referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blahoslav
Utorok, 21. marca 2023
doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc.
Dátum pridania: 10.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: barcah
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 512
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
* 17. 2. 1956 v Nitre

Vzdelanie:

1982: Pedagogická fakulta v Nitre, študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova
1989: Jazykovedný ústav SAV: vedecká ašpirantúra v odbore súčasný slovenský spisovný jazyk
2000: Teologická fakulta Trnavskej univerzity: všeobecná teológia

Pedagogická činnosť:

JÚĽŠ SAV v Bratislave – odborný asistent (1983)
                                    ašpirant (1985)
                                    vedecký pracovník (1990)
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta UPJŠ v Prešove – odborný asistent (1993)
                                                                                  docent (1996)
Pedagogická fakulta TU – docent (1998)
od akad. roka 2005/06 lektor na Humboldtovej univerzite v Berlíne

Ďalšie vzdelávanie, vedeckovýskumné aktivity:

Universität Wien – doktorandské štúdium teológie východných cirkví (1998)

Výber z publikačnej činnosti:

Vyjadrovanie predmetu vo vete. In: Práca. 26.11.1984, s. 5.
Prostriedky negácie v spisovnej slovenčine. In: Slovenská reč. 50, 1985, s. 265 – 274.
Slovenčina na každý deň V. Čsl. televízia v SSR, Odbor výskumu programov. Bratislava 1986, 14 s. (brožúra).
O slove klejma. In: Kultúra slova. 20, 1986, č. 30.
Spisovná slovenčina v televíznej praxi. Československá televízia v SSR. Inštitút výchovy a vzdelávania. Bratislava 1986, 259 s. (spoluautor J. Oravec).
Jazyková poradňa odpovedá. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988, s. 68 – 69 (spoluautor).
Termíny z oblasti negácie v jazyku. In: Slovenská reč. 54, 1989, s. 334 – 342.
Prostriedky negácie v jednoduchej vete. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta filologických vied. Bratislava: Vedecké kolégium SAV pre jazykovedu, vedy o literatúre a umení a národopis 1989, s. 32.
Predložka bez ako prostriedok gramatickej negácie. In: Slovenská reč. 56, 1991, s. 203 – 209.
Pravopis slov Boh, boh, Boží, boží, Božský, božský. In: Kultúra slova. 25, 1991, s. 112 – 117.
Osobitný význam slovies poznať a spoznať. In: Kultúra slova. 25, 1991, s. 180 – 181.
Slová ruženec a pátričky. In: Kultúra slova. 25, 1991, s. 88 – 90.
Tri prvky svätosvoradskej duchovnosti. In: Gréckokatolícky kalendár 1993, s. 58 – 59.
Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík a kol. 1. vyd. Bratislava: Obzor 1993. 520 s. (Člen kolektívu autorov.)
Slovo a ikona. In: Duchovný pastier. 1996, č. 6.
Wie Bergseen in der Tatra. Zur Lage der Griechisch-katolischen Kirche in der Slowakei. In: Glaube in der 2. Welt. Zollikon 1997. Roč. 25, č. 4, s. 28-31.
O niektorých problémoch prekladania textu Nového zákona. In: O prekladoch biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov.
Spiritualita Divadla Stoka. Referát na konferencii Víkend atraktívneho divadla 8. – 11. X. 1998 vo Zvolene.
Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. Bratislava: Chronos 2000. (Spoluautor.)
Problematika virtuálneho dialógu. In: In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A – Philologica. Zost. F. Kočiš. Trnava: PdF TU 2000, s. 71 – 75.
Argumentácia v útvaroch rečníckeho štýlu. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A – Philologica. Zost. J. Pavlovič. Trnava: PdF TU 2001, s. 45 – 48.
Jazyk je kultúrna hodnota. In: Kultúra slova. Roč. 36, 2002, č. 2, s. 125 – 128.
Profánne a sakrálne v jazyku. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A – Philologica. Zost. J. Pavlovič. Trnava: PdF TU 2002, s. 43 – 46.
Do tretice o slovenskom preklade byzantsko-slovanskej liturgie. In: Slavica Slovaca. Roč. 38, 2003, č. 1, s. 64 – 70.
Negácia v jednoduchej vete. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2003. 137 s. ISBN 80-968971-3-6
Slovo a ikona. Bratislava : Pont, 2004. 115 + 12 s. obrazovej prílohy. ISBN 80-969184-0-0
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.