Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Daňová sústava

Daň – povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú fyzické a právnické osoby v určenej výške a v stanovenej lehote
Daňová sústava – súhrn daní, ktoré možno vyberať na území štátu

Subjekt dane:

1.)Daňovník – subjekt dane, ktorého daň v skutočnosti zaťažuje
2.)Platiteľ – je zodpovedný za odvedenie dane, avšak daňové zaťaženie neznáša

Objekt dane – to, z čoho sa daň vyrubuje
Základ dane – kvantitatívne vyjadruje predmetu dane
Sadzba dane –určená :

1.) Pevnou sumou
2.) Pohyblivo – v % pomere k daňovému základu

Druhy daní

1.)Nepriame – DPH - Spotrebné dane – z tabaku, z vína, z piva, z lieku, z minerálnych olejov

2.) Priame – Daň s príjmu – Fyzických osôb - Právnických osôb

-Daň s nehnuteľností – z pozemkov
- zo stavieb
- z bytov
- Cestná daň
- Daň z dedičstva, daň z darovania, daň z prevodu nehnuteľností
- Miestne dane – za psa

Priame dane – priamo zaťažujú F.O a P.O
Nepriame dane – odvádza výrobca, poskytovateľ služby - ich výška sa presúva do ceny nakupovaných výrobkov alebo služieb, postihuje spotrebiteľa.
DPH 19 %

Predmet dane – dodanie tovaru, pri ktorom sa -dovoz tovaru

Platiteľ dane – je registrovaná osoba

1)povinná registrácia – ak 3 po sebe nasledujúce mesiace má obrat viac ako 750 000 tisíc
2)dobrovoľná- požiadať daňový úrad

Zrušenie - za 3 mesiace menej ako 750 000 tis. A súčastne za rok menej ako 3 000 000 sk

Výpočet:

1)pri bezhotovostnom platobnom styku Daň =cena bez dane x sadzba dane % 19 100 x 0,19
2) hotovostnom styku (maloobchodu) Cena s daňou x sadzba Daň = 100 + sadzba

SPOTREBNÉ DAŇE

1)Z VÍNA: Predmet dane – víno
Platiteľ –výrobca, dovozca, vývozca
Sadzba- 2400sk /hl pri medziprokti
2)Z piva: sadzba – 30 sk /stupeň plato /hl
3)Z liehu: sadzba – 250 sk /l – kontrolná páska
4)Z tabaku:

Priame dane

Daň z príjmu fyzických osôb

Predmet dane:

1) príjmy zo závislej činosti a funkčne pôžitky (zamestnanci)
2) príjmy z podnikania a z inej samostatnej zarobkovej činosti
3) príjmy z kapitálového majetku (úroky z cenych papierov)
4) príjmy z prenájmu
5)ostatne príjmy

Odpočitateľné položky:87 936 sk na daňovníka
87 936 sk na partnerou bez vkladných príjmov
12 00 sk tretí pilier DR, život. poistky
Daňový bonus na dieťa do 25 r .(450sk) me

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk