aristoteles) Na rozdiel od Platóna, ktorý vznik štátu odvodzoval zo slabosti ľudského indivídua, Aristoteles tvrdí, že vznik štátu zodpovedá prirodzenému sklonu ľudí, pretože iba v spoločnosti si človek môže osvojiť jazyk, rozvíjať sa a uplatniť svoje cnosti. Štát je najvyššou formou ľudského súžitia, je nadradený nad rodinu a jednotlivca.

Existujú tri dobré a tri zlé formy štátu (zlé vznikli deformáciou dobrých);

- dobrými formami štátu sú: monarchia, aristokracia a politea (rozumná, nesebecká vláda väčšiny).
- zlými formami štátu sú: tyrania (vznikla deformáciou monarchie), oligarchia (deformácia aristokracie) a demokracia (deformácia politey)

Rozvinuté spoločenstvo obcí alebo politické spoločenstvo ľudí, ktorí sa spojili na dosiahnutie určitého blaha. Základné úlohy štátu spočívajú v zabraňovaní nadmernému hromadeniu majetku občanov a nadmernému rastu politickej moci jednotlivca a udržiavaní otrokov v podriadenosti. Ideálny je taký štát, ktorý zabezpečuje maximálnu mieru šťastného života pre čo najviac otrokárov. Otroci a slobodní chudobní sú politicky bezprávni. Ostatní slobodní občania (majetní) majú potom povinnosť podieľať sa na správe štátu.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Aristotelés SOŠ 2.9322 3951 slov
Aristoteles SOŠ 2.9281 1460 slov
Aristoteles SOŠ 2.9759 4957 slov
Aristoteles SOŠ 2.9856 1900 slov
Aristoteles SOŠ 2.9735 756 slov
Aristoteles GYM 2.9557 845 slov
Aristoteles INÉ 2.9934 178 slov
Aristoteles GYM 2.9588 380 slov
Aristoteles GYM 2.9954 880 slov
Aristoteles GYM 2.9964 2233 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.