Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literatúra

ANEKDOTA - je krátky vtipný príbeh, Napr.: Básnik zakončil svoj život smrťou.

AFORIZMUS - je stručný výrok, ktorý obsahuje všeobecne platnú myšlienku, Napr.: Máte hlavu? Špendlík ju má tiež (Jonatan Swift)

SONET - je lyrická 14-veršová báseň, ktorá je rozdelená na dve štvorveršové strofy a na dve trojveršové strofy. Niekedy bývajú trojveršové strofy spojené do jedného šesťveršia

BÁSNICKÁ OTÁZKA - je otázka, ktorá nepotrebuje odpoveď, nakoľko je zrejmá z textu. Je to umelecký prostriedok, ktorý je nazývaný aj rečnícka otázka

POÉZIA - je písaná formou básne, má rým a rytmus

PRÓZA - je písaná formou textu, nemá rým ani rytmus

RÝM - je zvuková zhoda slabík na konci verša. Rým môže byť: striedavý-abab; združený-aabb; postupný-abcd; prerývaný-abcb; obkročmý-abba

RYTMUS - je striedanie prízvučných a neprízvučných slabík v básni

TAKT - rytmická jednotka reči

EPIKA - báseň, ktorá má dej

LYRIKA - báseň, ktorá nemá dej, vyjadruje city, nálady, túžby

SPOLOČENSKÁ LYRIKA - myšlienky a pocity autora sa týkajú celej spoločnosti

PRÍRODNÁ LYRIKA - vyjadruje city, nálady, vzťah k prírode

VOĽNÝ VERŠ - nemá pevnú stavbu verša

VIAZANÝ VERŠ - má pevnú stavbu verša

PIESEŇ - báseň, ktorá sa spieva

POPULÁRNA PIESEŇ - podlieha módnemu vkusu

METAFORA - prenášanie vlastností z jednej veci na druhú na základe vonkajšej podobnosti

METONÝMIA - prenášanie vlastností z jednej veci na druhú na základe vnútornej súvislosti

EPITETON - básnický prívlastok

PRIROVNANIE - výrazový prostriedok porovnávajúci niečo na základe zhodných alebo odlišných vlastností

ZDROBNENINA - označuje jav menší ako základné slovo, vyjadruje citový vzťah k označovanému javu

PERSONIFIKÁCIA/ZOSOBNENIE - pridanie ľudskej vlastnosti nejakej veci (rastlinám, zvieratám, veciam)

DIALÓG - rozhovor dvoch alebo viacerých osôb

MONOLÓG - prehovor jednej osoby

DIALOGIZÁCIA - postup pretvorenia textu na dialóg

GRADÁCIA - stupňovanie deja


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk