Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Magnetické pole

Magnetické pole - jedna z foriem hmoty, vyskytuje sa: a) v okolí trvalého magnetu, b) v okolí vodiča, kt. prechádza el. prúd, c) v okolí nabitých, pohybujúcich sa častíc(napr. elektrón, protón). Prejavuje sa silovým pôsobením na vodič s prúdom. MP zobrazujeme magnetickými indukčnými čiarami(MIČ). Pravidlá pre MIČ: sú vždy uzavreté, nikdy sa nepretínajú, ich smer bol dohodou stanovený od sev. pólu k južnému. Smer MIČ súvisí so smerom prúdu vo vodiči. Pri priamom vodiči určíme smer MIČ Ampérovým pravidlom pravej ruky: pravú ruku položíme tak, aby odchýlený palec ukazoval dohodnutý smer prúdu vo vodiči (od + k -), potom zohnuté prsty ukazujú smer MIČ. Ampérovo pravidlo pravej ruky pre cievku: pravú ruku položíme na cievku tak, aby zohnuté prsty ukazovali dohodnutý smer prúdu (od + k -) v závitoch cievky, potom odchýlený palec ukazuje severný pól cievky. Flamingovo pravidlo ľavej ruky: vodič dĺžky l sa nachádza v homogénnom MP(magnet tvaru podkovy). Silové pôsobenie MP na vodič vyjadruje veličina B – magnetická indukcia. Na vodič dĺžky l, kt. prechádza prúd I pôsobí v homogénnom MP magnetická sila Fm, kt. veľkosť vypočítame zo vzťahu: Fm = B. I. l, ak vodič zviera s MIČ uhol 90° al. Fm = B. I. l. sin α, ak vodič zviera s MIČ uhol α ≠ 90°. Smer sily Fm určíme Flamingovým pravidlom ľavej ruky: ľavú ruku položíme na vodič tak, aby prsty (narovnané) ukazovali smer prúdu a vektor magnetickej indukcie vstupoval do dlane, potom odchýlený palec ukazuje smer pôsobenia magnet. sily Fm. Magnetické vlastnosti látok- sú spojené so štruktúrou el. obalu atómu a s vlastnosťami elektrónov. Existujú 3 zákl. skupiny mag. látok: 1.diamagnetické látky 0 ‹ μr ‹ 1- mierne zoslabuje MP, hodnota MIČ sa zmenšuje a vzniká sila, kt. vypudí látku z MP. Usporiadanie atómov je také, že sa ich mag. účinky rušia. 2.paramagnetické látky μr › 1- mierne zosilňuje MP, sú priťahované do MP, nemajú dokonalé usporiadanú štruktúru atómov. 3.Feromagnetické látky μ ›› 1- už slabým vonkajším MP môžeme dosiahnuť dokonalé usporiadanie magnetických atómov. Magnetická doména- oblasť feromagnetickej látky, v k. sú mag. momenty atómov usporiadané rovnakým smerom. Ferimagnetické látky- ferity- sú feromagnetické polovodičové materiály, čiže zlúčeniny oxidov železa s oxidmi niektorých kovov. Pre každú feromagnetickú látku existuje istá medzná teplota, pri kt. prekročení stráca látka feromagnetické vlastnosti a stáva sa paramagnetickou, vola sa CURIEHO TEPLOTA.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk