Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pavol Országh Hviezdoslav životopis a tvorba

Od osobného k národnému, sociálnemu,
svetovému a všeľudskému v lyrike P. O. Hviezdoslava.

Pavol Országh - Hviezdoslav bol veľký slovenský básnik, predstaviteľ kritického realizmu v poézii. Jeho tvorba je rozsiahla a má veľký význam. Opisuje život ľudu a kritizuje spoločnosť. Hviezdoslav písal reflexívnu poéziu, epické verše, veľké lyrické skladby, drámu - veršovanú, preslávil sa aj ako prekladateľ. Narodil sa vo Vyšnom Kubíne na Orave. Prekrásna príroda Oravy a Liptova vplývali na jeho tvorbu. Jeho rodičia boli chudobní zemani. Otec pracoval ako roľník. Hviezdoslav v mladosti chodil s otcom na pole a naučil sa vážiť si prácu roľníka. Nejednu báseň venoval roľníkovej práci, tvrdil, že dáva zmysel životu, je to dar pre ľudstvo ".. ona je žitia obsahom i cieľom ...". Jeho matka - Tereza, rodená Medzihradská, bola jemná a citlivá žena, v básniach na matku často spomínal, bola to jeho najdrahšia bytosť. Mal 2 starších súrodencov. V domácom prostredí bol do 13 rokov. V detstve naňho zapôsobil učiteľ. Štúdium : 1. maďarské gymnázium v Miškovci - 3 roky. Najprv mal veľké problé my s maďarčinou. Zoznámil sa s poéziou Petöfiho, Aranya a začal písať prvé básne po maďarsky.
2. Kežmarok - tam aj maturoval. Štúdium nemčiny - diela Goetheho, Schillera, ale čítal aj diela Shakespeara. Vo vedomostiach prevýšil aj maturantov. Domov chodil len na prázdniny. Pomaly sa odnárodňoval. Oravskí národovci mu posielali diela našich básnikov (knihy J.Kollára a A.Sládkoviča) Vplyv lásky k matke a jej reči znamenal národné prebudenie.
" Mňa kedy´s zvádzal svet,
mi hovoriac:
reč, ktorú z domu vieš
ó jak je lichá.
Jak biedny nástroj ona pre
snem prác,
Čo žitím srdca sú a duchu
pýcha ..."
3. Prešov - štúdium práva. Práca v literárnom krúžku Kolo. Spolu s Kolomanom Banšellom vydávali almanach Napred.
Stal sa advokátskym osnovníkom v Dolnom Kubíne, potom prešiel do Martina. Neskôr sa stal podsudcom na okresnom súde v Dolnom Kubíne. Boli to 70. roky - obdobie veľkej maďarizácie. Hviezdoslav otvorene vystúpil na obhajobu Slovákov. Vzdal sa štátnej služby, prijal pseudonym Hviezdoslav, ktorý mu vymyslel Vajanský. Stal sa profesionálnym spisovateľom a pritom bol stále advokátom. Zhruba 20 rokov, od roku 1879 - 1899 bol advokátom v Námestove. Bolo to zároveň aj jeho najplodnejšie obdobie. Po dvadsiatich rokoch sa opäť vrátil do Dolného Kubína, kde ho zastihla 1. svetová vojna.

V roku 1914 napísal Krvavé sonety. V roku 1918, po skončení vojny sa konali oslavy Národného divadla, na ktoré bol pozvaný aj Hviezdoslav. 28.10.1918, pri vzniku ČSR bol čestným hosťom. Hviezdoslavove 70 narodeniny sa oslavovali celoštátne. Vtedy venoval niekoľko básní mládeži - Mládež, uč sa. Cyklus Sonety (1882 - 1886) sa skladá z 21 básní. Témou sú záhady vesmírneho sveta, možnosti ľudského poznania, úniky do sveta fantázie.
Letorosty (1885 - 1893) - 3 diely : 1. cyklus - realistický estetický program vlastnej tvorby
2. cyklus - básne sú poznačené smútkom čierneho roku (smrť rodičov)
3. cyklus - postupne prechádza od osobných bôľov k problémom života slovenského ľudu. Ostrá kritika vykorisťovateľskej morálky.Básne :
K vám urodzeným, veľkomožným
Ó prečo som nie víchrom
Priadka - báseň na matku
Roľník - báseň na otca
Žalmy a hymny - cyklus venoval príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu - 1000 výročie. Básne, kde sa zamýšľa nad ťažkým osudom Slovákov. Kríza Hviezdoslavovho svetonázoru, dramatizovaná rozporom medzi idealistickými predstavami o svete. Žalm žaloby; De profundis
Prechádzky jarom a Prechádzky letom - opisuje hornooravskú prírodu
Stesky - myšlienka stárnutia - Ach, nie som viac ten, čo som býval
Slovanstvo, teba sudba stíha
Ach búri, kvasí sa to v slavianstve
- v záverečných veršoch cyklu vyslovuje pochybnosti o spoločenskom účinku vlastného diela. Patrí sem báseň
K ľudu, k ľudu mládež moja. Literárny kritik Krčméry
veľmi vysoko ocenil túto báseň, ale nazval to
zostupovanie z vrcholu tvorby autora.
Dozvuky - 3 cykly. Základný motív - neodbytne sa vracajúca myšlienka staroby, lúčenie sa so životom. Patrí sem napríklad báseň Nové zvuky počujem - venovaná najmä mládeži.
Krvavé sonety - reakcia na pošliapanú a poníženú ľudskosť počas 1. svetovej vojny. Skladá sa z 32 sonetov. V záverečných veršoch vyjadruje túžbu po mieri a vieru v ľudskejšie, spravodlivejšie usporiadanie spoločnosti.
Prvá časť -otrasný obraz vojny a jej ničivých dôsledkov pre ľudstvo
Druhá časť - otázka, kto je za túto hrôzu a utrpenie zodpovedný
Ako odpoveď - egoizmus jednotlivcov, skupín, národov. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk