referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Timotej
Pondelok, 24. januára 2022
Bankovníctvo
Dátum pridania: 16.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eliška Havlová
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 059
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 27m 40s
Pomalé čítanie: 41m 30s
 
Miera rizika – zhodnotenie. Prevzatie a kompletizácia úverovej dokumentácie – k žiadosti úveru priloží – výpis z OR, živnostenské oprávnenie alebo iné. Kópie dokladov o hospodárení odovzdaní daňovému úradu, súvahu, výkazy ziskov a strát, výkaz cash – flow, prehľad o P a Z podľa lehoty splatnosti, podnikateľský záver, stručnú charakteristiku činností a vývoja podnikateľskej aktivity, návrh na zaistenie úveru. Preverovanie bonity klienta – banka vychádza z interných postupov na hodnotenie úveru schopnosti klientov, úveroví pracovníci zhromažďujú o klientovi ďalšie informácie, úverový pracovník vykoná analýzy. Analýzy úverového prípadu -–hodnotenie úverových návrhov – neformálna báza, finančné výkazy. Podnikateľský plán – hlavný dokument, v ktorom podnikateľ vyjadruje svoje podnikateľské ciele a konkretizuje marketingové opatrenia na zabezpečenie týchto cieľov.

Finančný plán – sumarizácia ostatných častí podnik. plánu v číselných hodnotách.
Sledovanie úverov – neustála kontrola nad tým, či je klient schopný a ochotný plniť svoje úverové záväzky. 2 typy činností SÚ – priebežné sledovanie informácií a faktorov – kontrola úhrady a poplatkov a sledovanie splátok istiny a úrokov podľa podmienok v úverovej zmluve, návštevy u klienta za účelom priameho kontaktu a priebežného hodnotenia manažmentu, zhromažďovanie fin. informácií priamo od zákazníka, aktualizácia informácií o predmete istiny, priebežné sledovanie hospodárskych priemys. faktorov, udržiavanie úverovej evidencie tak, aby umožňovala priebežnú kontrolu úveru. Podrobné previerky – formalizovaná podrobná previerka – stanovená vnútropodnikovými predpismi, mala by byť v rámci inventarizácie, kritériom frekvencie previerok je výška úveru. Inventarizácia sa vykonáva – u úverov, ktorých výška nepresahuje 0,1 % ZI banky sa bude vykonávať 1 x ročne, u úverov, ktorých výška presahuje 0,1 % ZI – 4 x ročne. Postupy sledovania úveru –

Návšteva na mieste – ::riadne neplatené a prevedené návštevy u klientov, ::návštevy môžu získať poznatky o riadení podniku, úrovni a frekvencii zmien vo vedení, kvalite výrobkov, charaktere činností, správe a administratíve, ::poučiť sa o odvetví v ktorom klient podniká a o vyrábaných výrobkoch. Podrobná revízia úverov – zamerať sa na otázky – kvalita, t.j. či sa fin situácia klienta nezhoršila do tej miery, že sa budúce vyhliadky nejavia pozitívne, plnenie podmienok úveru, t.j. či klient plní podmienky stanovené v úverovej zmluve, zaistenie – t.j. či nedošlo k podstatnej zmene faktorov ovplyvňujúcich hodnotu a speňažiteľnosti predmetu istenia, ziskovosť – t.j. či úver zaručuje uspokojujúcu maržu.

Problémový úver – úver, ktorý nie je klient schopný jednať v súlade s dohodnutými podmienkami alebo kde banke hrozí možnosť vzniku čiastočnej alebo úplnej straty. 2 kateg. PÚ – úvery, v ktorých došlo k porušeniu dohodnutých ustanovení a podmienok – debetný zostatok na účte> než dohodnutá výška úveru, splátka istiny, úrokov sú oneskorené alebo neprebiehajú vôbec, došlo k porušeniu záväzkov prijatých v zmluve, bol zjednaný úver u tretej strany bez súhlasu banky, vznikla nutnosť použiť ustanovenia pre prípad nesplnenia záväzkov. Úvery, u ktorých k porušeniu podmienok nedošlo, ale klient sa ocitol vo finančných ťažkostiach – obmedzený pohyb na bežnom účte, trvalé úplné čerpanie poskytnutých úverov, podnik vykazuje straty, podnik sa nachádza v obchodných ťažkostiach, s blížiacim sa dátumom prolongácie úveru nie je banka predĺženiu úveru naklonená. Príčiny vzniku PÚ – nedostatočný objem tržieb, nedostatočná tvorba cien, veľmi slabá kontrola zisku, nadmerné prevádzkové náklady, nadmerný dlh, príliš rýchly rozvoj, veľmi slabé využitie aktív, fyzická a morálna zaostalosť fixných aktív, nevhodné financovanie, veľmi slabá kontrola zásob a pohľadávok, problematické vedenie.

Možnosti riešenia PÚ – rekonštrukturazácia – stratégia, o ktorej sa má uvažovať, reorganizácia podniku a jeho finančnej štruktúry – tak, aby sa znovu stal životaschopný buď za účelom ďalšieho podnikania alebo budúceho predaja. Rehabilitácia – existujú rehabilitačné stratégie – kontrola hotovosti, zlepšenie hotovostného toku, zvýšenie tržieb, spomalenie rozvoja – zmenšenie objemu výroby, zníženie prevádzkových výdavkov, zníženie investičných prevádzkových aktív. Hľadanie nového veriteľa – prepustenie klienta inému veriteľovi – z vysokorizikového podniku sa vždy dá vyťažiť dobrý zisk za predpokladu, že výsledkom nebudú nedobytné pohľadávky.

///Konkurzné riešenie – je výhodné pre oddeleného veriteľa – veriteľ, ktorý má prednostné právo na uspokojenie svojich pohľadávok. Správca konkurznej podstaty je zodpovedný za speňaženie majetku a za vyúčtovanie výťažku oddeleným veriteľom a ostatným veriteľom podľa zákona. Najprv sa uspokojuje štát. Likvidácia – ak neexistujú žiadne vyhliadky na prosperitu podniku predchádza podnik do likvidácie. Likvidátora vymenúva súd aj val. zhromaždenie. Uspokojuje požiadavky veriteľom. Nútená správa – pokiaľ sa dá s veriteľom, dohodnúť, ak podnik možno zachovať, ak je nádej na lepší výsledok ako pri iných riešeniach. NS slúži k ochrane dlžníka pred veriteľom pokiaľ sa nevyriešia jeho problémy. Správca preberá povinnosti a zodpovednosť za dlžníka. Dôjde k pozastaveniu všetkých nárokov veriteľov. Výsledky nútenej správy – úspech – podnik pokračuje vo svojej činnosti a správca predá riadenie štatutárnemu orgánu, neúspešne – likvidácia podniku. Úpadok – metóda riešenia platobných neschopností FO. Správca zodpovedá za majetok.

Úverová zmluva - v úverovej zmluve je zakotvený – rozsah oprávnení a povinnosti veriteľa a dlžníka, pevne urč. suma alebo limit do ktorého môže dlžník prostriedky čerpať, predmet úverovania, spôsob a časový plán čerpania, lehota splatnosti úveru, spôsob zaručenia alebo ručenia, pravidlá úrokovania, sankcie pre prípad nedodržania podmienok úverovej zmluvy. Prvky ÚZ – suma úveru – nachádza sa hneď v prvých § zmluvy, je určená na základe analýzy podnikateľ. úverových potrieb, schopnosti splácať úver, určuje sa aj spôsob poskytovania úveru. Požiadavky zabezpečenia – krátkodobé úvery sú splatné z likvidných peňazí, pri malých úveroch môže ísť o osobné záruky alebo zálohy nehnuteľností, pri väčších záruky CP.

Právna spôsobilosť a ďalšie predpoklady klienta – banka stanoví ako pravidelne musí podnikateľ predkladať výkazy, ďalšie podmienky – majetok nie je zaťažený záväzkami, firma alebo FO je právne registrovaná, platí pravidelne dane. participácia banky na zisku alebo dôchodku klienta – spolupodieľanie. Banka si môže stanoviť % zo zisku alebo dôchodku ako dodatok k úrokom. Participácia iných bánk – ak úver poskytne viacej bánk uvádza sa podiel všetkých bánk. Úloha vedúcej banky a postupnosť splácania jednotlivým bankám. Kladné podmienky – predpokladajú automatické splnenie urč. predpokladov: riadne vedenie účtovníctva, riadne a včas platiť všetky dane, udržať svoj majetok v dobrom stave. Negatívne podmienky – predstavuje záväzok klienta, že urč. činnosti nebude robiť al. len s písomným súhlasom banky vstupovať do fúzií vytvárať záložné právo na svoj majetok, poskytovanie úveru iným spoločníkom. Podmienky pri neplnení záväzkov – opatrenia pri porušení záväzkov klientom.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
BANKOVNÍCTVO SOŠ 2.9582 2364 slov
Bankovnictvo 2.9832 3398 slov
Bankovníctvo 2.9627 854 slov
Bankovníctvo 2.9663 8796 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.