Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literárna moderna

OBDOBIE LITERÁRNEJ MODERNY  (1880-1920)

Spoločensko-politické podmienky vzniku :

- rozklad spoločnosti, etiky a filozofie obdobia 
- vplyv vedy a techniky
- racionálny prístup 
- objektívna realita- fakty 
- blížiaca sa vojna
- silnejúce kapitalistické Anglicko, Francúzsko, Nemecko
- pokles spoločenského významu umenia
- človek- samotár


Parnacizmus
(posledná tretina 19.storočia-Francúzsko)

- teória „ lartpourlartizmu “- umenie pre umenie/čisté umenie
- cieľom umenia je absolútna krása
- nadradenie významu jazyk. prostriedkov nad obsah a tému básne
- odklonenie od reality, pohŕdanie prítomnosťou
- historické, antické, mytologické a exotické témy
- neosobný, poézia prekrytá vedeckou inšpiráciou autora
- Paul Verlaine, Stéphane Mallarné


Symbolizmus (posledná štvrtina 19.storočia-Francúzsko)

- reakcia na naturalizmus a parnacizmus
- základom poznania sú symboly
- poézia založená na zmysloch vnímania a estetickom zážitku
- poézia je osobná (nepochopený, prekliaty, osamelý a opustený básnik)
- podvedomie, sen, odklon od reality, iracionálna poézia
- náboženské, mytologické témy, zvukové efekty
- sugescia-vplyv na človeka
- evokácia-výzva človeka,
asociácia predstáv
- P.Verlaine, Jean Arthur Rimbaud


Prekliati básnici

- myšlienka slobody tvorby napriek nemožnosti plánov
- J.A.Rimbaud, S.Mallarné, Tristan Corbiere, Charles Baudelaire, Edgar Alan-Poe
- odmietanie buržoáznej spoločnosti, bohémsky spôsob života
- nihilizmus-odmietanie etických, politických a spoločenských noriem života

Dekadencia -úpadok (posl.tretina 19.stor.)

- autori sú znechutení zánikom kapitalistickej spoločnosti
- hľadanie opory v nových vyjadrovacích prostriedkoch
- teória čistého umenia
- individualizmus, subjektivizmus
- smútok, pesimizmus, beznádej, smrť, pasivita, nezáujem
- odpor voči realite,
- morbídnosť tém, amorálnosť, erotická presýtenosť
- S.Mallarné, Ch.Baudelaire


Charles Baudelaire

- francúzsky básnik, eseista, prekladateľ
- narodil sa aj zomrel v Paríži
- mal neradostné detstvo (vplyv starého otca, mladá mama, nevlastný otec)
- vplyv E.Alan-Poe
- v tvorbe syntéza viacerých prvkov
- autor súdne stíhaný za urážku nábož. cti a spoloč. morálky

Tvorba – básnická zbierka - Kvety zla

- ako dramatické dielo (6 častí) 
- Splín a ideál, Parížske obrazy, Víno, Kvety zla, Vzbura, Smrť 
- vybrúsený parnazistický verš 
- protiklady : telo-duch, bolesť-rozkoš, radosť-zúfalstvo 
- „človek nemôže dosiahnuť šťastie, krásu dosiahne len v splynutí so Satanom, vzbura proti Bohu“ 
- „kult ošklivej krásy“ 
- estetickým ideálom je zlo, skaza, ničota
- zbierky - Malé básne k próze, Trosky


Jean Arthur Rimbaud

- francúzsky prekliaty básnik, priekopník modernej poézie
- od detstva žil ako tulák, viedol bohémsky život
- bol vojak, cirkusant, obchodník, veľa cestoval
- 3 tématické okruhy tvorby : 

1. Senzualizmus (filozofický smer=zmyslové vnímanie a pocit=jediný zdroj poznania)

báseň - Pocit (zmyslové očarenie prírodou) 
2. Sociálne motívy (poézia vzdoru proti útlaku, klamstvu)

báseň - Vyjavení, Vystrašené deti

3. Predstavy mladíka o živote, láske 

V Zelenej krčmičke, Moja Bohéma

zbierky - Pobyt v pekle, Iluminácie, Opitá loď a iné básne 


Paul Verlaine

- ďalší prekliaty básnik, priekopník imaginárnej básnickej tvorby
- viedol bohémsky život, +Rimbaud
- syn dôstojníka, študoval právo, pôsobil ako úradník
- Tvorba - impresionistické a symbolistické prvky, nábož.mystika

zborník esejí - Prekliati básnici (výklad vlastnej poézie)
básnická zbierka - Saturnské básne (vplyv parnacizmu a Bodléra), Túžba (melodické verše-prejav túžby po samote) -obdiv Francúzska (príroda vz. láska)
zbierka - Múdrosť,
výber poézie - Božská láska, Piesne bez slov
báseň - Básnické umenie

- ľúbostná a prírodná lyrika, hudobnosť a spevnosť
- jemnosť a neurčitosť, symbolická nedopovedanosť
- časový rozmer (ráno, podvečer, večer), obdobie jari a jesene
- melancholická, sugestívna nálada, prostý výraz 


POVOJNOVÉ UMELECKÉ AVANTGARDY

- koniec 19.storočia
- avantgarda - široká škála ideovo-estetických programov so spoločným odporom k spoločnosti mešťanov a jej hodnotám
- zosilnenie realizmu, zoslabenie dekadencie, parnacizmu, symbolizmu aj impresionizmu
- ako postsymbolizmus, postimpresionizmus
- dôvod vzniku - konfikt umelcov so spoločnosťou a jej mravnými hodnotami
- následky - osamelosť, izolovanosť umelcov 
- organizovaný odpor (revolta) a programy (manifesty)

- 1.prúd - z kubizmu cez futurizmus k abstrakcionalizmu (snaha nahradiť realitu abstrakciou) - nahradiť umením intelektuálnej syntézy

- 2.prúd - od expresionizmu cez dadaizmus k surrealizmu - snaha o spontánnu tvorivosť (odmieta rozum, objavenie sna, podvedomia) 

Expresionizmus (expressio-výraz) Nemecko 1905

- protiklad impresionizmu
- nadviazanie na idealizmus a protiracionalizmus
- vyjadruje pocit k rozpadajúcej sa spoločnosti
- umenie výrazu, silných kontrastov


Kubizmus (kubus-kocka) Francúzsko 1906

- geometrické riešenie predmetov a veršov
- striedanie 1. a 2.osoby, miešanie motívov
- snaha rozbiť realitu, vytvoriť nadskutočnosť bez ohľadu na logickosť veršov


Purizmus (purus-čistý) Nemecko zač. 90.rokov

– snaha o očistu jazyka od cudzích vplyvov
- časté exotické motývy


Futurizmus (futurus-budúci) Taliansko 1909

- preceňuje techniku a mestskú civilizáciu
- zobrazuje mestský ruch, priem. revolúciu
- zrušenie interpunkcie, onomatopoické slová (zvuky strojov)


Kubofuturizmus (1920-1930) Rusko

- negácia estetiky, symbolizmu aj romantizmu
- narušenie rytmu veršov, slovné novotvary, hovorové slová
- vulgarizmy (deestetizácia a depoetizácia veršov)


Konštrukcionizmus (konstructio-zostavenie) Rusko 1913

- dôraz na význam, racionálnu a logickú stavbu veršov
- negácia lyrických postupov v prospech sujetu
- základom diela je presná štruktúra umenia


Akméizmus (akmé-kvet) Rusko 1912-1922

- umenie pre umenie
- návrat básnika k realite, k materskému svetu (proti nadprirodzenosti)
- jasnosť, jednoznačnosť jazyka bez symbolov
- izolácia od spoločnosti a jej hodnôt
Imaginizmus (image-obraz) Rusko 1919-1927

- odšiepenie od kubofuturizmu
- popretie vtedajších noriem konvencií metrických i dramatických
- prvýkrát voľný verš, zhluk neobvyklých obrazov
- snaha šokovať čitateľa


Pragmatizmus (pragma-čin) Amerika

- zdôrazňuje užitočnosť jednotlivca
- odmieta abstrakciu a absolútno


Dadaizmus (dada-hračka) Švajčiarsko 1916-1923

- výsmech nezmyselného kapitalistického sveta, odmietavý postoj k veci
- hravosť, spontánnosť vo veršovej výstavbe-naivita až primitivizmus
- slová bez významu, hlavne nonsensy


Surrealizmus (sur...-nad...) Francúzsko 1924

- bez zvyklostí a zásah
- idealistické poňatie sveta, vylúčenie rozumovej kontroly
- bohatá obraznosť, záľuba v šialenstve, hrôze a bizardnosti 

Guillame Apollinaire

- predstaviteľ kubofuturizmu a surralizmu, franc. básnik, dramatik a prozaik
- pôsobil ako bankový úradník, redaktor, priekopník moderných umel.postupov
- 1918-zomiera na španielskú chrípku

Tvorba - zbierka poviedok- Zavraždený básnik (6 poviedok o dospievaní) 
- kniha - Maliari kubisti
- zbierka - Alkoholy, úv.báseň - Pásmo 
- báseň - Most Mirabeau (lyrický charakter, prúd predstáv o láske) 
- Kaligramy, báseň - Dymy (protiklady lásky),


Vladimír Majakovskij

- ruský básnik, dramatik, kubofuturista
- od 15 rokov sa zúčastňoval politickej bolševickej činnosti
- písal aditky (politické verše), fejtóny, satirické hry
- do poézie vniesol svojskú grafiku, stupňovité verše, metafory, novotvary
- poéma - Oblak v nohaviciach (4 časti-tetraptych) 
- autor dráždi vtedajší meštiacky vkus, odmieta tradičné hodnoty 
- vyjadruje odpor k minulosti aj súčasnosti, cit k Marií 
- romantický tytanizmus vzbury lyrického hrdinu 

- Chlapčenstvo (sociálny, vojnový motýv) 
- Mládenectvo (roky štúdia, motýv smrti) 
- Na plné hrdlo (vojna, smrť, vlastná tvorba, jednoduchá syntax) 
- Vojna a mier
- Človek
- Milujem
- Vladimír Ilič Lenin
- satirické hry - Kúpeľ (vynálezca vynájde stroj času, ale nesmie ho používať kvôli konzervativizmu spoločnosti)
- Ploštica
- Mystérium Buff-Pa


Velemír Chlebnikov

- ruský kubofuturista, sformuloval manifest futurizmu
- bojoval v červenej armáde, chcel vytvoriť nový jazyk
- báseň - Čmáranice po nebi (nový model básnickej tvorby, zvláštne slovné spojenia)
- protivojnová poéma - Vojna v myšacej pasti 


Sergej Jesenin


- ruský básnik z roľníckej rodiny-vplyv na tvorbu
- symbolista so živelnosťou v živote aj tvorbe
- viedol bohémsky život, cestoval po Európe, USA
- kvôli rozporuplnému životu samovražda
- Tvorba - 24 básnických kníh v 2 okruhoch : 

a.) motývy rodnej dediny (prírodné motívy), reakcia na vojnu 
- Pieseň o veľkom pochode
Perzské motývy (aj motýv lásky) 

b.) bohémske verše 
- Spoveď chulligána
- Básne škandalistov
Krčmová Moskva
- Čierny človek
-
poémy - Pugačov

Anna Sujedinová (námet z rodného kraja, spomienky na citový vzťah k statkárskej dcére) 
- melancholický, ľúbostný príbeh, v popredí je občianska vojna

- zbierky v Slovenčine - Výber z poézie S.Jesenina, Biela Rus

jazykové prostriedky :

- citlivý pozorovateľ a zobrazovateľ prírody
- obrazné ale zrozumiteľné metafory
- melodika, farebnosť, melanchólia a smútok básne
- fragmenty prírody (mesiac, svit, strom, kvet, hviezdy...)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk