Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Náuka o spoločnosti Právo


Monizmus p-v spol.pl.len jediný syst,kt.je záväz.pre celú spol,spätosť so št-pr.sa opiera o donuc.moc,št.organiz.
tvoria plat.pr.št.a v príp.jeho poruš.uplat.sankcie,zvláštna forma-stanovuje ju št,právne predp,zákony,vyhláš,
účinn.nadob.v pres.stanov.čase a št.preberá zodp.za obozn.obč.s pr,pr.komparistika-zaob.sa porov.rôz.pr.syst,
Práv.kult:angloamer,nábožen,soviets,európsky-myšl.zdr:gréc.múdrosť,ríms.zmysel pre pr.a poriad,kresťmúdr,
urisprudencia-veda o pr,Korpus luris civitas-najst.zb.pr.predp,glosátori-1.skutoč.pr,Právo-syst.noriema prav.
správ.sa v spol,kt.stanov.a sankcion.št.moc,pr.normy sú záväz.pre vš,vn.del:pr.normy-pravid.správ.sa,zvláštna
forma,nerešpekt-št.donucuje,sú obsiah.v zák,vyhláš,Pr.inštit-na dodrž.a vynuc.pr,pomáh.obč.orient.sa v syst.pr.
noriem,súdy,prokurat,notárs,políc,pr.vedomie-súhrn vš.poznat.a postoj.z obl.pr,Pr.rov:teoretic,prakt.pr,Pr-verej.
odvet.pr,v kt.sú vzť.medzi na princ.podrieden,súkrom-na princ.rovnosti;vnútrošt,medzinár-novov,po30roč.voj,
zákl-šp.teol-Vitoria,Suarěz,Vasquez,holand.diplom-Hugo Grotius,Medzin.zml-plat.po ratifik,Odv.pr-skup.pr.
nor,kt.uprav.urč.spoloč.vzť,kódex-komplet.uspor.súb.pr.text.urč.odv.pr,kt.má podobu zák(obč.zákk)SPS-Verej.
p-št,správne,medzinár,trestné,finanč,Súkrom.p-občianske,rodinné,obchodné,Odvet.s prv.aj v.aj s.pr-prac,poisť,
autorské,na soc.zabezp,pr.predpis-všeob.záväz.dok,Ústava-zákl.zák.št,najvyš.pr.silu,stanov.predp.na tvorbu ďalš.
zák,-zákony,vládne nariad-všeob.záväz.nariad,legislatív.proc-proc.št.org.od.podania návrhu po vydanie(zákonodar),
zákaz retroaktivity-konanie člov.sa posudz.podľa práv.predp.pl.v čase kon.činu,17.7.92-prij.Dekl.SNR o zvrch.SR,
20.7.92-S.vl.predl.SNR návrh ÚSR,1.9.92-schv.a prij ÚSR,1.10.92-nadob.pl,okr.niekt.ustan-1.1.93,preambula-zákl.
myšl.zdroj,ciele,hodn,9hláv-156člán,ÚSR-vych.z rebubl.parlam.vl.formy,z demokr.vzť.št.a obč,št.moc:zákonodar,
výkonn,súd,1h-zvrch.demokr.a pr.št,ot.územ,vlastníc,št.obč,jaz,symb,hl.mesto,2h-najv,zákl.ľud.pr.a slob,3h-ot.
hosp-soc.a ekol.or.typ trh.ek,najvyš.kontr.úr.,4h-ot.úz.samospr,zákl-obec a VÚC,júl96-zák.o úz.a správ.usp,8kraj,
79okres,o org.obce aVÚC,5h-uprav.zákonodar.moc-parlam,NRSR-150psl,referend,6h-upr.výkonn.moc v št-prez+
vl.SR,7h-o súd moci-ústav.súd+súst.s,8h-post.prokur.ako samost.a nezáv.št.org,ombudsman,9h-prechod.a závereč.
ustan,úst.z r.92 noveliz-úst.z.č.244/98zZ,ú.z.č.9/99zZ,ú.z.č90/2001zZ,Pr.š-moder-konc.18.st.-Ch.Montesquieu,
T.Jefferson,J.Kant,liberalizmus-myšl.hnut,kt.tvrdí-čl.sa má pri rieš.probl.opier.o vlast.sily a čo najmen.o donuc.
moc št,háji slob.jednot,jeho tvoriv,iniciat,jedineč,št.musí obmedz.pôs.len na to čo povoľ.úst.a zák,obč.je dovol.vš,
čo mu zák.nezak,rozvin-20.st,Pr.št-moc je podriad.pr,št.org.môžu rob.len to,čo zák.dovoľ,obč.čo zák nezak,1.št.
moc sama seba obmedz.vopred stanov.a všeob.záväz.pravidl,2.nezál.kto je pri moci ale aký je zák,obč.má mať.pr.
istotu,možnosť.poz.vš.svoje pr.a povinn,3.št.musí rešp.zákl.ľud.pr.slob.zakotv.v medzin.zml,kt.št.ratifik,zákl.št-
demokr.vytv.úst,dôlež.úl-zákony,nezáv.súdnic,Polit.podm:konsenzus-spoločný dohovor medzi väč.a menš.volič,
šanca na zmenu a jej garancia-predč.voľ,voľ,referend,podanie demis.vl,možn.vzn.org.nesúhl,pr.vyj.svoje obč.
postoje,pocit spravod,Ekonomic:možn.exi.rôz.for.vlast,exi.trh.al.zmieš.ek.

Zdroje:
poznámky GMN -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk