Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Elektromagnetické vlnenie

El.mag.vlnenie-je fyz.dej, při kt sa prenasa el.mag.en zo zdroja k spotrebicu,zdroj je kmit elmag osc.-elektronické zariad,el.iskra, atom latky.Je chrar:vysokym kmitoctom,elmag.polom,rych svetla c=3.108m/s ,vznik na dvojvedeni-jednorozmerna sustava s rozloz. parametrami.V prvom osc. vynuti kmitanie,kt sa prenasa väzbou do dalsich osc.-vedenim sa siri postup. vlna-elmag deje delime na ustalene-nizke f,charakter.kmit, funkciu casu Nestale-vysoke f, char. vln, funciou casu a priestoru.Postup. elmag vlna- ak je vedenie pripojene na zdroj harmon. napatia s vysokou f a vedenie je uzavrate spotrebicom s odporom R Vlastnosti:u a i postupuju pozdlz vedenia vo faze,vznika pole el. s intenzitou E a pole mag. s indukciou,kt mozeme znazornit rovnakou sinusoidou,kedze u a i su vo faze.E a B su navzajom kolme a su kolme na smer sirenia elmag vlny. elmag.pole-casovo premenne pole,kt ma el aj mag zlozku,vznik medzi vodicmi vedenia při prenose elmag.en elmag energia- sa prenasa polom medzi vodicmi-char vlnenia. Vedenie na prazdno-ak na konci vedenia nie je pripoj. spotrebic,dvojvedenie ma volne konce.Vln. sa na konci odraza a skladanim vznik stojateho vlnenia lebo velky R na konci vedenia vznik kmitne a uzol prudu.-nastava fazovy posun o pi/2 Vlastnosti :neprenasa en.,len meni z en el pola na en mag pola a casovo premenne vektory B,E su posunute o pi/2, vo vedeni na prazdno vzdial susenych kmitni prip. uzlov tej istej veliciny je lambda/2, vzdial uzla a kmit je lambda/4, vedenie na prazdno ma viac f- zaklad f je kde sa na dvojvedeni vytvori jedina poloha stoj.elmag. vln.Ostatne f su celocis, nasobkami. z.f uzavrety osc. s rozloz parametrami-elmag vln. ,kt sa siri dvojvodic vedenim sa nemoze vyzar do priestoru, en je sustred medzi vodicmi. Elmag.dipol- otvoreny oscilator s rozloz parametrami-en sa vyzaruje do priestoru(otvorene dvojvedenie).je zakladnou castou kazdeho vysielaca a prijimacana bezdrotovy prenos sprav –antena (antenovy dipol na prijem tel signalu sa sklada z vlastneho dipolu a dalsich tyci-direktora a reflektora, ovplyvnuju smerovy ucinok anteny)Vlastnosti dipolu:na dipole vznik jednej polvlny(l=lambda/2-polvlnny dipol) pricom u ma na koncoch dipolu kmitnu a i ma na koncoch dipolu uzol.V priestore okolo dipolu vznik elmag pola, kde E a B su navzajom kolme a ich zmeny maju char postupneho elmag. vlnenia.

Silociary el polasu rozlozene v rovine dipolu, indukcne ciary mag pola su sustredne kruznice v rovine kolmej na dipol, elmag dipol nevyzaruje en vsetkymi smermi, najcastejsie sa en siri v smere kolmom na os dipolu ,v smere osi dipolu sa en. nevyzaruje.linearne polarizovana elmag vlna-Kde sa směr vektorov B,E nemeni vln dlzky:1)dlhe DV 3000-20000m 2)stredne SV 200-3000 3) kratke KV 200-10 4)VKV<10 El vlnenie sa moze sirit dvomi typmi vln-povrchove- pozdlz zem. povrchu(DV a SV) VKV len na vzdialenost priamej viditelnosti priestotove vlny-siria sa na velke vzdialenosti VKV, v dosledku odrazu a lomu od jonosfery. Radiolokator-zar. na vysielanie a prijem mm vln-letectvo, navigacia(nam.riec doprava), při merani rych. vozidiel.Maxvelove vety-1)Při kazdej zmene el. pola vznika mag pole, ktoreho uzavrete induk. ciary su kolme ne směr sirenia meniaceho sa el. pola 2) Při kazdej zmene mag pola vznika pole el., ktoreho uzavrete silociary su kolme na směr mag. indukc. ciar meniaceho sa mag. pola( el. ple virove nie je viazane na el. naboj) 3)Indukcne ciary mag. pola su vždy uzavrete krivky 4) El pole s neuzavretymi silociarami je tvorene el. nabojmi Akusticky signal- zvukove vlnenie ktora prinasa prijemcovi nejaku spravu, alebo informaciu. Z fyz. hladiska ho vyjadrujeme casovou zmenou velicin vlnenia. Oznamovacia technika- tech odbor, ktory sa zaobera vysielanim ,prenosom a prijmom sprav vo forme akustickych signalov. Sprava-kazda inf., ktoru třeba oznamit z jedneho miesta na druhé. Oznam sustava- na prenos sprav- vstupna část-z –zdraoj sprav,kde vznika signal vo forme akust.signalu m-el akusticky Menic- mikrfon,premiena mech. energiu na el. K- koncovy stupeň- uprava signalu do formy vhodnej na prenos. Oznam. spoj- nastava nim vlastny prenos signalu, ktory sa deje a) pomocou oznam. vedenia B) pomocou oznam kanalu-v kt sa prenasaju spravy- musí obsahovat vysielac a prijimac-prenos sa deje pomocou elmag vlnenia-Radiokomunikacna sustava Vystupna část-a) zariadenie v ktorom sa signal dekoduje- na pov spravu b)el akust menic(reproduktor),kde sa elmag en. meni na en zvuk. vlneniaEl akust menice- zariad,kt menia mech en na el-mikrofony, el na mech-reproduktoryPdla toho na akom principe pracuju delime mikrofony na:a)elakusticke(kondenzatorove)b) odporove(uhlikove na tel. pristrojoch C)piezoel. d) el.dyn.-zaloz na jave elmag indukcie(trvaly magnet s trnom- cievka spojena s membranou)El. dyn reproduktor- vystupny prvok oznam sustavy, pracuje na principe elmag indukcie. Ma opacnu funkciu jako eldyn(cievkovy) mikrofon.Mikrofony- Podla elakustickych hladisk,pouz elmech menicov, smerovych charakteristik (30 Hz- 15 KHz-11,5-0,02m)Vln. mikrofon-natacanie v prirode,kond mik.

Vysielac- bezdrotovy prenos signalov sa realizuje pmocou radiokom oznam sustavy, kt uspr sa meni podla toho, kde sa vyuziva1) rozhas vysielanie a prijem 2)telekomunikacie 3)internet 4)voj tech a letectvo 5)kozmicky vyskum 6) v meteorologii 7)dialkove meranie- radiotelemetria Zlozenie- Osc-zdroj elmag kmitov s vysokou f-nosna f vysielaca M- modulator- modulacia vysokof nosneho kmitoctu ak. signalom s niz fn K-konecny stupeň vys.-zosilnuje modulovany vysokof signal, aby sa mohol vysielat.A- antena-polvlnny dipol,kt vyzaruje en. do priestoru. V rozhlas vys. sa pouziva modulacia-Amplitudova (dv,kv,sv)nizkof signal Un sa meni amplituda vysokof kmitov Uv a vznika vysledny modulovany signal. Frekvencna-(vkv)-amplituda nosnych kmitov je konstantna,ale meni sa ich f.Prijimac- vstupna část radiokomunikac sustavy,zariad, kt zloz sa meni podla ucelu.Rozhlas. prijimac sa sklada A-antena- vstupna část na ktorej vlnenie z vysielaca vynucuje kmitanie z velmi malou amplitudou napatia. Je spojena vazbou s LO-laditelny osc. obvod- naladi sa na nosnu f vysielaca, nastava rezonancne zosilnenie prijateho signalu, kt sa dalej zosilnuje VF- vysof zosilnovac. D-demodulator-detektor-oddeluje nizkof akust. signal od nosnej vysokof zlozky(pouziva sa polovodic dioda)NF-nizkof zosilovac- zosiluje akust.signal. R-reproduktor-elektroakust. menic, ktory meni el en na zvuk vlnenieSuperheterodyn- zar,kde signal akejkolvek f sa premeni na urcitu f(medzifrekvencie) Televizia-sustava tech prostr., kt umoznuju prenos obrazu vo forme signalu- videosignalu e mag vln na potrebne vzdial a premenu videosignalu na pov obraz. Zdrojom je snimacia elektronka tel kamery- princip ikonoskopu Princip televizie-princip heterrodynu,tel signal sa v tel prijimaci rozdeli na akust zlozku(spracuje sa v obrazovej casti televizora. Najprv sa demoduluje videosignal, kt sa zosilni a prechadza na riadiacu elektrodu tel obrazovky. El luc sa pohybuje po riadkoch, meni sa jas tienidla vzniká opt obraz.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk