Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Angličtina Časy

Prit. čas : To be : I -am, you - are, he she it – is, we you they – are
To be : am - I ?, are - you ?, is – he she it ?, are – we you, they ?
To be : I – am not, you – are not, he she it – is not, we you they – are not
Jednod. prít. čas : I – eat, you – eat, he she it – eats, we you they – eat
do I eat ?, do you eat ?, does he she it eat ?, do we you they eat?
What do you do in the evening ?, Where does eva eat lunch ?
I don´t work, you don´t work, he she it doesn´t work, we you they don´t work
We do not finish work at . Juraj does not work during lunch time
Zmeny : 3. osoba j. č. má príponu – s : works, plays; slovesá zakončené na -o, -ss, -sh, -ch majú
Príponu –es : to go – goes, to do – does, to dress – dresses
V slovesách zakončených na –y, prd kt stojí spoluhláska sa mení –y na i : to study – studies, to
fly - flies
Prít. priebeh čas : I am working, you are - ing, he she it is – ing, we you they are – ing
I – am not – ing, you - aren´t, he he it - isn´t, we you they - aren´t ing
I am studing English now. I study English every day.
Have got : I – have got, you – have got, he she it – has got, we you they – have got
I you - haven´t got, he she it - hasn´t got, we you they - havent´t got
have – i you – got ?, has – he she it – got ?, have – we you they – got ?
Can : môcť, vedieť; Can I ?, I cannot – I can´t (nemôžem)
May : smieť, môcť (dovoliť); may I?, I musn´t (nesmiem – prísne), I may not (mierne)
Must : musieť; must I?, I needn´t (nemusím), I musn´t (nesmiem)
Budúci čas : I you he she it we you they – will go
I you he she it we you they – will not go (won´t go)
will – I you he she it we you they – go ?
To be going to – future :
I am – going to read, you - are -, he she it – is -, we you they – are – going to read
I am not -, you - aren´t -, he she it - isn´t -, we you they - aren´t – going to read
am - I – going to read ?, are – you -, is – he she it -, are – we you they – going to rread ?


Stupňovanie : jednoslabičné – 2. stupeň – er, 3. stupeň – est; small – smaller – smallest
Dvojslabičné – 2. stupeň – more+, 3.

stupeň – most +; expensive – more ex – most expensive
Nepravidelné : good – better – best, bad – worse – worst, little – less – least, much many
–more – most
Porovnávanie : 1. as + 1. st + as – vyjadrovanie rovnakej miery vlastností
2. not a + 1. st + as – nerovnakej miery vlastností : My job is not as interesting as yours.
3. 2.st + than – vyjadrovanie nerovnakej miery vlastností : Juraj is more diligent than Adam.
4. 3. st + of all – vyjadrovanie zvýšenej miery vlastností : Eva is the most beautiful girl of all
Predložky času : at + čas (o), at + weekend (cez), before (pred), between (medzi), during (počas,
from – to (od – do), in + časť dňa – in the morning, ale : at night, at noon, in + mesiac,
ročné obdobie, rok, on + deň, časť dňa, on + dátum, until (do)
Príslovky frekvencie : always – vždy, usually – obvykle, often – často, sometimes – niekedy,
seldom – zriedka, never – nikdy
Veľa : 1. a lot of – poč a nepoč v kladných vetách, 2. many – poč v mn. č. v otázke a zápore,
3. much – nepoč v otázke a zápore
few – málo, a few – niekoľko – počítateľné, litlle – málo, a litlle – trochu – nepočítateľné
some (nejaký – p, trochu – n)– v oznam. vete poč a nepoč, any – v opyt. (nejaký) a zápornej vete(nijaký – p, žiaden – n); Any pred podstatnými menami v j. č. sa používa neurčitý člen „a“
jednotné č. – a, mn. č., nepoč - any
Číslovky : medzi jednotky a desiatky – spojovník, medzi stovky a desiatky – and, skupiny čísel oddeľujeme čiarkou, namiesto desatinnej čiarky - bodka.

Zdroje:
Rimma Bielousová, Scott Mc LEOD - English conversation and grammar activities, FVT TUKE so sídlom v PO -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk