Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Personálny manažment

Person. manažment a jeho úlohy - je to časť podnik. manažmentu, kt.sa zameriava na ľudské zdroje. Predst. súhrn čin. v oblasti zam. vzťahov, kt.smerujú k naplnenie podnik.cieľov. Obsah a funkcie per.manažmentu - person.plánovanie, analýza práce,získavanie prac., rozmiestnenie a kariéra prac.,kvalif.príprava a rozvoj schopností prac.,motivácia a stimulácia, odmeňovanie, pracov.vzťahy, prac.podmienky, person.infor.systém. Personálna stratégia - vychádza z celk.strat.podniku.Je zákl.predpokladom efekt.person.manažentu.

Postupy na stanovenie potreby roznych kateg.prac.
1. Exter.odhad,
2. Trendové postupy(maloobchod. Prevrat)
3. Ukazovat. postupy-dajú sa použiť ak existuje stabil. matem. vzťah medzi potrebou prac. a určit. ukazovateľom-produkt práce R=Q:Fe.Pp
4. Tradic. metódy na určenie potreby robotníkov-metóda normohodín-môžeme použiť ak poznáme normu spotreby času na 1výrobok al. operáciu R=Nr:Fe.k, noriem obsluhy, obstar.miest.

Analýza práce-znamená skúmanie práce z hľad.obsahu a ďalších dôl.hľadísk(psych.náročnosť). Anal. práce je syst.získavanie,zhromažďovanie a usporiadavanie jednotliv.prác.Výsledok-je zistenie potreb.čin.a zistenie zodpoved.podmienkach. Dokumenty:
1.opis práce-dáva komplex.obraz o práci na danom pracovisku
2.špecifik. požiadaviek na prácu-nároky a požiadavky kladené na zamestnanca (prac.skúsenosti, fyz. a duš. pripravenosť)

Získavanie prac. a ich výber - sú to čin. zamerané na získavanie potreb.prac.v požadovanom zložení s primeranými nákladmi.Snažíme sa vyvolať záujem o voľné miesta u primeraných uchádzačov.Vonkajšie prostr.-úrad práce, agentúry, inzeráty, absolventi škôl. Interné prostr.-naši prac. uvoľnení organ. zmenami, kt. sa musia na úroveň nových požiadaviek vypracovať vl. rozvojom. Inzercia-najbežn. spôsob vyhľ. prac.

Obsah-názov práce, stručný opis, char. podniku, požiadavky na vzdelanie, na vek uchádzača, prac. podm. možnosti vzdelávania, požadované dokum. Metóda získav. prac.-inzercia v masokomunik. prostr., letáky, plagáty, propag. a ovplyv. ver. mienky, vzdel.inštitúcie...

Výber prac. - ide o posúdenie a selekciu uchádzačov o prac.miesto.Tento výber je vždy stupńovitý - znamená že sa post.vylučujú na základe spríst.kritétií.Na koniec zostanú tí,kt.majú najväčšie predpoklady. Metódy posudzovania-rozhovor,dotazník,referencie,skúšky odbor.spôsobilosti,psychol.diagnostika...Osob.dokumenty-žiadosť o prij.do zam.,dotazník,životopis,doklady o vzdelaní a praxi,referencie a prac.posudky.

Životopis-základ.osob.údaje,kurzy,semináre,priebeh zam.vrátane postupnosti prac.funkcií,odbor.aktivity mimo zam.,záujmy,koníčky,mená osôb,kt.môžu podať inform.,zlepšovacie patenty.Výber.rozhovor-cieľom je získať ďalšie infor. o uchádz.Môže byť:štrukturovaný-súbor vopred pripr.otázok alebo neštrukturovaný-niesú vopred naplánované otázky.Pracov.-právne vzťahy-je to prac.práv.vzťah medzi zam.a firmou (Zákonnik práce)

Z prac.pomeru vyplývajú práva a pov.,kt. musia zmluv.str.dodržiavať. Zamestnávateľ je každá FO,PO kt. zam. aspon 1 človeka. Typy prac.práv.vzťahov: 100percent. alebo čiastkový, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brig.práci študentov. Zamestnanec je vždy FO,kt.vykonáva pre firmu závis.prácu,robí podľa pokynov za odmenu

Prac.práv.vzťahy môžu byť: individ.,kolektívne-upravuje ich Občian.zákonník. Pri výkone št.služby vznikajú št.zam.vzťahy-Zákon o št.službe. Osoby vo ver.funkciách-Zákon o ver.službe.

Vznik pr.práv.vzťahu
-písom.zmluvou,kt.má náležitosti-druh práce,miesto,deň nástupu,mzdové dojednanie.vyhotovenie dostáva zamestnanec. Skúšob.doba-môže byť v prac.zmluve. Max.na 3mesiace. Obe strany vtedy môžu bez problémov zrušiť pr.pomer bez dôvodu. Prac.pomer na dobu určitú-max.na 3roky(MD)
Preradenie na inú prácu-so súhl.zam,bez súhlasu zam.len v mimor.situácii.
Skončenie pr.pomeru dohodou, výpov., okamžit.zrušením, skúšob.lehote, uplynutímdohod.času. Výpoved.doba-rovnaká pre zam.aj zamest. 2mesiace. Odstupné-výška nieje obmedzená. Zák.práce určuje len najnižšiu hranicu odstupného vo výške dvojnásobku priemer.mesač.zárobku. Odchodné-patrí zam.pri skonč.prac.pomeru po nadobudnutí nároku na starob.dôchodok...min.výška odchod.-priemer.mesač.zárobku

Prac.čas
-čas.úsek,v kt.je zam.k dispozícii zamest.Vykonáva prácu a plní pov.v súlade s prac.zmluvou.
Dovolenka-za kal.rok al.jej pomer.časť,za odprac.dni,za dodatk.dovolenku,za ďalšiu dovolenku.

Evidencie prac.-
vzniká pri nástupe do zam,počas a pri skončení. Pri nástupe-životopis, dotazník, potvrdenie o vstup.lek.prehliadky, potvrdenie o zam.od predch.zamestn.-
Zápočet odprac.rokov,údaje o zdrav.poisťovni... Počas pr.pomeru-založime osob.spis. Obsahuje-prac.zmluvu, písomnosti o nástupe do zam., údaje na výpočet mzdy,nárok na dovolenku.Hlásenka zmeny-na hlás.zmien-bydlisko,deti,rozvod..Evidencia dochádzky-odchody,príchody a kontrolu. Pri ukončení prac.pomeru-žiadosť o rozviazanie prac.pomeru zo str.zam.,dohoda o rozviazaní p.p.,výpoveď. Mzdová evidencia-zam.musí podpísať Vyhlásenie k zdaneniu príjmov FO zo záv.čin.kde sa udáva počet vyživ.detí a pod. Ak zam.nemusí kvôli iným príjmom robiť sam.daň.priznanie, zamest.urobí ročné zúčtovanie na základe Žiadosti o vykonanie výpočtu dani z príjmu a ročné zúčt.preddavkov.

Vzdelávanie prac.-
Vzdelávanie musí byť-organiz.,system.,nepretržite.
Adaptácia nových zam.-prispôsob.sa zam.a soc.podmienkam v podniku.
Zvyšovanie kvalif.-rozvíjanie doteraz nadobudnutých ved.a zručností.
Rekvalif.-zmena kvalif.,kt.môže viesť k novému uplatneniu zam.
Rozvoj zam-príprava na plnenie úloh v bud.

Hodnotenie zam
.-vykonáva ve.útvaru,resp.iné útvary na základe vopred stanovených kritérii. Metódy môžu byť čísel.,verbálne... Záverom je hodnotiaci rozhovor. Údaje hodnotenia sa zapisujú do záznamového listu.. Motivácia-označujú sa ňou všetky vnútor.podnety, kt.aktivizujú človeka a vedú ho k určitému správaniu. Správanie človeka je motivované potrebami, záujmami, ideálmi...
Stimulácia-predst.vonk.podnety pôsobiace na mot.prac. Stimulácia teda vplýva na správanie prac.nepriamo,prostred.na stimuly. Jednotlivci s líšia svojimi motívmi a teda aj požiadavkami na stimuly. Stimulačné prostriedky: mzda,plat, mat.výhody, služby, spoloč.postavenie, príca, kt.uspokojuje, príležitosť na rozvoj,pozit.hodnotenie prac., uznanie spolupracovníkov.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk