Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mobutu Sese Seko životopis

- (1930- 1997), africký vo-jak a politik, ktorý sa r. 1965 zmocnil úradu prezidenta Demokratickej republiky Kongo (neskôr Republika Zair, potom znovu Kon-go). Pri moci sa udržal celé tri nasledujúce de-saťročia. Ako predstaviteľ Force Publique, ko-loniálnej armády Belgického Konga, do ktorej vstúpil r. 1949, sa Mobutu v r. 1960 zúčast-nil na bruselskej konferencii o nezávislosti krajiny. Keď jeho vlasť v júni 1960 skutočne získala samostatnosť, vymenovali ho za naj-vyššieho veliteľa novej konžskej armády. V sep-tembri 1960 vyvolal Mobutu vojenský prevrat. Po druhom prevrate r. 1965 sa zmocnil pre-zidentského úradu s úmyslom ukončiť päť rokov chaosu a občiansku vojnu, ktorá vy-pukla po vyhlásení nezávislosti. Aj keď armá-da pod jeho velením zabezpečovala poriadok drsnými metódami, Mobutu vymenoval do vlády civilistov a v úsilí o hospodársku stabi-litu krajiny podporoval ťažbu nerastov zahra- ničnými spoločnosťami. R. 1971 dal v rámci politiky afrikanizácie krajinu premenovať na Republiku Zair. Prežil vpády angolských po-vstalcov v rokoch 1977 a 1978, ale jeho po-pularita stále klesala a naopak, vzrastala kriti-ka jeho skorumpovaného a diktátorského režimu. V máji 1990 ohlásil politické refor-my, ktoré mali ukončiť vládu jednej strany, ale s ohl'adom na nepokoje, štrajky a streľbou v de-cembri 1991 nové prezidentské voľby odložil. R. 1994 vyslovil súhlas s novou, prechodnou ústavou, ktorá mala obmedziť prezidentské právomoci a zaviesť demokratické reformy. R. 1997 jeho režim padol a Mobutu utiekol pred jednotkami vzbúrencov do Maroka.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk