Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biblia

NÁZVY:

1. Biblia ─ lat. biblos, gr. ta biblía
─ zbierka viacerých samostatných spisov, získala názov Kniha kníh

2. Sväté písmo ─ všetky knihy boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého
─ písomne zachytené Božie zjavenie a Božie slovo

3. Starý(SZ) a Nový zákon(NZ), Stará a Nová zmluva, Starý a Nový testament
─ používa sa od čias sv.Pavla, Stará zmluva začína zmluvou Abraháma s Bohom(1.,2.), pokračuje zmluvou Jahveho s Izraelitmi na vrchu Sinaj (desatoro). Nová zmluva opisuje splnenie plánu spásy definitívnou zmluvou, uzavretou smrťou Ježiša , jeho krvou na spásu všetkých ľudí.

AUTOR:

Boh v spolupráci s ľudským autorom, ktorý je priamo pod vedením Božej ruky, ale pisateľ si pri tom zachováva svoju slobodnú vôľu a v diele využíva svoju osobnosť, zvyky a kultúru svojej krajiny... Zárukou neomylnosti je Božia autorita.

KANONICKOSŤ:

gr. kanon – norma, meradlo
─ zoznam kníh, ktoré boli inšpirované a patria do Biblie, získaný z oficiálnych cirkevných spisov.

KRITÉRIA PRIJATIA:

- apoštolský pôvod
-verejné požívanie v cirkevných obciach
-súlad s pravidlami viery
ע protokanonické spisy: prijaté hneď do kánonu
ע deuterokanonické spisy: neboli hneď uznané v celej Cirkvi, dlhšie skúmané
SZ – 46 kníh ( 45 ak pripisujeme Náreky prorokovi Jeremiášovi)
NZ – 27 kníh

REČ:

SZ – hebrejčina, aramejčina
NZ – celý v gréčtine (hovorová gréčtina KOINÉ) okrem Mt, ktoré bolo písané v aramejčine, hebrejčine

PREKLADY:

- Vulgáta. Do starolatinčiny preložil sv.Hieronym (4.-5. st.).
-Septuginta. Preklad 70 kňazov do gréčtiny v Alexandii.
-sv. Metod preložil Bibliu do staroslovienčiny
-Martin Hamuliak preložil B. do reči podobnej slov. etniku
-mních Romuald Hadbavý – 1.slovenský preklad (bermolákovčina)
-Juraj Palkovič
-Tichomír Milkin
-Karol Strmeň (katolícka modera)
-SSV, Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme – staral sa o preklady┘
-ekumenický preklad – katolícky a evanjelický
-Neovulgáta sa používa po 2. Vatikánskom koncile v celej cirkvi

DELENIE podľa OBSAHU:

Knihy SZ a NZ sa delia podľa obsahu do 3 kategórií: historické – Pentateuch, Knihy kráľov, Ester, Evanieliá, Skutky apoštolov...
poučné – Jób, Žalmy, Pieseň piesní, Príslovia, listy apoštolov...
prorocké – Izaiáš, Jeremiáš, Jonáš, Amos, Joel, Zjevenie (Apokalipsa)
Bibliu na hlavy a verše rozdelil parížsky profesor Štefan Langton.

PENTATEUCH

- prvých 5 kníh SZ, Mojžišove knihy
- gr. 5 puzdier, Židia nazývajú : Tóra=zákon
- Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium
predhistória a najstaršie dejiny Izraela

Gn: vznik, pôvod, stvorenie sveta, história patriarchov
Ex: východ, odchod Izraelitov z Egypta pod vedením Mojžiša
Lv: bohoslužby, nariadenia pre kňazov
Nm: putovanie Iz. po púšti, kladie dôraz na čísla
Dt: druhý zákon, opakuje dopĺňa Mojžišove zákony

Autor: pripisované je Mojžišovi, ale má viac autorov...dublety, rozdiely v jazyku, štýle, používaní Božieho mena, rozličné teologické názory.

Teória prameňov:

1. Jahvistický – najstarší – primitívna predstava o Bohu - JHWH
2. Elohistický – transcendentlnosť- autorom je asi kňaz – ELOHIM
3. Kňazský – najmladší
4. Deuteronomický

Boli najmenej štyria autori a ich diela sa dali dokopy, pripisujú sa Mojžišovi –pseudonymita. Okolo roku 450 pred Kristom nadobudol Pentateuch definitívnu lit. podobu.

Sväté písmo Starého i Nového zákona,1996.Spolok svätého Vojtecha, Trnava.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk