Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Staroslovienska literatúra

- začiatky literatúry súvisia s príchodom kresťanstva
- bohoslužobným jazykom bola latinčina
- proti vplyvu Východofranskej ríše museli bojovať veľkomoravské kniežatá Mojmír a Rastislav
- Rastislav požiadal byzantského cisára Michala o vierozvestcov
- v roku 863 prichádza do Solúna Cyril a Metod
- keďže ich franský kňazi obvinili pred pápežom, vybrali sa do Ríma obhajovať slovanskú bohoslužbu
- obhájili ju a Metod bol vymenovaný za arcibiskupa
- Cyril (Konštantín) vstúpil v Ríme do gréckeho kláštora a prijal meno Cyril
- tu aj zomiera
- Metod sa vracia na Veľkú Moravu
- pri moci už bol Svätopluk
- Metod bol uväznený a prepustený až po 2 rokoch
- znovu musel ísť do Ríma obhajovať svoje učenie
- po Metodovej smrti bola slovanská bohoslužba zakázaná
- slovanskí kňazi odišli do Bulharska, kde zostavili písmo Cyriliku

Význam Cyrila a Metoda:

1. slovanské písmo – hlaholika – z malých písmen gréckej abecedy
2. prvý slovanský jazyk – Staroslovienčina
3. prvá slovanská báseň - Proglas (predslov k svätému evanjeliu)
4. prekladová literatúra – do staroslovienčiny preložili omšovú knihu evanjelia, žalmu

Veľkomoravské pamiatky:

- Pochvala Cyrilovi filozofovi
- Pochválne slovo na Cyrila a Metoda
- Život Konštantínov (autorom bol Kliment)
- Moravsko Panónske legendy


Život svätého Konštantína (Kliment)

- opisuje jeho detstvo, štúdium, náboženskú i kultúrnu činnosť
- vyzdvihuje jeho nadanie, múdrosť, súcit s trpiacimi
- končí sa cestou do Ríma a jeho smrťou
- je napísaná rétorickým štýlom

Život svätého Metoda (Gorast)
- je kratšia, vecnejšia, jednoduchšia
- zameriava sa hlavne na jeho činnosť na Veľkej Morave, končí smrťou a pohrebom

Po latinsky a po česky písaná stredoveká literatúra

- Veľká Morava zanikla 10. storočia
- Slovensko sa stalo súčasťou uhorského štátu
- uhorský štát sa orientoval na latinskú kultúru
- úradným jazykom bola latinčina
- od 15. storočia sa začala používať aj čeština
- vzdelanie malo cirkevný ráz
- strediskami kultúry boli kláštory a cirkevné školy
- literatúra mala prevažne náboženský obsah (písali sa žalmy, hymny, básne, modlitby a legendy)

Najpopulárnejšie legendy:

- Legenda o svätom Svoradovi a Benediktovi
- Legenda o svätom Štefanovi

Kroniky:

- Anonymova kronika
- Kronika Šimona z Kézy

Literatúra písaná po česky

- náboženské piesne: Vitaj milý Spasiteľu
Spišské modlitby
Žilinská mestská kniha

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk