Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Platobný styk

Definujte pojem Platobný styk

Platobným stykom sa rozumejú všetky druhy platieb ktoré sa uskutočňujú medzi práv. a fyzic. osobami, bez ohľadu na to či ide o obchodné alebo osobné vzťahy
Jeho súčasťou je množstvo nástrojov a dokumentov ktoré zabezpečujú posun finančných prostriedkov od jedného subjektu (platiteľa) k druhému subjektu (príjemcovi platby).

Vymenujte formy platobného styku

Platobný styk možno rozdeliť na :

 1. Tuzemský platobný styk môže byť:
  a, Hotovostný
  b, Bezhotovostný
  c, Kombinovaný
 2. Zahraničný

Charakterizujte jednotlivé formy

Hotovostný platobný styk

Vo vyspelých trhových ekonomikách sa v obchodných vzťahoch vyskytuje veľmi zriedkavo.
Častejší je pri neobchodných (osobných) priamych platbách v hotovosti to jest. Bankovkami a mincami, alebo platenie prostredníctvom pošty.

A, Priame platby
B, Platby prostredníctvom pošty

Bezhotovostný platobný styk

BPS je taký pri ktorom sa peniaze nepoužívajú v hotovosti ale vo forme depozitných – bankových peňazí.
BPS predpokladá že aj platiteľ aj príjemca majú otvorený účet v banke ktorá im ho vedie a realizuje na ňom všetky vklady a úhrady.

Kombinovaný platobný styk

Sa označuje aj ako polo hotovostný pretože ide o súčasné spojenie hotovostného i bezhotovostného platenia v jednej hospodárskej operácii.

 1. Keď platiteľ uhrádza v hotovosti peňažnému ústavu alebo na pošte a príjemcovi sa platba pripíše na účet v peňažnom ústave. ( napr. Poštový peňažný poukaz, Pokladničná zloženka, vklad na účet v hotovosti ...)
 2. Keď príjemca dostane hotovosť od platiteľa ktorý to uhradil zo svojho účtu v peňažnom ústave. (napr. šek, výber v hotovosti z účtu, platobná karta)

Uveďte nevýhody hotovostného platobného styku

 • Potreba držania väčšieho množstva peňazí v hotovosti – čo môže viesť ku krádeži a prepadávaniu tak v domácnosti ako aj pri preprave peňazí.
 • Zdĺhavý spôsob platenia – peňažné sumy treba viacej krát prepočítať a skontrolovať.
 • Nákladnosť – pretože treba zabezpečiť aspoň minimálnu ochranu ( trezory, súkromnú alebo verejnú ochranu).

Určite výhody bezhotovostného platobného styku

 • rýchlosť a operatívnosť – bezhotovostné platby zrýchľujú obeh bankových peňazí prevodom z účtu na účet.
 • hospodárnosť, racionálnosť, a úspornosť nákladov – odpadáva manipulácia s peniazmi, vklady v bankách sú úročené prinášajú pre klientov úrok.
 • bezpečnosť a istota – vylučujú sa tu také negatívne javy ako sú napr. lúpež straty, zničenie a pod.

Pomenujte doklady používané v jednotlivých formách platobného styku

Doklady ktoré sa vyskytujú v hotovostnom platobnom styku sú najmä:

 • pásky s kontrolných registračných pokladní
 • príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad
 • poštový peňažný poukaz triedy H1 a triedy H2

Pri BPS sa najčastejšie používajú tieto doklady:

 • Príkaz na úhradu / inkaso
 • Hromadný príkaz na úhradu / inkaso
 • Trvalý príkaz na úhradu / inkaso
 • Šek

Doklady ktoré sa používajú pri kombinovanom platobnom styku sú najmä:

 • Poštový peňažný poukaz U
 • Vklad na účet (zloženie)
 • Šek
 • Platobná karta

Vymenujte v akých prípadoch sa jednotlivé doklady používajú

(HPS) Priame platby sa vyskytujú:

 • pri nákupe v maloobchode a veľkoobchode
 • osobnej, automobilovej a železničnej doprave
 • pri zaúčtovaní inkasa za elektrinu, plyn, nájomné a pod. vyberaného priamo poštovým doručovateľom
 • za kultúrne, športové a iné spoločenské akcie a pod.

(BPS)
Príkaz na úhradu – je doklad ktorý platiteľ žiada obchodnú banku aby z jeho účtu uhradila určitý záväzok na účet príjemcu.

Príkaz na inkaso – sa používa v tom prípade ak si príjemca platby sám inkasuje od platiteľa z jeho účtu. Na túto formu platby musí byť písomný súhlas platiteľa.

Hromadný príkaz na úhradu – je doklad ktorý sa používa vtedy keď platiteľ predkladá na úhradu niekoľko príkazov naraz.

Trvalý príkaz na úhradu – je doklad ktorým sa realizujú pravidelne sa opakujúce úhrady, napríklad mesačné platby za elektrinu, vodu, plyn a pod.

Šek – je doklad v ktorom vystaviteľ šeku dáva písomný príkaz banke alebo peňažnému ústavu zaplatiť doručovateľovi alebo osobe uvedenej v šeku sumu na ktorú je šek vystavený.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk