referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Sobota, 26. novembra 2022
Bankovníctvo
Dátum pridania: 16.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eliška Havlová
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 059
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 27m 40s
Pomalé čítanie: 41m 30s
 
Spotrebiteľský úver – zmluva – sa rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o sprostredkovateľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky, alebo v nej právnej forme. Zmluvou o spotrebiteľskom úvere sa rozumie zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom. Celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom sa rozumie všetky náklady vrátane úroku a doplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím spotrebiteľského úveru. Podmienky ponuky SÚ – a)veriteľom je FO al PO, ktorá poskytuje SÚ v rámci svojho podnikania v závislosti od formy poskytnutého SÚ môže byť veriteľom aj predávajúcim, b)spotrebiteľ je FO, kt. bol schopný poskytnutý SÚ na iný účel ako na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Zmluva o SÚ – musí mať písomnú formu inak je neplatná, okrem všeobecných náležitostí obsahuje najmä sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov iných poplatkov, opis tovaru alebo služieb, cenu tovaru alebo služieb poskytovaných , identifikáciu vlastníka, adresu predávajúceho, meno a adresa spotrebiteľa, ročnú percentuálnu mieru nákladov, určenie podmienok, za kt. musí spotrebiteľ zaplatiť zvýšené náklady. Zmluva ďalej obsahuje – oprávnenia spotrebiteľa na zníženie nákladov, sankcie zániku záväzku zo zmluvy, podmienky, za kt. možno použiť šek alebo zmenku.

Zmenkový úver – eskontný – diskont – úrok za čas, kt. ostáva do splatnosti zmenky. Pred dňom splatnosti predloží banka zmenku dlžníkovi na preplatenie. V prípade neschopnosti zmenky banka žiada predplatenie od posledného majiteľa. Eskont zmenky – poskytnutie krátkodob. úveru. Banka zmenku odkúpi vtedy, ak je málo riziková ak má dostatok zdrojov na poskytovanie úverov. Akceptačný – prispôsobenie zmenkového eskontného úveru v priebehu zahraničnej operácie. Negociačný – banka v skutočnosti neodkupuje zmenku ale tým, že ju akceptuje, poskytuje svoje dobré meno ako záruku, že dlžník zaplatí. Remboursný – forma akceptačného úveru zahraničnej operácie. Kontokorentný úver – je potreba dohoda s bankou o kontokorentnom úvere. Táto zmluva nemá predpísanú formu – obsah si určuje banka. Používa sa na vyrovnávanie výkyvov bežného účtu a krátkodobé investičné výdavky. Revolvingový úver – používa sa zvyčajne pri podnikaní so zahraničnou účasťou. Banka poskytuje úver na dohodnutú sumu, pokiaľ sa prekročí banka to berie ako novú žiadosť o nový úver. V prípade nevyčerpania celej sumy sa účtujú poplatky za vyčerpanú časť – dohodnuté v zmluve. Ručiteľský úver – patrí tu akceptačný zmenkový úver.

Banka predala svoje dobré meno , plne ručí za záväzok dlžníka. Banka sa zaväzuje v prípade neschopnosti dlžníka splatiť za neho. Je spísaný v forme osobitnej listiny. Lombardný úver – banka poskytuje úver na zálohu hnuteľných vecí a riadi sa jej hodnotu. Úver sa pohybuje od 60 do 90 % hodnoty zálohy. Stanovený pevnou sumou na dohodnutú dobu po ktorej sa musí splatiť. V opačnom prípade banka uplatní svoj nárok vyplývajúci zo záložného práva. Predmet zálohy – CP, tovar, pohľadávky, drahé kovy a iné cennosti.

Emisná pôžička – AKCIA – majetkový CP, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka, podieľať sa podľa zákona a stanov spoločností na jej riadení, zisku, likvidačnom zostatku, pri zániku spoločnosti. Podľa toho, aké práva sú spojené s akciou – kmeňové – tvoria rozhodujúcu časť ZI, majú všetky práva spojené s akciou (hlasovanie, dividenda). Prioritné – majú prednostné právo na dividendu. Zamestnanecké – určené pre zamestnancov – stávajú sa spoluvlastníkmi spoločnosti. Úrokové – nie sú u nás legislatívne povolené, každoročná dividenda je stanovená ako % podiel z nominálnej hodnoty akcie. Z hľadiska prevoditeľnosti – na doručiteľa, na meno, prevoditeľné rukopisom, neprevoditeľné – len dedením. Formy Emisných akcií – súkromná – vopred dojednáva predaj CP s potenciálnymi investormi. Verejná – emitent publikuje prepravenú emisiu v tlači s cieľom získať invest. na kúpu CP. Tender – modifikácia verejnej emisie, emitent ohlasuje celkovú hodnotu CP a ich nom. hodnotu od záujemcov očakáva požiadavky na počet k _______za, ktorú sú ochotní realizovať nákup CP, pričom cena udáva sa ako % nom. hodnoty a môže byť vyššia alebo nižšia ako nom. hodnota.

Po uplynutí obdobia ponuky na nákup emitent určí poradie objednaného množstva v poradí od najnižšieho ocenenia k najvyššiemu. Ako náhle sa dosiahne deklarovaná hodnota úpisu požiadavky s nižšou cenou, sú odmietnutí a vyhlásenou cenou tendra, ktorý platí pri všetkých invest. je to ohodnotenie, ktoré ako posledné vošlo do hodnoty emisie. Nom. hodnota väčšia ako trhová hodnota akcií - - - disážio, keď je TH väčšia ako NH - - -ážio.
Dlhopis – dlžný CP, ktorý vyjadruje úverový vzťah medzi veriteľom a dlžníkom a je s ním spojené právo majiteľa požadovať k určitému dátumu splatenie dlhovej čiastky v nom. hodnote a dohodnutých výnosov z tejto čiastky. Nom. hodnota dlhopisu sa môže líšiť od trhovej hodnoty a kurz sa vypočíta ako podiel úrokového výnosu a rendity. K=C : r * 100. Rendita – úrok. miera zo skutočne vloženého kapitálu narozdiel od nom. hodnoty úroku, ktorý vychádza z nom. hodnoty. Dlhopisy podľa emitenta – vládne, komunálne, podnikové, bankové, hypotekárne záložné listy. Vládne dlhopisy – emituje ich vláda reprezentovaná ministerstvom financií. Účelom emisie je financovanie vládneho dlhu alebo financovanie konkrétnych vládnych zámerov dlhodobejšieho zámeru. Sú to vysokolikvidné CP. Ich výnosnosť závisí od viacerých faktorov – rast HDP, inflácia, zmena v dynamike rastu, schodku štát. rozpočtu, zmena kurzu meny, výška sadzieb na peňažnom trhu, pokles peňažnej masy v ekonomike, politické faktory. Komunálne dlhopisy – emitujú ich orgány miestnej samosprávy za účelom získania zdrojov na financovanie ich aktivít alebo krytie schodku ich hospodárenia.

Hypotekárny úver – je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 r., najviac 30r. Je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný prevažne prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov a ktoré poskytuje hypotekárna banka na tieto účely: nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, výstavba alebo zmena dokončených stavieb, údržba tuzemských nehnuteľností. Problematika HÚ – poskytovanie HÚ- úver je možné poskytnúť až do výšky 60 – 90 % odhadnutej ceny nehnuteľnosti, pričom nemusí brať ohľad na posudok iného znalca. Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom záložného práva musí byť poistená a poistné plnenie z poistnej zmluvy musí byť vinkulované v prospech banky. Úver sa úročí a spláca konštantne mesačnými splátkami – ANUITAMI – obsahuje úrokovú zložku aj úmorovú zložku. Emisia hypotekárnych záložných listov – môže len banka, ktorá má na to povolenie od CB. Banka môže emitovať HZL len vo výške poskytnutých úverov krytých nehnuteľnosťami. Výhody HZL – nízke riziko investície, pričom riziko je vyššie ako investície do vládnych CP, ale nižšie ako kedy sme investovali do podnikových CP, výnosy z HZL nie sú v niektorých štátoch zdaňované.

Faktoring – zmluvne dohodnuté odkúpenie krátkodobých pohľadávok, ktoré vznikli dodávateľovi poskytnutím dodávateľského úveru. Odkúpenie pohľadávok realizuje faktoringová spoločnosť bez možnosti spätného postihu dodávateľa v prípade, ak odberateľ nezaplatí. Faktor nesie riziko z nezaplatenia a pohľadávky vymáha na svoj účet. Forfaiting – odkúpenie strednodobých a dlhodobých pohľadávok, ktoré vznikli na základe zahraničnoobchodnej operácie. Subjekt, ktorý odkupuje pohľadávky nemá možnosť na spätný postih predávajúceho, ak kupujúci riadne nezaplatil. Vývozca tým získa protihodnotu pohľadávky už vo chvíli jej kúpy a všetky riziká spojené s pohľadávkou prejdú na forfaitera. Pohľadávky musia byť zabezpečené. Lízing – prenájom investičného zariadenia, predmetov dlhodobej spotreby a iných predmetov nájomcovi na určitú alebo neurčitú dobu. Priamy Lízing – nájomca platí splátky prenajímateľovi a ten mu ponúka majetok. Nepriamy lízing – nájomca predá majetok prenajímateľovi, prenajímateľ mu ho prenajme a nájomca mu platí splátky. VÝHODY – nájomca získa peniaze v hotovosti za predaj majetku alebo môže majetok naďalej používať aj keď nie je v jeho vlastníctve. Úverový lízing – banka požičia peniaze prenajímateľovi, aby si mohol kúpiť prenajímateľ majetok, ktorý prenájme nájomcovi. Nájomca si splatí splátky a tým prenajímateľ vráti úver. Výhody lízingu – efektívna forma dlhového financovania, operatívny lízing šetrí čas a peniaze na obstaranie majetku, lízingové splátky sú náklady podniku a preto znižujú základ dane a potom platí menšiu daň. Nevýhody lízingu – pre podniky, ktoré majú relatívne ľahký prístup k úverom môže byť drahšou formou financovania, existuje riziko opotrebenia majetku, zásahy a úpravy do majetku si vyžadujú súhlas prenajímateľa.

Úrokovanie – úrok – je cena za získanie peňazí niekoho druhého na určité obdobie, alebo cena za prenechanie peňazí niekomu druhému na určité obdobie. Túto sumu musí zaplatiť dlžník veriteľovi. Úroková sadzba – je úrok vyjadrený v percentách z hodnoty kapitálu za časové obdobie. Vyjadruje koľko percent z dlžnej sumy zaplatí dlžník za požičané peniaze vo forme úroku. Môže byť fixná – býva stanovená pevne na celú dobu trvania bankového obchodu, variabilná – tvorí sa ako základná úroková sadzba a odchýlka. Základná úroková sadzba sa môže meniť v závislosti od úrokovej politiky banky. Odchýlka sa nemení. Výšku úroku ovplyvňuje: veľkosť požičanej sumy – čím vyššia suma, tým vyšší úrok, dĺžka obdobia, na ktoré sú peniaze požičané – čím dlhšie obdobie, tým vyšší úrok, periodicita vyplácania úrokov -–čím častejšie sa vyplácajú úroky, tým vyšší úrok na konci obdobia, inflácia – miera inflácie vyjadruje, o koľko % sa za rok zníži hodnota meny, dane – pri ukladaní peňazí v banke dostane vkladateľ čistý výnos po zdanení, banka odvádza daň štátu osobitnej sadzby dane. Úrokové obdobie – doba, za ktorú sa úroky pravidelne pripisujú. Býva ročné, ale môže byť aj polročné, štvrťročné alebo mesačné. Doba splatnosti – doba, na ktorú je peňažná suma uložená alebo požičaná.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
BANKOVNÍCTVO SOŠ 2.9582 2364 slov
Bankovnictvo 2.9832 3398 slov
Bankovníctvo 2.9627 854 slov
Bankovníctvo 2.9663 8796 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.