Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychológia

Psychológia-veda, kt. skúma duševný život vo " prejavoch, skúma psych.javy a procesy, kt. prebiehajú v hlave človeka, vznikla 19.st Wundt, zahŕňa rôzne aspekty biologické a sociálne, je založená na poznatkoch, kt. vyplývajú z výskumu, delí sa na Zákl. psych. Disciplíny(vzájomné vzťahy), Vývinová psych. (zmeny psychiky počas jeho života), Psych. Osobnosti(zameriava sa na jednotlivca), Porovnávacia, Aplikované psych.disc(učiteľs. a školská práca); psychika zahŕňa prežívanie a správanie; Pocity=odraz stránky urč.predmetu alebo javu,majú svoju intenzitu a kvalitu, prijímame ich na základe receptorov z vonk. i vnút.prostr., Vnem=súbor pocitov,je odrazom celku, Sociálne vnemy...

Pamäť=proces, niečo si človek zapamätá, Fázy:1.zapamätovania si, 2.udržanie info v pamäti, 3.obnovenie si info,kt. potrebujeme, Typy:Verbálne(logické myslenie) a Neverbálne(zraková), Krátkodobá alebo Dlhodobá, Mechanická alebo Logická, Pozornosť- Výber, Zameranosť, Sústredenosť, súvisí s pamäťou, Myslenie=sprostredkovaný všeob. abstraktný spôsob poznávania predmetov a javov, Stupne:Pojem, Súd, Úsudok,Poznávanie a Porovnávanie, Analýza, Syntéza, Zovšeobecnenie, súvisí s rečou

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk