Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pavel Kyrmezer životopis

– cirkevný dejateľ, dramatik ( Banská Štiavnica, okr. Žiar nad Hronom – 19. 3. 1589 Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště ). Pochádzal zo Sedmohradska. Otec bol začas zamestnaný pri kráľovskej komore a v Banskej Štiavnici zastával funkciu mestského kuriéra. Manželka Barbora Zřídilová (? – 1585).
Okolo 1560 sa usadil na Morave, pôsobil ako učiteľ, neskôr rektor školy a pravdepodobne pred 1566 ako mestský pisár v Strážnici, neskôr ako event. farár v Těšíne. Usiloval sa o jednotnú organizáciu tamojšieho duchovenstva, pre kt. napísal jednotný cirk. poriadok. Proti jeho zjednocovacím snahám s postavila Jednota bratská. Na jej odpor reagoval spisom Acta concordiae (1580). Po obvinení z kalvinizmu odišiel na čas do Holíča. Po návrate do Uherského Brodu založil súkromnú školu pre dievčatá. Podľa Komenského bol učeným, ale nepokojným človekom. Jeho úsilie vytvoriť jednotný tábor protestantov proti retrográdnej rekatolizácii bolo neúspešné. V dramatickej tvorbe, kt. sa vyznačovala samostatnosťou spracovania a osobitnosťou koncepcie, reagoval na soc. a mravné problémy svojej doby. Z biblie čerpal námety pre hry Komedia česká o bohatci a Laazarovi (1566), v kt. sa sústredil na problém vzťahu bohatých a chudobných a pretvoril tak biblickú látku na moralizujúcu a kritickú dramatickú skladbu.
V nábožensko – didaktickej hre Tobiáš (1581),určenej na oslavu svadby Arkleba z Kunovíc, užtento prostredný vzťah k životnej problematike nenachádzame. Jeho hry predstavujú jeden z ideových a estetických vrcholov našej drámy obdobia reformačného humanizmu.
Dielo: divadelné hry: Komedia česká o bohatci a Lazarovi…Pa 1566, Komedia nová o vdově…Litomyšl 1573, Tobiáš, hra v 5 aktech s prologem a epilogem veršem 8 slabičným. Olomouc 1581.
súborné vydanie: Divadelné hry Pavla Kyrmezera. Ba 1956
náboženské: Leges ecclesiasticae. Uherský Brod 1576, Malá Biblií, tj. Vyučování mládeže i lidí sprostných pobožnosti křesťanské…Olomouc 1579, Acta concordiae. B.m. 1580, Confesto fidei et doctrinae de vera aeterna deitate domini Jesu Christi. Hlohovec 1585.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk