Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedosféra

Biosféra- časť krajinnej sféry, kde žijú r. a ž. biogeografia: fyzickogeografická disc., kt. skúma r.tvo a ž.tvo ako súčasť krajiny biológia: zákl. veda o živ. org. biogeografia: fytogeograf.-R zoogeograf.Ž Ekologické činitele: 1.teplota: teplomil., chladnomil. 2.fotosyntéza: svetlomil.(preb. pri pol.- plnom osvetlení) tôňomil.(pri dávke svet. hynu) 3.voda: vodné rastl., na súši: vlhkomilné- hygrofyly suchmil.- xerofyly prechodné- mezofyly 4.pôda: N-nitrofil.-prhľava Ca-kalcifil.- plesnivec alp., kyslé- acidofil.- brusnica, zasolené- hatofyly fytocenóza: zákonitý súbor r., v kt. platia vl. prav. vzájomn. spolužitia(R) zoocenóza: viď fytoc., ale u (Ž) biocenóza: fytocen.+zoocen. geobiocenóza: biocen.+anorg. zložky miesta krajinný ekosys.:skladá sa z prísluš. Súboru živ. org., z ich životn. prostr. a zo vzájomn. vzťahov medzi nimi, najstabilnejšia zložka- les funkcie lesa:1. útočište pre zver 2.pľúca zeme 3.drevo 4.lesné plody 5.zadrž. vlahu, spevň. Planet. Člen. Biosféry: podľa zmeny klim. Podmienok rozl. Pásmovité a zonárne uspor. R a Ž 1.ekv. a trop. pásmo: dažď. rovn. lesy:pozdlž rovn., 2000-3000mm R:eben, mahagón, tyr, husté, bujné, 50-60m, dost. tepla, vlahy Ž: v korun. stromov, hmyz, vtáctvo, opice, leňochod, kolibrík(amaz.prales)gorila, šimpanz(konž.) savany:trávn. Plochy s roztrús. stromami, kríkmi Ž:bylinožravce, kopytníky, šelmy(antilopa,zebra, žirafa, slon, lev, gepard, hyena, jaguar) monzunový les: obdobie dažďov a sucha Ž:slon ind.,okuliarnik ind., tiger polopúšte, púšte:v blízkosti obrat. R:suchomil. byl., tvrdolisté zelenosivé trávy, sukulenty(kaktus, agavé), palma datľová su tu oázy:ostrovy bujnej stromovej veg., miesta, kde na povrch vystupuje podzemn. voda Ž: ťava 2.subtrop. a mierne pásmo: subtrop. púšte: pozdlž obrat., subtrop. svetlé+xerofilné lesy:nižší vzrast, tepl., vlhké zimy, dreviny nezhadz. listy stredomorská obl.: R:oliva, oleander, citrusy, krovinné porasty tvrdolistých drevín.MACCHIE(v australii- creek), kt. vzn. po odstr. Lesov Ž:opica, magot, dikobraz, jašterice, chameleón, daniel, muflón subtrop. lesy: dostatok vlhka, tepla, bujn., druhovo bohaté, vždy zelené lesy,v suchom pásme pozdľž obrat., kde prenik. zrážky monzun. char. stepy:300-350mm, vysoké teplo, malo vlahy R:xerofiln. byliny(trsovité trávy, kríky) Ž:zajac, syseľ, hraboš, kurovité vtáky(jarabica), od JZ Ukrajiny-Ázia, S. USA 3.severné mierne pásmo:ihličnaté>listnaté lesy buk lesný: oceánska klíma, buk+jedľa biela= jedľobučiny dub:teplomilnejší, vydrží výkyvy, preniká až na Sibír tajga: ihlič. l. R:smrek, borovice, brezy, od Škand.- T.O., Kanada Ž:jeleň, medveď, rys, hýľ, tetrov hlucháň Austr.-vačkovce, vtákopisk, pštros, J. USA-vačkovce, J. Afr.-pštros endemity-starobulé druhy žijúce len na urč. miestach tundra:priem. tepl. najtepl. mes. 100C, les nerastie, polárna hran.l.:nízke stromy prech. do krov. foriem Smerom k polom ubuda teplo bylinné, machové porasty-studená pustatina Ž:kury, lumíky, pizmoň sev., sob, pol. líška Svetový o.: R:riasy+ planktón: časť živoč. a r. bez aktívneho pohybu Ž:pobrežné(LITORÁLNE)- plytké šelf. m. hlbokomor.(abysálne)-prispôsobené vysokému tlaku a malo svetla teplé moria(plytké šelf. vody trópov)- koraly, kt. tvoria ostrovy Austrália, vela druhov, malo jedincov studené moria:malo druhov, vela jedincov, rozpustený vzduch, vela ryb, viac planktonu Ž:veľryby, tulene, mrože, ľad. medveď Vertikálne členenie biosféry: spôsobené zmenou klímy u R. nadm. v. Usporiadané do vert. veg. útvarov, zón, podzón, stupňov vlhké trópy: les do v. 3500m, vyššie je krovinný stupeň, kt. prech do zóny bylinnej veg., zóna vysokohorských pustín a najvyššie je zóna večného ľadu a snehu SK:1.dubový st.: do 500m, dubové, dubovo-hrabové l.2.bukový st:do 1250-1300m, bučiny, jedľobučiny 3.smrekový st.:po hornú hranicu lesa, smrečiny 4.kosodrevinový st.: kosodreviny 5.vysokohorské(alpínske) spol.- kríčky, vysokoh. vrby a byliny Členenie biosf. na malom území: 1.lužné lesy: veľa vody a)vŕbové a vrbovo-topoľové lesy furt zaplavované(imundačné) územia b)brestovo-jaseňové lesy:zriedkavo zaplavovaných niv, brest, javor, jaseň 2.slatinné jelsiny: zamočiarené zníženiny 3.borovicové lesy:na extrémnych pôdach(malo min), Záhorie 4.sutinové lesy:na sutinách a skalach horských obl., brest, javor, jaseň, lipa Vpliv človeka na biosferu:ekv. dažďové lesy v Brazílii(obnovujú vzduch) sa zmenšujú, hnojivá, pesticídy, emisie, ropa. Lesné a kosodrevinové porasty su chranene, rozširenie civilizačných chorôb Fyzickogeografické reg. Zeme: 1.ekv. pásmo: vysoké teploty, 1500-3000mm, vlhkosť, oblačnosť, ekv. vlhké procesy, červeno- žlté(feralitné) pôdy 2.subekvatoriálne:obdobie dažďov a sucha, 1500-300mm, zóna suchých a polopúšťových saván 3.tropické pásmo:suchý vzduch, vysoký tlak, bezoblačnosť, 1000mm, zóna trop. púští a polopúšt. 4.subtrop.:suché, teplé, horúce letá, mierne zimy(vlhké), zmiešané, suché lesy, kroviny, vzn. vlhké subtrop. lesy so žltozememia červenozemami 5.mierne:4ročné obdobia, stepná zóna(300-400mm), bylinotrávny porast. Na S-vlhšie-černozeme na J-suchšie-gaštanové pôdy, zóna polopúští(200mm), zóna púští(pod200mm), zóna tajgy- ihličn. lesy, podzolové pôdy, zóna zmieš. lesov, lesostepná zóna- les-stepy. Východné okraj. sektory: mierne monzun. podnebie Západné okraj. sek.- vplyv o. vzduch. hmôt 6.subarktické- subpolárne:200mm, v lete su pôdy zamokrené s močiarmi a jazerami, zóna tundry a zóna lesotundry 7.arktické polárne:malá výška slnka v lete, polárna noc v zime, sneh a ľadovec odrážajú slnečné žiarenie, machy lišajníky, 200mm a menej zrážok

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk