Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biosféra

P.S:ako správny ťahák,si to najprv prečítaj,aby si vedel,o čom je reč.Potom zmenši veľkosť písma na hodnotu 5 alebo 6,vytlač a vlož na tajné miesto. Veľa Šťastia !!!

BIOSFÉRA
-časť kraj.sféry-rastliny+živočíchy
-str.mocnosť biosf.oc.obl-do 22km,na kont.od 12-21km
-fyzickogeograf.discipl.,/rastlinstvo+živočíšstvo ako súčasť krajiny/-biogeografia
/rastl.-fytogeografia ,živoč.-zoogeografia/
-zákl.veda o živých organizmoch je biológia
-jednotl.krajinné zložky vplývajú na organ.ako ekolog.činitele
-vys.tepl.-teplomil. nízke tepl.-chladnomil. pl.svetlo-svetlomil./poprask.kôra-breza,dub,borov./ sl.svetlo-tôňomil./hl.kôra-buk,jedľa/ vo vode-vodné vlh.pôdy-hygrofyty suchomil.-xerofyty prechodné-mezofyty vys.obsah N v pôde-nitrofilné druhy /pŕhľava,baza čierna/ vápnikaté pôdy-kalcifilné /plesnivec alpínsky/ kys.pôdy-acidofilné /brusnica,čučoriedka/ zasol.pôdy-halofyty
-stepi a tundry-hlodavce,kurov.vtáky -savany-rýchle kopítniky
rastlinné spoloč.–fytocenóza-súbor rastlín-platia pravidlá vzáj.spoluž./u živoč.-zoocéna/ fyto+zoo=biocenóza +anorgan.zložky=geobiocenóza
-kraj.ekosys.sa skladá z prísluš.súboru živ.organ.,z ich živ.prostr.a zo vzáj.vzťahov medzi nimi

BIOKLIMAT.PÁSMA
-ekvator.a trop.pásmo-množstvo vlahy vplýva na zonálne uspor.rastl.a živoč.–dažď.rovník.lesy-/2000-3000mm/Kongo-gorili,šimpanzy+Amazonka-leňochod,mravenčiar stromy 40-50m/1ha=400 druhov/
-savany-trávn.por.-levy,antilopy,žirafy,zebry am.savany-jaguár
-monzúnové lesy-predná India-slon ind.,okuliarnik ind.,tiger -polopúšte,púšte-oázy-ďatl.palma,kaktusy,ťava -subtrop.a mierne pásmo-let.,zim.polrok -subtrop.púšte-pozdĺž obratníkov-subtrop.svetlé xerofilné redšie lesy-dreviny nezhadzujú lístie/oliva,oleander,citrusy/,tvrdolisté krovin.porasty-macchie opica,magot,dikobraz,ženetka,jašterica,chamel.,gekon,muflón-subtrop.lesy
-pásmo stepí-málo zrážok/300-350mm/-hraboše,neliet.vtáky,jarabica,zajac,syseľ
-zóna zmieš.lesov-tajgy,podzol.pôdy,brezy,jeleň,medveď,rys,kuna lesná
-živoč.Austr.,J.Ameriky,Afriky-vačkovce,vtákopysk,pštr./kivi,nandu/Endemity-Austr.-koala,klokan,pes dingo,ježura austr. -zóna tundier-les končí polárnou hranicou lesaŕpodzóna krovitých tundierŕstudená pustatina /kurov.vtáky,lumíky,sob,pol.líška
-rastl.svet.oc.-je ovplyvnené salinitou vody,teplotou,svetlom-korály/plytké šelf.vody trópov/ ,planktóny/stud.moria/na pobr.stud.morí sev.pologule-tulene,mrože,ľad.medvede

VERTIK.ČLEN.BIOSF.
-usporiadanie do vertik.veget.útvarov,do vertik.zón,podzón,stupňov
-vo vlhk.trópoch les do3500m a viac–krovinný stupeň–zóna bylin.veget.–vysokohorské pust.–zóna več.ľadu a snehu -na Slovensku-do 550m dub.stupeň–buk.stupeň/do1250-1300m/–smrek.stupeň/do1450-1710m/–kosodr.stupeň/do 2000m/–vysokohor./alp./spoloč.

ČLEN.BIOSF.
-voda ako rozhodujúci činiteľ-lužné lesy sústavne zaplavované/inundačné/územia najmä väčš.níž.riek-vŕbové,vŕbovo-topoľ.lesy-zapl.riedkavo-brestovo-jaseňové lužné lesy/bresty,javor,jaseň/ zamočiar.zníž.slatinnéjelšiny-/yyjurský Šúr/miner.chud.viate piesky-borovic.lesy na sutinách a skalách hor.oblastí-sutinové lesy

VPLYV ČLOVEKA
-ekvator.dažď.lesy-základ suchoz.veget.útvaru–celková obnova vzduchu na Zemi škodliviny-hnojivá,pesticídy,imisie,ropa-ochudobň.život v oceáne svet.oc.-obrovský regener.rezervoár
-civiliz.choroby chránené lesné a kosodrev.porasty

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk