referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
André Vaillant životopis
Dátum pridania: 08.01.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: api
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 429
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Tento francúzsky slavista sa narodil v roku 1890 v Soissons. Patril medzi najlep-ších žiakov A. Meilleta. Na École pratique des hautes études prednášal o stredovekých slovanských jazykoch a literatúrach. Stal sa aj profesorom na Collége de France. Najprv sa zameral predovšetkým na srbo - chorvátsky jazyk. Výsledkom jeho práce bola Grammaire de la langue serbo - croate (1924). Napísal ju spolu so svojím učite-ľom. Prvá kapitola sa zaoberá výslovnosťou, spoluhláskami, samohláskami, prízvu-kom a abecedou. Jej pokračovaním sú alternácie spoluhlások a samohlások. Nasleduje desať kapitol o morfológii. Postupne rozoberajú ohýbanie podstatných a prídavných mien, zámen, čísloviek, používanie menných tvarov a slovesá. Nasleduje syntax, kde popisujú a skúmajú všetky typy viet. Neskôr pokračoval vo vedeckej práci zaoberajúcej sa staroslovienčinou. Je autorom vedeckej príručky - Manuel du vieux slave (1948) a krátkej štúdie L´Eucologe du Sinai, particularites de la langue du texte (1960). V Manuel du vieux slave vychádzal aj z prác svojho učiteľa Meilleta. Príručka sa skladá zo štyroch častí, pričom každá ob-sahuje niekoľko kapitol – spolu je ich dvadsaťtri. Najprv nás oboznamuje s literatúrou starých Slovanov - rukopismi, napr. Zografským štvorevanjeliom a sleduje vývin hla-holika - cyrilika - latinka. Prvá časť a jej kapitoly sú určené ortografii a fonetike, pos-tupne opisuje jednotlivé spoluhlásky, samohlásky, dvojhlásky, nosovky, jery a alterná-cie. V druhej časti nasleduje niekoľko kapitol o morfológii - menné a slovesné tvary. Uvádza všetky skloňovacie a časovacie vzory. Veľkou výhodou tejto knihy je, že jed-notlivé vzory sú uvedené v cyrilike a nie v prepisoch do latinky. V tretej časti podrob-ne skúma slovesá. Záverečná časť je určená syntaxi, jednotlivým druhom viet a spoj-kám. Známa je jeho publikácia Les Piesni razlike de Dominko Zlatarić (1928). Rozdelil ju len na dve kapitoly. V prvej skúma samotný text - rukopis, jeho ortografiu. Druhou kapitolou sú v podstate kritické poznámky k textom a jednotlivé ukážky. Pokračovaním je kniha La langue de Dominko Zlatarić poéte ragusian de la fin XVI. siécle. Obsahuje dve časti. V prvej sa zaoberá hlavne fonetikou a ortografiou jednotli-vých textov. Náplňou druhej je morfológia, ohýbanie jednotlivých slovných druhov, najmä časovanie slovies.
Slovanskou problematikou sa tiež zaoberá v obsiahlej štúdii La date de la conversion des Bulgares (1933), ktorú napísal spolu s M.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.