Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dlhodobý majetok


Podľa nového zákona č. 431/2002 Zb. platný od 1.1.2003 sa majetok ÚJ z časového hľadiska člení
na: dlhodobý a krátkodobý majetok.

DLHODOBÝ MAJETOK je taký majetok, ktorého doba využiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom je dlhšia ako l rok.
Dlhodobý majetok členíme:

- dlhodobý nehmotný
-dlhodobý hmotný
-dlhodobý finančný
-dlhodobé pohľadávky

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK
Má nehmotný charakter, jeho ocenenie je vyššie ako 2 400 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako l rok. K takémuto majetku patria:
- aktivované náklady na vývoj – výsledky úspešne vykonaných vývojových prác. Napr. výroba
prototypov, modelov pred začatím výroby, technologické postupy, štúdie, ak sa môže
preukázať technická realizovateľnosť a možnosť predaja výrobku alebo procesu.
- softvér – bez ohľadu na to ,či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je kúpený samostatne
a nie je súčasťou hardvéru alebo je vytvorený vlastnou činnosťou za účelom obchodovania. Pričom
to nie je foftvér vyhotovený na zákazku alebo ako súčasť hardvéru.
- oceniteľné práva – predstavujú výsledky tvorivej, duševnej činnosti, ktoré ÚJ buď nakúpila alebo
ich poskytuje. Jedná sa o výrobno-technické poznatky /know-how/, licencie, užívacie práva,
predmety priemyselných práv, ochranné známky, vydavateľské práva ... ak sa obstarali za odplatu.
- goodwil -
- ostatný dlhodobý majetok – zaraďujeme sem majetok, ktorý svojím charakterom nepatrí do žiadnej
z predchádzajúcich skupín.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 2 400 € a menej s dobou použiteľnosti dlhšou ako l rok môže ÚJ zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku alebo ho účtovať priamo do nákladov.

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
Má hmotný charakter. Všeobecne ho môžeme charakterizovať ako majetok, ktorého OC je vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako l rok. Člení sa na:
- pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých
kovov/ ak nie sú DFM/ bez ohľadu na obstarávaciu cenu.
- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí , ktoré majú samostatné technicko-
ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako l rok a ich ocenenie je vyššie ako 1 700,-
Patria sem stroje,prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky, inventár.
- pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky – chmeľnice, vinice,
ovocné sady.
- základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na OC. Patria sem dospelé plemenné a chovné zvieratá
za účelom hospodárskeho využitia.
- otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie
- ostatný dlhodobý hmotný majetok

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 1 700,- menej s dobou použiteľnosti dlhšou ako l rok môže ÚJ zaradiť do dlhodobého hmotného majetku alebo ho účtovať priamo na účty zásob.DLHODOBÉ POHĽADÁVKY
Sú pohľadávky podniku voči iným PO alebo FO, ktoré majú byť v budúcnosti premenené na peniaze. Lehota splatnosti dlhodobých pohľadávok je dlhšia ako l rok.
DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK
- cenné papiere
- pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako l rok, ktoré podnik poskytol
- termínované vklady , pokladničné poukážky, ostatné investičné cenné papiere s dobou splatnosti
dlhšou ako l rok
- umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré podnik obstaráva s cieľom
dlhodobo uložiť voľné peňažné prostriedky
- súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE – výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom majetku 1700,-

Oceňovanie dlhodobého majetku

Charakteristika oceňovacích veličín.
Obstarávacia cena – cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady spojené s obstaraním majetku.
Reprodukčná OC – cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje
Vlastné náklady – pri hmotnom a nehmotnom majetku vytvorenom vlastnou činnosťou. Sú to priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
Vstupná cena – tvorí ju OC, ROC, VN. Môže sa zvýšiť o sumu dokončeného technického zhodnotenia a vznikne zvýšená vstupná cena.
Zostatková cena – je rozdiel medzi vstupnou cenou a oprávkami

OCEŇOVANIE
1.Obstarávacou cenou – sa oceňuje hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý kúpou, čiže odplatne.
2.Reprodukčnou OC
- používa sa na ocenenie majetku nadobudnutého bezodplatne väčšinou darovaním.
- nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako ROC tohto
majetku. Tu sa uplatňuje zásada opatrnosti, pri ktorej sa majetok ocení nižšou z dvoch alebo
viacerých oceňovacích veličín.
- finančný majetok nadobudnutý bezodplatne
- majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania
- nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený
3. Vlastnými nákladmi
- hmotný a nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, pričom do vlastných nákladov vstupujú
všetky priame náklady aj nepriame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.
- nehmotný majetok, vytvorený vlastnou činnosťou pokiaľ sú VN nižšie ako ROC


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk