Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Mechanické vlnenie

Post.mech.vlnenie:jeho príčinou je existencia väzbových síl medzi časticami prostredia
priečne:častice prostredia kmitajú v rovine kolmej na šíriacu sa vlnu
pozdĺžne:častice prostredia kmitajú v rovine šíriacej sa vlny
vln.dĺžka:vzdialenosť do ktorej dospeje vlnenie za jednu periódu
rovn.postupnej vlny:vyjadruje kynematicky závislosť výchylky ľubovolného bodu prostredia v ľubovolnom časovom okamihu
Huygensov princíp:Každý bod vlnoplochy do ktorého sa dostalo vlnenie môžeme považovať za nový zdroj elementárneho vlnenia,ktoré sa z neho šíri v elementárnych vlnoplochách. Vlnoplocha v ďalšom časovom okamihu je vonkajšia obálka elementárnych vlnoplôch. Vlnoplocha:geometrické miesto bodov, do ktorých dospeje vlnenie za rovnaký čas(guľovitá, rovinná)
Zákon lomu:pomer sínusu uhla dopadu k sínusu uhla lomu je pre dve dané prostredia stála veličina a rovná sa pomeru fázových rýchlostí v obidvoch prostrediach. Nazýva sa index lomu
tieň:nastáva ak sá rozmery prekážky oveľa menšie ako vlnová dĺžka šíriaceho sa vlnenia→vlnenie sa cez prekážku nešíri, vzniká tieň
Ohyb vlnenia: ak sú rozmery prekážky oveľa menšie ako vlnová dĺžka, potom sa stáva prekážka novým zdrojom elementárnych vlnoplôch→vlnenie sa bude šíriť aj za prekážkou. Chvenie:stojaté vlnenie s frekveniciami určeními:1,rozmermi telesa 2,spôsobom upevnenia 3,rýchlosťou šírenia vlnenia v použitom materiá
Zvuk:počuteľné mechanické vlnenie, je to mechanické vlnenie, ktoré pôsobí na orgán sluchu→ ucho(16Hz-16kHz);postupné pozdĺžne vlnenie,ktoré sa šíri v ľubovolnom prostredí, ale rozdielnou rýchlosťou
Rozlišujeme dve skupiny zvukou:periodické a neperiodické-hluk
Akustika: veda zaoberajúca sa zvukom a zákonmi, ktoré platia. Delí sa:1, fyzikálna 2,fyziologická 3,hudobná
Zdroj zvuku:chvenie pružných telies, ktoré sa prenáša do okolitého prostredia, ktoré musí byť hmotné a dopadá do ucha
Výška zvuku:závisí od frekvencie zdroja(absolútna-frekvencia jednoduchého tónu, alebo základná frekv.zložitého tónu;;relatívna-pomer frekv.daného tónu a frekv.základného tónu)
Farba zvuka:určuje počet a intenzitu vyšších harmonických tónov
Intenzitosť zvuku:veličina-I=P/S
Hlasitosť.subjektívna veličina, lebo ucho nieje rovnako citlivé na všetky vnímané frekvencie.

Stupnica na vyjadrenie hlasitosti bola odvodená z dvoch základných hodnôt intenzít, ktoré vnímame sluchom(najnižšia=prah počutelnosti I=10-12W.m-2 najvyššia=prah bolesti I=100W.m-2)logaritmická stupnica prahov=l=logI/I0=12→ 0→12 v Belloch(tikot hodiniek=20dB,symf.orchester=80dB)
Ozvena:opakovanie pôvodného zvuku,ktoré súvisí so zotrvačnosťou ucha(ak ucho rozlíši odrazený a pôvodný zvuk→ozvena t≥0,1s-ozvena
Dozvuk:predĺžené trvanie pôvodného zvuku→odrazený a pôvodný splinú do jedného t≤01s-dozvuk.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk