Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Majetok a zdroje krytia

MAJETOK A ZDROJE KRYTIA

• Majetok podniku – predstavujú prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa, vytvára a vo vlastnom záujme účelne hospodári.


Majetok sa delí:

1) Dlhodobý majetok slúži dlhší čas a používaním sa opotrebúva. Delí sa na:

• Hmotný DM – budovy, stavby, pozemky, stroje, samostatne hnuteľné veci (dopravné prostriedky, inventár), ktorých ocenenie je viac ako 30.000,- a majú funkcie dlhšie ako 1 rok.
• Nehmotný DM – zložky majetku – patenty, licencie, software, goodwill, zriaďovacie výdavky, ktorých ocenenie je viac ako 50.000,- a funkcie dlhšie ako 1 rok.
• Finančné investície – cenné papiere a vklady, dlhopisy s držbou alebo splatnosťou viac ako 1 rok.

2) Krátkodobý majetok je v ustavičnom pohybe a obehu. Delí sa na:

• Zásoby – predstavujú stav skladovaného materiálu, nedokončenej výroby, polovýr. vlast. výroby, výrobkov, tovaru, zvierat.
• Pohľadávky – vyplývajú z obch. vzťahov – pohľadávky voči odberateľom za predané a dosiaľ nezaplatené výrobky a služby.
• Finančný majetok – peňažné prostriedky v hotovosti, na účtoch, v ceninách, šekoch, ..


ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Odpisovanie dlhodobého majetku predstavujú tú časť majetku, ktorá postupne prechádza do hodnoty výrobkov. Dlhodobý majetok sa odpisuje zo vstupnej ceny.

Najčastejšie odpisové metódy sú:

• lineárna – počas celej doby životnosti dlhodobého majetku sa uplatňuje ročná suma odpisov v rovnakej výške
• degresívna – výška odpisov v priebehu doby životnosti sa znižuje
• progresívna – znamená, že efektívnosť využívania dlhodobého majetku sa postupom času zvyšuje.

Pri dlhodobom majetku sa uskutočňujú odpisy:

• Účtovné odpisy – majetok sa odpisuje podľa sadzieb uvedených v odpisovom pláne, ktorý je stanovený interným predpisom.

Možno ho určiť 2 spôsobmi:
a) percentom zo vstupnej ceny
b) podľa merateľného výkonu


• Daňové odpisy – sú určené Zákonom o dani z príjmov. Dlhodobý majetok sa odpisuje zo vstupnej ceny najviac do jej výšky. V 1. roku odpisovania si podnik zatriedi svoj majetok do odpisových skupín.

Daňové odpisy môžu byť:

• Rovnomerný odpis – každý rok sa odpíše rovnaká čiastka.

Postup výpočtu:

1.zaradím majetok do odpisovej skupiny podľa prílohy Zákona o dani z príjmu
2.zistím si odpisovú sadzbu
3. RO = VC * odpisová sadzba

Odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.

• Zrýchlený odpis – v prvých rokoch je väčší odpis, potom je menší.

Postup výpočtu:

1.zaradím majetok do odpisovej skupiny
2.zistím si koeficient pre daňovú odpisovú skupinu
3. RO v 1. roku = (VC) / (koeficient v 1. roku)
RO v ďalších rokoch = (2*ZC) / (koeficient v ďalších rokoch – počet rokov, kedy
bol už majetok odpisovaný)
ZDROJE KRYTIA

Zdroje krytia majetku predstavujú z čoho, od koho a z akých zdrojov si podnik obstaral svoje prostriedky.

Vlastné imanie: vlastný dlhodobý zdroj krytia majetku

• základné imanie – finančný podiel, ktorý vložil vlastník do podniku a je zapísaný v obch. registri
• kapitálové fondy – vklady do podniku, ktoré nie sú súčasťou základ. imania.
• fondy tvorené zo zisku – vytvárajú sa zo zisku podniku a sem patrí predovšetkým rezervný fond – slúži ako dlhodobý zdroj krytia strát a má tvoriť 10 alebo 20%.
• výsledok hospodárenia z min. rokov – vo forme nerozdeleného zisku z min. roka, neuhradené straty min.roka.
• výsledok z hospodárenia z bež. účt. obdobia – slúži na zveľaďovanie podniku

Cudzie zdroje krytia: ,,požičaný“ zdroj krytia majetku

• záväzky - z čas.hľadiska : dlhodobé, krátkodobé (viac/do 1 roka). Vyplývajú z obch.vzťahov – záväzky voči dodávateľom, daň.úradom, úradom soc.zab.,..
• úvery – finančné pôžičky podniku poskytnuté komerčnou bankou na krytie majetku. Podľa lehoty splatnosti : krátkodobé, dlhodobé.
• rezervy – zákonné, dobrovoľné

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk