Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bankovníctvo

Monetárna politika – peňažno - úverová politika zameraná na ovplyvňovanie množstva peňazí v obehu prostredníctvom repelácie úrokových sadzieb a stanovením podmienok úveru. Zákl. subjekt MP – centrálna banka. Ciele MP – 1)bezprostredné - dosahovanie určitého množstva peňazí v obehu pri určitej výške úrokovej miery, 2)konečné – znižovanie inflácie a zabezpečovanie stability meny. Nástroje MP – 1)priame – sú v začiatkoch MP. Je to regulácia investičnej činnosti (úver len na základe povolenia štátnymi orgánmi), regulácia spotrebného úveru, úverové limity, výzvy, dohody, odporúčania. 2)nepriame – dnes ju uplatňujú len moderné ekonomiky. Delia sa na a)diskontná sadzba – úroková miera, za ktorú centrálna banka poskytuje úvery obchodným bankám. b)povinné minimálne rezervy – sú stanovené percentuálnym rozdielom z celkových depozit obchodných bánk. c)operácie na voľnom trhu – najčastejšie využívaný nástroj MP. Tu centrálna banka nakupuje a predáva cenné papiere, obligácie, pokladničné poukážky. d)reskontné sadzby a úvery, e)lombardný úver, f)intervencie devízového kurzu, g)konverzia, h)swapové operácie.

Typy MP – 1)expanzívna – zvýšenie množstva peňazí v obehu – množstvo peňazí stúpa, úroková miera klesá, rastú investície, rastie zamestnanosť, rastie HDP. 2)reštriktívna – zníženie množstva peňazí v obehu. Množstvo peňazí klesá, rastie úroková miera, klesajú investície, klesá zamestnanosť, zvyšuje sa nezamestnanosť, klesá HDP. Bankový systém – súhrn všetkých bankových inštitúcií a usporiadanie vzťahov medzi nimi. Je dvojstupňový: 1)centrálna banka (emisná) – u nás je NBS, 2)komerčné banky. Banka – právnická osoba so sídlom v SR, založená ako a.s., alebo štátny peňažný ústav. Komerčné banky – a)obchodné banky – hlavnou funkciou je poskytovať podnikom a obyvateľstvu úvery, prijímať vklady podnikov a obyvateľstva, sprostredkovať platobný styk medzi hospodárskymi subjektami, obchodovať s devízovými prostriedkami, sprostredkovať obchody s cennými papiermi klientov, vykonávajú vlastnú investičnú činnosť, poskytujú finančno – poradenské služby. Sú v prevažnej väčšine zamerané podnikateľsky, teda ich cieľom činnosti je dosahovanie zisku. b)sporiteľne – špeciálne banky. Ťažiskom ich činnosti je obchodovanie s obyvateľstvom a sú to väčšinou malé banky lokálneho významu.

SLSP, a.s. – univerzálna banka a silná obchodná banka. c)banky so špeciálnymi funkciami – patria tu investičné banky. Ich investičná činnosť spočíva s obchodovaním s finančnými aktivitami najmä s cennými papiermi. Medzinárodné menové inštitúcie – vznikli po 2. sv. vojne. Ich úlohou bolo zabezpečiť fungovanie vtedy existujúceho medzinárodného menového systému, ale aj rozvoj svetového hospodárstva. Medzinárodný menový fond – bol založený na brettonwoodskej menovej konferencii a dohodu o založení tohto fondu podpísalo 44 zakladateľských krajín. Sídlo ma vo Washingtone v USA. Je to špecializovaná organizácia OSN. Úlohy MMF – poskytuje konzultácie členským krajinám o menových otázkach a zabezpečuje menovú spoluprácu. Zabezpečuje rozvoj medzinárodného obchodu. Snaží sa podporovať kurzovú stabilitu mien. Sprostredkúva mnohostranný platobný styk. Poskytuje úvery členským krajinám a slúžia na vyrovnanie deficitou platobnej bilancie. Do MMF sa ešte ako ČSFR stalo členom ako 153 krajina. Svetová banka – medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj. Vznikla na brettonwoodskej menovej konferencii. Úlohy SB – napomáha obnove a rozvoj území členských štátov, podporuje súkromnú zahraničnú investičnú činnosť, poskytuje záruky na úvery, podporuje rast medzinárodného obchodu.

Aké úlohy poskytuje SB – špecifické investičné úvery – majú presný účel použitia. Sektorové investičné a udržiavacie úvery – financovanie celého investičného projektu. Sektorové adaptačné úvery – používajú sa na adaptáciu štruktúry jedného sektora. Štrukturálne úvery – dlhodobá pomoc – platobné bilancie. Úvery na technickú pomoc, úvery na prekonanie následkov katastrôf. 1950 – Štátna banka Československa. Pod štátnou bankou Československa prešli všetky bankové činnosti Komerčnej banke. 01.01.1990 – došlo k oddeleniu emisnej a komerčnej činnosti. Ponechala si funkciu emisnej banky. ŠBČS podľa zákona č.22/1992 vykonáva len emisnú činnosť. Zákon bol vypracovaný podľa nemeckého bankového zákona. 18.11.1992 – zriadená NBS, Z.č. 566/1992. Národná banka Slovenska – právnická osoba so sídlom v BA.

Úlohy NBS – stabilita meny, určuje menovú politiku, emituje bankovky a mince, riadi peňažný obeh a koordinuje platobný styk, vykonáva dozor na KB v rozsahu upravenom zákonom, zastupuje SR v medzinárodných menových inštitúciách a operáciách na svetovom trhu peňazí. Orgány NBS – 1)banková rada NBS – na čele je guvernér, v súčasnosti Jusko. Určuje menovú politiku a nástroje menovej politiky. Schvaľuje nár. rozpočet NBS. Ustanovuje podmienky obchodovania NBS. Guvernéra menuje prezident na základe návrhu vlády. 2)direktórium NBS – výkonný orgán NBS. Zodpovedá za výkon rozhodnutí bankovej rady, za výkon obchodov so SR. Zodpovedá za realizáciu menovej politiky. Banky – základnou funkciou je zhromažďovať fin. prostriedky a prerozdeľovať ich tým, ktorý ich potrebujú. Banková sústava – pôsobí ako sprostredkovateľ medzi stranou ponuky a dopytu po fin. prostriedkoch. Má redistribučnú funkciu. Podporuje vývoj cieľových segmentov (častí) – malé a stredné podniky – ich rozvoj. Uspokojuje základné potreby spotrebiteľov.

Zvyšuje vývoznú výkonnosť ekonomiky. Oživujú trh s cennými papiermi. Delenie bánk podľa špecializácií – 1)maloobchodné – retailové banky, ktoré sa sústreďujú na individuálnych sprostredkovateľov, zákazníkov. 2)veľkoobchodné – whosale banky, ktoré sa sústreďujú na veľkých klientov, prevažne na podniky. 3)súkromné – private banking – služby poskytujú vybraným klientom. Bankové operácie – súhrn všetkých činností, ktoré banky poskytujú pre podniky, fyzické osoby a iné peňažné sústavy. BO – aktívne – úvery, peniaze odchádzajú z banky. pasívne operácie – prijímanie vkladov fyzických osôb podnikov a peňažných ústavov. Peniaze idú do banky. Neutrálne operácie – sprostredkovacie služby. Kapitál banky – vlastný - to, čo má banka na začiatku. cudzí – od zákazníkov – vklady.

Aktíva – pokladničné hodnoty, HIM, NIM, CP, vklady u emisnej banky, úvery v iných bankách, úvery spotrebiteľov, majetok v lízingu, ostatné aktíva. Pasíva – ZI – vlastný kapitál, rezervy a rezervný fond, vklady klientov, vklady ostatných bánk, centrálnej banky, zisk pred zdanením, ostatné pasíva. Ciele bankového podnikania – hlavným motívom je dosiahnutie zisku – maximálneho, tak ako aj ostatné spoločnosti. RENTABILITA – ziskovosť, efektívnosť obchodnej činnosti. Schopnosť dosiahnuť zisk pre seba, aby som mohla do niečoho investovať, ale aj pre akcionárov. SOLVENTNOSŤ – schopnosť uhrádzať Z, ktoré vznikajú pri obchodnej činnosti aj voči zamestnancom, schopnosť predchádzať bankovému úpadku. LIKVIDITA – schopnosť vyplatiť prostriedky na požiadanie, ktoré si v banke veritelia uložili. zabezpečuje sa pokladničnými hotovosťami, alebo si berie úvery, alebo vyberie svoje vklady v iných bankách. Úschova cenností – uschovávajú sa CP, šperky, rôzne iné cennosti a ostatné dôležité hodnoty FO a PO. Uschovávajú sa v bezpečnostných schránkach.

Banka prenajíma BS na základe písomnej zmluvy. Potom sa musí vyhotoviť podpisový vzor. Banka si vedie evidenciu o používaní BS ešte rokov po ukončení zmluvy. Obsah zmluvy – podmienky využívania BS – čo môže, nemôže uložiť, meno osoby, ktorej banka môže vydať kľúč od schránky, spôsob prístupu ku schránke, konkrétny spôsob platenia sankcie pri porušení pravidiel. Pokladničné operácie – vykonávajú len pracovníci poverení bankou v nato vymedzenom priestore. Pokladník – pred začiatkom práce musí skontrolovať dodržiavanie bezpečnostných, prevádzkových podmienok, stav v pokladni. Zodpovedá za zistené rozdiely, prípadne za škody v takom rozsahu a za takých podmienok, aké sú uvedené v dohode o hmotnej zodpovednosti uzavretej medzi bankou a pracovníkom. Pri vysporiadaní rozdielov pri pokladničných operáciách sa musí o tom urobiť zápis, ktorý obsahuje: druh škody, sumu o akú ide, dátum zistenia rozdielu, podpisy pracovníkov, ktorý schodok zistili.

Aktívne operácie – úverové, investičné, ostatné aktívne operácie. ÚVEROVÉ OPERÁCIE – KRÁTKODOBÉ - kontokorentný – predpokladom je účet v banke, musí byť aktívny. Majiteľ účtu do debetu sa dostane vtedy, keď sú výdavky vyššie ako príjmy. Musí sa dodržať stanovený limit v mínuse. Krátkodobý účelový úver – je poskytovaný podnikateľskej sfére na krátkodobé účely: na zaplatenie úrokov, poplatkov alebo na zloženie prostriedkov na otvorenie akreditívu, alebo na odstránenie príčin fin. ťažkostí. Preklenovací úver – na preklenutie časového nesúladu medzi platbami a tvorbou zdrojov podniku. Revolvingový úver – modifikácia kontokorentného úveru. Poskytuje sa dobrým klientom a poskytuje pravidelný úver v určitých intervaloch.

Zmenkový eskontný úver – banka odkupuje zmenku od majiteľa pred lehotou splatnosti, banka si odpočíta diskont. Lombardný úver – je poskytovaný proti záruke majetku. Riadi sa sumou majetku. DLHODOBÉ A STREDNODOBÉ – strednodobý účelový úver – poskytuje sa na prevádzkové a investičné potreby. Dlhodobý účelový úver – poskytuje sa na investičné potreby. Spotrebné pôžičky – poskytuje sa FO a slúžia na nákup spotrebných predmetov. Hypotekárne pôžičky – poskytujú ich banky na základe majetku (nehnuteľností). Ostatné aktívne operácie – sú to finančno-úverové operácie – faktoring - odkúpenie P z dodávok tovaru alebo služieb pred ich splatnosťou. Poznáme main-line faktoring, confidential faktoring, exportný faktoring. Forfaiting – ide o nákup stredno a dlhodobých P bez spätného postihu vývozu, príp. že dlžník nezaplatí.

Ide o nákup zmenkových a účtovných P. Leasing – OPERATÍVNY – zmluva o nájme, FINANČNÝ – zmluva o kúpe prenajatej veci. INVESTIČNÉ OPERÁCIE – Dve hlavné činnosti. Jedna z nich je investovanie svojich prostriedkov do CP, druhá svojimi alebo našich klientov. Portfólio – súbor CP. V investičných operáciách musí fungovať finančný trh. Na zostavenie kvalitného portfólia potrebujeme: dostatočný kapitál, informačné zázemie, kvalifikované analýzy investičných činností, kvalifikovaných odborníkov. Riziko portfólia – závisí od rizikovosti jednotlivých CP, od výšky kapitálu, ktorý sme vložili, v akom vzťahu sú výnosy jednotlivých CP. Ciele pri obchodovaní s CP – investičné – banka investuje dlhodobo (chce dosiahnuť vysoký zisk s malým rizikom). Špekulačné – investuje krátkodobo, tak aby v najvhodnejšom bode trhovej ceny predala čo s najväčším ziskom. Delenie obchodov s CP – a)podľa spôsobu vybavovania – obchody na vysporiadanie – nahlásené dopredu do vopred stanoveného termínu. Priame obchody – okamžité vyrovnanie P a Z medzi predávajúcim a kupujúcim. b)Podľa času realizácie – promptné – spotové – ihneď – dodávka CP sa uskutoční v krátkom čase.

Termínované – v dohodnutej lehote. c)Vykonávanie obchodu s CP – priamo, prostredníctvom organizovaného trhu. Základné podmienky poskytovania úverov – klient musí preukázať návratnosť úveru, úver musí mať dostatočné ručenie, poskytnutý úver musí byť efektívny, pri čerpaní úveru musí byť dodržaná účelovosť. NÁVRATNOSŤ – podnikateľ musí predložiť podnikateľovi plán, v ktorom sú kvantifikované náklady a výnosy, jasná schopnosť splácať úver aj s úrokmi, banka ohodnotí jeho podnikateľský plán – vlastná analýza schopnosti splácať úver. RUČENIE – výška ručenia závisí od miery rizika, cieľom banky je minimalizovať svoje straty. Ručenie je to – zriadenie záložného alebo zástavného práva - 1) hnuteľný, nehnuteľný majetok – hypotéka, vklady v banke, ktoré sa vinkulujú v prospech banky počas celej doby splácania úveru (zadržanie v prospech banky), CP, zadržaná zmluva, osobný majetok podnikateľa. 2) tretia osoba, 3) iná banka – malé a stredné podniky. EFEKTÍVNOSŤ ÚVERU – úroky, ktoré zaplatí klient musia byť vyššie ako náklady banky na získanie fin. prostriedkov na poskytnutie úveru, Rozdiel medzi úrokmi a nákladmi zohľadňuje riziko úveru ale aj ziskovosť banky.

ÚČELOVOSŤ – banka skúma účel na ktorý chce klient poskytnúť úver, je uvádzaný aj v zmluve a jeho zmenu banka kvalifikuje ako porušenie zmluvných podmienok. Postup pri realizácii úveru – Začiatok je moment, kedy klient dospeje k rozhodnutiu, že financovanie určitej činnosti potrebuje úver. a)oboznámenie klienta s podmienkami pre poskytovanie úveru, b) prevzatie a kompletizácia úverovej dokumentácie, c)analýza úverového prípadu, d)stanovenie ceny úveru, e)schválenie úveru, f)sledovanie úverového rizika. Podmienky – zriadenie – bežného účtu aspoň 3 mesiace pred podaním žiadosti, Zhodnotenie – právnych a majetkových pomerov klienta, osobnej dôveryhodnosti klienta, hospodárskej situácie a bonity klienta, podnikateľského zámeru klienta, záruka na poskytnutý úver. Návratnosť – úver, jeho zabezpečenie a účelovosť. Úrok. Uzatvorenie – záložnej zmluvy.
Miera rizika – zhodnotenie. Prevzatie a kompletizácia úverovej dokumentácie – k žiadosti úveru priloží – výpis z OR, živnostenské oprávnenie alebo iné. Kópie dokladov o hospodárení odovzdaní daňovému úradu, súvahu, výkazy ziskov a strát, výkaz cash – flow, prehľad o P a Z podľa lehoty splatnosti, podnikateľský záver, stručnú charakteristiku činností a vývoja podnikateľskej aktivity, návrh na zaistenie úveru. Preverovanie bonity klienta – banka vychádza z interných postupov na hodnotenie úveru schopnosti klientov, úveroví pracovníci zhromažďujú o klientovi ďalšie informácie, úverový pracovník vykoná analýzy. Analýzy úverového prípadu -–hodnotenie úverových návrhov – neformálna báza, finančné výkazy. Podnikateľský plán – hlavný dokument, v ktorom podnikateľ vyjadruje svoje podnikateľské ciele a konkretizuje marketingové opatrenia na zabezpečenie týchto cieľov.

Finančný plán – sumarizácia ostatných častí podnik. plánu v číselných hodnotách.
Sledovanie úverov – neustála kontrola nad tým, či je klient schopný a ochotný plniť svoje úverové záväzky. 2 typy činností SÚ – priebežné sledovanie informácií a faktorov – kontrola úhrady a poplatkov a sledovanie splátok istiny a úrokov podľa podmienok v úverovej zmluve, návštevy u klienta za účelom priameho kontaktu a priebežného hodnotenia manažmentu, zhromažďovanie fin. informácií priamo od zákazníka, aktualizácia informácií o predmete istiny, priebežné sledovanie hospodárskych priemys. faktorov, udržiavanie úverovej evidencie tak, aby umožňovala priebežnú kontrolu úveru. Podrobné previerky – formalizovaná podrobná previerka – stanovená vnútropodnikovými predpismi, mala by byť v rámci inventarizácie, kritériom frekvencie previerok je výška úveru. Inventarizácia sa vykonáva – u úverov, ktorých výška nepresahuje 0,1 % ZI banky sa bude vykonávať 1 x ročne, u úverov, ktorých výška presahuje 0,1 % ZI – 4 x ročne. Postupy sledovania úveru –

Návšteva na mieste – ::riadne neplatené a prevedené návštevy u klientov, ::návštevy môžu získať poznatky o riadení podniku, úrovni a frekvencii zmien vo vedení, kvalite výrobkov, charaktere činností, správe a administratíve, ::poučiť sa o odvetví v ktorom klient podniká a o vyrábaných výrobkoch. Podrobná revízia úverov – zamerať sa na otázky – kvalita, t.j. či sa fin situácia klienta nezhoršila do tej miery, že sa budúce vyhliadky nejavia pozitívne, plnenie podmienok úveru, t.j. či klient plní podmienky stanovené v úverovej zmluve, zaistenie – t.j. či nedošlo k podstatnej zmene faktorov ovplyvňujúcich hodnotu a speňažiteľnosti predmetu istenia, ziskovosť – t.j. či úver zaručuje uspokojujúcu maržu.

Problémový úver – úver, ktorý nie je klient schopný jednať v súlade s dohodnutými podmienkami alebo kde banke hrozí možnosť vzniku čiastočnej alebo úplnej straty. 2 kateg. PÚ – úvery, v ktorých došlo k porušeniu dohodnutých ustanovení a podmienok – debetný zostatok na účte> než dohodnutá výška úveru, splátka istiny, úrokov sú oneskorené alebo neprebiehajú vôbec, došlo k porušeniu záväzkov prijatých v zmluve, bol zjednaný úver u tretej strany bez súhlasu banky, vznikla nutnosť použiť ustanovenia pre prípad nesplnenia záväzkov. Úvery, u ktorých k porušeniu podmienok nedošlo, ale klient sa ocitol vo finančných ťažkostiach – obmedzený pohyb na bežnom účte, trvalé úplné čerpanie poskytnutých úverov, podnik vykazuje straty, podnik sa nachádza v obchodných ťažkostiach, s blížiacim sa dátumom prolongácie úveru nie je banka predĺženiu úveru naklonená. Príčiny vzniku PÚ – nedostatočný objem tržieb, nedostatočná tvorba cien, veľmi slabá kontrola zisku, nadmerné prevádzkové náklady, nadmerný dlh, príliš rýchly rozvoj, veľmi slabé využitie aktív, fyzická a morálna zaostalosť fixných aktív, nevhodné financovanie, veľmi slabá kontrola zásob a pohľadávok, problematické vedenie.

Možnosti riešenia PÚ – rekonštrukturazácia – stratégia, o ktorej sa má uvažovať, reorganizácia podniku a jeho finančnej štruktúry – tak, aby sa znovu stal životaschopný buď za účelom ďalšieho podnikania alebo budúceho predaja. Rehabilitácia – existujú rehabilitačné stratégie – kontrola hotovosti, zlepšenie hotovostného toku, zvýšenie tržieb, spomalenie rozvoja – zmenšenie objemu výroby, zníženie prevádzkových výdavkov, zníženie investičných prevádzkových aktív. Hľadanie nového veriteľa – prepustenie klienta inému veriteľovi – z vysokorizikového podniku sa vždy dá vyťažiť dobrý zisk za predpokladu, že výsledkom nebudú nedobytné pohľadávky.

///Konkurzné riešenie – je výhodné pre oddeleného veriteľa – veriteľ, ktorý má prednostné právo na uspokojenie svojich pohľadávok. Správca konkurznej podstaty je zodpovedný za speňaženie majetku a za vyúčtovanie výťažku oddeleným veriteľom a ostatným veriteľom podľa zákona. Najprv sa uspokojuje štát. Likvidácia – ak neexistujú žiadne vyhliadky na prosperitu podniku predchádza podnik do likvidácie. Likvidátora vymenúva súd aj val. zhromaždenie. Uspokojuje požiadavky veriteľom. Nútená správa – pokiaľ sa dá s veriteľom, dohodnúť, ak podnik možno zachovať, ak je nádej na lepší výsledok ako pri iných riešeniach. NS slúži k ochrane dlžníka pred veriteľom pokiaľ sa nevyriešia jeho problémy. Správca preberá povinnosti a zodpovednosť za dlžníka. Dôjde k pozastaveniu všetkých nárokov veriteľov. Výsledky nútenej správy – úspech – podnik pokračuje vo svojej činnosti a správca predá riadenie štatutárnemu orgánu, neúspešne – likvidácia podniku. Úpadok – metóda riešenia platobných neschopností FO. Správca zodpovedá za majetok.

Úverová zmluva - v úverovej zmluve je zakotvený – rozsah oprávnení a povinnosti veriteľa a dlžníka, pevne urč. suma alebo limit do ktorého môže dlžník prostriedky čerpať, predmet úverovania, spôsob a časový plán čerpania, lehota splatnosti úveru, spôsob zaručenia alebo ručenia, pravidlá úrokovania, sankcie pre prípad nedodržania podmienok úverovej zmluvy. Prvky ÚZ – suma úveru – nachádza sa hneď v prvých § zmluvy, je určená na základe analýzy podnikateľ. úverových potrieb, schopnosti splácať úver, určuje sa aj spôsob poskytovania úveru. Požiadavky zabezpečenia – krátkodobé úvery sú splatné z likvidných peňazí, pri malých úveroch môže ísť o osobné záruky alebo zálohy nehnuteľností, pri väčších záruky CP.

Právna spôsobilosť a ďalšie predpoklady klienta – banka stanoví ako pravidelne musí podnikateľ predkladať výkazy, ďalšie podmienky – majetok nie je zaťažený záväzkami, firma alebo FO je právne registrovaná, platí pravidelne dane. participácia banky na zisku alebo dôchodku klienta – spolupodieľanie. Banka si môže stanoviť % zo zisku alebo dôchodku ako dodatok k úrokom. Participácia iných bánk – ak úver poskytne viacej bánk uvádza sa podiel všetkých bánk. Úloha vedúcej banky a postupnosť splácania jednotlivým bankám. Kladné podmienky – predpokladajú automatické splnenie urč. predpokladov: riadne vedenie účtovníctva, riadne a včas platiť všetky dane, udržať svoj majetok v dobrom stave. Negatívne podmienky – predstavuje záväzok klienta, že urč. činnosti nebude robiť al. len s písomným súhlasom banky vstupovať do fúzií vytvárať záložné právo na svoj majetok, poskytovanie úveru iným spoločníkom. Podmienky pri neplnení záväzkov – opatrenia pri porušení záväzkov klientom.
Spotrebiteľský úver – zmluva – sa rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o sprostredkovateľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky, alebo v nej právnej forme. Zmluvou o spotrebiteľskom úvere sa rozumie zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom. Celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom sa rozumie všetky náklady vrátane úroku a doplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím spotrebiteľského úveru. Podmienky ponuky SÚ – a)veriteľom je FO al PO, ktorá poskytuje SÚ v rámci svojho podnikania v závislosti od formy poskytnutého SÚ môže byť veriteľom aj predávajúcim, b)spotrebiteľ je FO, kt. bol schopný poskytnutý SÚ na iný účel ako na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Zmluva o SÚ – musí mať písomnú formu inak je neplatná, okrem všeobecných náležitostí obsahuje najmä sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov iných poplatkov, opis tovaru alebo služieb, cenu tovaru alebo služieb poskytovaných , identifikáciu vlastníka, adresu predávajúceho, meno a adresa spotrebiteľa, ročnú percentuálnu mieru nákladov, určenie podmienok, za kt. musí spotrebiteľ zaplatiť zvýšené náklady. Zmluva ďalej obsahuje – oprávnenia spotrebiteľa na zníženie nákladov, sankcie zániku záväzku zo zmluvy, podmienky, za kt. možno použiť šek alebo zmenku.

Zmenkový úver – eskontný – diskont – úrok za čas, kt. ostáva do splatnosti zmenky. Pred dňom splatnosti predloží banka zmenku dlžníkovi na preplatenie. V prípade neschopnosti zmenky banka žiada predplatenie od posledného majiteľa. Eskont zmenky – poskytnutie krátkodob. úveru. Banka zmenku odkúpi vtedy, ak je málo riziková ak má dostatok zdrojov na poskytovanie úverov. Akceptačný – prispôsobenie zmenkového eskontného úveru v priebehu zahraničnej operácie. Negociačný – banka v skutočnosti neodkupuje zmenku ale tým, že ju akceptuje, poskytuje svoje dobré meno ako záruku, že dlžník zaplatí. Remboursný – forma akceptačného úveru zahraničnej operácie. Kontokorentný úver – je potreba dohoda s bankou o kontokorentnom úvere. Táto zmluva nemá predpísanú formu – obsah si určuje banka. Používa sa na vyrovnávanie výkyvov bežného účtu a krátkodobé investičné výdavky. Revolvingový úver – používa sa zvyčajne pri podnikaní so zahraničnou účasťou. Banka poskytuje úver na dohodnutú sumu, pokiaľ sa prekročí banka to berie ako novú žiadosť o nový úver. V prípade nevyčerpania celej sumy sa účtujú poplatky za vyčerpanú časť – dohodnuté v zmluve. Ručiteľský úver – patrí tu akceptačný zmenkový úver.

Banka predala svoje dobré meno , plne ručí za záväzok dlžníka. Banka sa zaväzuje v prípade neschopnosti dlžníka splatiť za neho. Je spísaný v forme osobitnej listiny. Lombardný úver – banka poskytuje úver na zálohu hnuteľných vecí a riadi sa jej hodnotu. Úver sa pohybuje od 60 do 90 % hodnoty zálohy. Stanovený pevnou sumou na dohodnutú dobu po ktorej sa musí splatiť. V opačnom prípade banka uplatní svoj nárok vyplývajúci zo záložného práva. Predmet zálohy – CP, tovar, pohľadávky, drahé kovy a iné cennosti.

Emisná pôžička – AKCIA – majetkový CP, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka, podieľať sa podľa zákona a stanov spoločností na jej riadení, zisku, likvidačnom zostatku, pri zániku spoločnosti. Podľa toho, aké práva sú spojené s akciou – kmeňové – tvoria rozhodujúcu časť ZI, majú všetky práva spojené s akciou (hlasovanie, dividenda). Prioritné – majú prednostné právo na dividendu. Zamestnanecké – určené pre zamestnancov – stávajú sa spoluvlastníkmi spoločnosti. Úrokové – nie sú u nás legislatívne povolené, každoročná dividenda je stanovená ako % podiel z nominálnej hodnoty akcie. Z hľadiska prevoditeľnosti – na doručiteľa, na meno, prevoditeľné rukopisom, neprevoditeľné – len dedením. Formy Emisných akcií – súkromná – vopred dojednáva predaj CP s potenciálnymi investormi. Verejná – emitent publikuje prepravenú emisiu v tlači s cieľom získať invest. na kúpu CP. Tender – modifikácia verejnej emisie, emitent ohlasuje celkovú hodnotu CP a ich nom. hodnotu od záujemcov očakáva požiadavky na počet k _______za, ktorú sú ochotní realizovať nákup CP, pričom cena udáva sa ako % nom. hodnoty a môže byť vyššia alebo nižšia ako nom. hodnota.

Po uplynutí obdobia ponuky na nákup emitent určí poradie objednaného množstva v poradí od najnižšieho ocenenia k najvyššiemu. Ako náhle sa dosiahne deklarovaná hodnota úpisu požiadavky s nižšou cenou, sú odmietnutí a vyhlásenou cenou tendra, ktorý platí pri všetkých invest. je to ohodnotenie, ktoré ako posledné vošlo do hodnoty emisie. Nom. hodnota väčšia ako trhová hodnota akcií - - - disážio, keď je TH väčšia ako NH - - -ážio.
Dlhopis – dlžný CP, ktorý vyjadruje úverový vzťah medzi veriteľom a dlžníkom a je s ním spojené právo majiteľa požadovať k určitému dátumu splatenie dlhovej čiastky v nom. hodnote a dohodnutých výnosov z tejto čiastky. Nom. hodnota dlhopisu sa môže líšiť od trhovej hodnoty a kurz sa vypočíta ako podiel úrokového výnosu a rendity. K=C : r * 100. Rendita – úrok. miera zo skutočne vloženého kapitálu narozdiel od nom. hodnoty úroku, ktorý vychádza z nom. hodnoty. Dlhopisy podľa emitenta – vládne, komunálne, podnikové, bankové, hypotekárne záložné listy. Vládne dlhopisy – emituje ich vláda reprezentovaná ministerstvom financií. Účelom emisie je financovanie vládneho dlhu alebo financovanie konkrétnych vládnych zámerov dlhodobejšieho zámeru. Sú to vysokolikvidné CP. Ich výnosnosť závisí od viacerých faktorov – rast HDP, inflácia, zmena v dynamike rastu, schodku štát. rozpočtu, zmena kurzu meny, výška sadzieb na peňažnom trhu, pokles peňažnej masy v ekonomike, politické faktory. Komunálne dlhopisy – emitujú ich orgány miestnej samosprávy za účelom získania zdrojov na financovanie ich aktivít alebo krytie schodku ich hospodárenia.

Hypotekárny úver – je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 r., najviac 30r. Je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný prevažne prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov a ktoré poskytuje hypotekárna banka na tieto účely: nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, výstavba alebo zmena dokončených stavieb, údržba tuzemských nehnuteľností. Problematika HÚ – poskytovanie HÚ- úver je možné poskytnúť až do výšky 60 – 90 % odhadnutej ceny nehnuteľnosti, pričom nemusí brať ohľad na posudok iného znalca. Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom záložného práva musí byť poistená a poistné plnenie z poistnej zmluvy musí byť vinkulované v prospech banky. Úver sa úročí a spláca konštantne mesačnými splátkami – ANUITAMI – obsahuje úrokovú zložku aj úmorovú zložku. Emisia hypotekárnych záložných listov – môže len banka, ktorá má na to povolenie od CB. Banka môže emitovať HZL len vo výške poskytnutých úverov krytých nehnuteľnosťami. Výhody HZL – nízke riziko investície, pričom riziko je vyššie ako investície do vládnych CP, ale nižšie ako kedy sme investovali do podnikových CP, výnosy z HZL nie sú v niektorých štátoch zdaňované.

Faktoring – zmluvne dohodnuté odkúpenie krátkodobých pohľadávok, ktoré vznikli dodávateľovi poskytnutím dodávateľského úveru. Odkúpenie pohľadávok realizuje faktoringová spoločnosť bez možnosti spätného postihu dodávateľa v prípade, ak odberateľ nezaplatí. Faktor nesie riziko z nezaplatenia a pohľadávky vymáha na svoj účet. Forfaiting – odkúpenie strednodobých a dlhodobých pohľadávok, ktoré vznikli na základe zahraničnoobchodnej operácie. Subjekt, ktorý odkupuje pohľadávky nemá možnosť na spätný postih predávajúceho, ak kupujúci riadne nezaplatil. Vývozca tým získa protihodnotu pohľadávky už vo chvíli jej kúpy a všetky riziká spojené s pohľadávkou prejdú na forfaitera. Pohľadávky musia byť zabezpečené. Lízing – prenájom investičného zariadenia, predmetov dlhodobej spotreby a iných predmetov nájomcovi na určitú alebo neurčitú dobu. Priamy Lízing – nájomca platí splátky prenajímateľovi a ten mu ponúka majetok. Nepriamy lízing – nájomca predá majetok prenajímateľovi, prenajímateľ mu ho prenajme a nájomca mu platí splátky. VÝHODY – nájomca získa peniaze v hotovosti za predaj majetku alebo môže majetok naďalej používať aj keď nie je v jeho vlastníctve. Úverový lízing – banka požičia peniaze prenajímateľovi, aby si mohol kúpiť prenajímateľ majetok, ktorý prenájme nájomcovi. Nájomca si splatí splátky a tým prenajímateľ vráti úver. Výhody lízingu – efektívna forma dlhového financovania, operatívny lízing šetrí čas a peniaze na obstaranie majetku, lízingové splátky sú náklady podniku a preto znižujú základ dane a potom platí menšiu daň. Nevýhody lízingu – pre podniky, ktoré majú relatívne ľahký prístup k úverom môže byť drahšou formou financovania, existuje riziko opotrebenia majetku, zásahy a úpravy do majetku si vyžadujú súhlas prenajímateľa.

Úrokovanie – úrok – je cena za získanie peňazí niekoho druhého na určité obdobie, alebo cena za prenechanie peňazí niekomu druhému na určité obdobie. Túto sumu musí zaplatiť dlžník veriteľovi. Úroková sadzba – je úrok vyjadrený v percentách z hodnoty kapitálu za časové obdobie. Vyjadruje koľko percent z dlžnej sumy zaplatí dlžník za požičané peniaze vo forme úroku. Môže byť fixná – býva stanovená pevne na celú dobu trvania bankového obchodu, variabilná – tvorí sa ako základná úroková sadzba a odchýlka. Základná úroková sadzba sa môže meniť v závislosti od úrokovej politiky banky. Odchýlka sa nemení. Výšku úroku ovplyvňuje: veľkosť požičanej sumy – čím vyššia suma, tým vyšší úrok, dĺžka obdobia, na ktoré sú peniaze požičané – čím dlhšie obdobie, tým vyšší úrok, periodicita vyplácania úrokov -–čím častejšie sa vyplácajú úroky, tým vyšší úrok na konci obdobia, inflácia – miera inflácie vyjadruje, o koľko % sa za rok zníži hodnota meny, dane – pri ukladaní peňazí v banke dostane vkladateľ čistý výnos po zdanení, banka odvádza daň štátu osobitnej sadzby dane. Úrokové obdobie – doba, za ktorú sa úroky pravidelne pripisujú. Býva ročné, ale môže byť aj polročné, štvrťročné alebo mesačné. Doba splatnosti – doba, na ktorú je peňažná suma uložená alebo požičaná.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk