Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Opisný slohový postup

Poznáme 5 spôsobov akým vyberáme a usporadúvame obsahové jazykové prvky pri výstavbe jazykového prejavu alebo útvaru sú to: informačný, rozprávací, opisný, výkladový, dialogický

Pozorovanie: je cieľavedomé zmyslové vnímanie. Je základom každej činnosti. Táto schopnosť umožňuje človeku získavať väčší počet informácií, ľahšie riešiť problémy, primerane sa správať. Najvyššie stupne sú vedecké a analytické pozorovanie.
Pozorovanie pri opise:

  1. pozorovať jeden stály záujem, záľubu
  2. pozorované javy je potrebné vyjadriť slovami, presne pomenovávať javy
  3. pozorovať potrebné predmety, nachádzať odlišnosti
  4. podrobne a zrozumiteľne opísať

Funkcie opisu: Čo najpresnejšie a najnázornejšie vystihnúť pozorovaný predmet (jav), vystihnúť jeho znaky, črty, vlastnosti. Opis často býva súčasťou výkladu.

Podľa funkcie ho delíme na: jednoduchý, odborný a umelecký
Každý opis môže byť: statický – v stave pokoja
Dynamický – opis v pohybe
Opis pri výrobe – opis pracovného postupu
Opis s dejovým rámcom – opis s dejom tak ako ho vníma pohybujúca sa osoba

Pri opise zložitejšieho charakteru alebo pracovného postupu ide často o hybrid – to je zmiešaný tvar statického alebo dynamického opisu doplnenie môže tvoriť obrázok alebo schéma.
Niekedy je ťažké rozlíšiť jednoduchý a odborný opis, lebo oba spejú k odbornosti.

Fázy: Domnienka – predpoklad
Hypotéza – vedecký predpoklad
Pozorovanie alebo experiment
Potvrdenie hypotézy alebo domnienky

Záver

Kompozičná stránka opisu: Závisí od jeho funkcie.

Plán kompozície: zhora dole, zľava doprava, od podstatných znakov k menej podstatným, od celku k častiam.
Jazykové prostriedky: podstatné mená, prídavné mená, príslovky spôsobu, miery, slovesá.

  • v statickom opise prevláda menné vyjadrenie, pasívum, polovetné konštrukcie
  • v dynamickom opise prevláda slovesné vyjadrovanie

Umelecký opis: môže obsahovať aj termíny, subjektívne pocity (pôsobí na city, vyvoláva nálady, predstavy)
Odborný opis: - okrem vonkajšieho opisu využíva vzájomné súvislosti jednotlivých častí, ich funkciu, prípadne vzťahy

  • dopĺňané kresbami, schémami alebo grafmi

Opis pracovného postupu:- pri návode na použitie alebo na zhotovenie niečoho

  • Najčastejšie sa využíva 2. os pl. rozkaz. spôsob / 1. os. sg., oznam. Spôsob
  • treba dodržiavať rovnakú slovesnú osobu a časovú následnosť

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk