Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Karol Kuzmány životopis a tvorba

- básnik, prozaik, lit. teoretik, redaktor, vydavateľ a pracovník Matice slovenskej
- vydával časopis Hronka (1836 - 38), kde uverejnil teoretickú stať O kráse - estetické problémy, idea pravdy krásy a mravného dobra
o báseň-pieseň Sláva šľachetným (Kto za pravdu horí…)
- celou svojou tvorbou pripravoval cestu štúrovskej romantickej literatúre

Ladislav (1837)
- próza, esteticko-filozofické dielo
- sentimentálna poviedka
- Hl. postava: Ladislav, zeman pokrokových názorov, kt. si chce vziať dcéru farára. Pred svadbou poslúchne otca a vydá sa na cestu po Európe. Po návrate si berie Hanku, tá pri pôrode zomiera.
- prozaická obdoba Kollárovej Slávy dcéry - spoločný je vlastenecký tón, rozdiel je však v syntéze lásky k žene a vlasti

Běla
- epická skladba, idylický epos
- napísaná v časomiere
- zasnúbenie dcéry učiteľa s obchodníkom


Ján Botto (1829 - 81)
- najmladší z generácie štúrovcov
- najväčšmi využíval ľudovú slovesnosť
- téma: zakliatosť Slovenska
- študoval na levočskom lýceu
- bol členom Jednoty mládeže slovenskej, založenej v šk. r. 1845/46 jánom Franciscim Rimavským
o Duma pri Dunaji - básnická prvotina
o báseň Syn a dcéra Tatier, povesť Maginhrad - levočské študentské prostredie
o Svetský víťaz
o báseň Poklad Tatier

Smrť Jánošíkova
- Pieseň Jánošíkova (1846/47), neskôr prepracovaná do Smrti Jánošíkovej
- jánošíkovská tradícia, romantický epos s 9 spevmi o junákovi slobody a voľnosti
- romanca (lyrickoepická skladba)
- kompozícia: úvod (lyrický, opis prírody, kladné vlastnosti slov. ľudu) + 9 spevov
- hl. postava: Jánošík (-> ústna ľudová slovesnosť)

- básne:
Orol - viera v oslobodenie
K mladosti - odsudzuje pasivitu, prejavuje revolučné myšlienky
Báj na Dunaji - Ľ. Štúr ako osloboditeľ, jeho oslava
- balady:
Žltá ľalia
Margita a Besná
Lucijný stolček, Krížne cesty
o básne: Regnátovi, Vrahom - reakcia na Bachov absolutizmus a na ohrozenie národnej existencie
o pozdravné verš: 6. lipeň 1861, 4. august 1863
o jednou z posledných skladieb je Čachtická pani (neukončená).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk