Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prvouka

Prvouka ako vyučovací predmet má v sústave predmetov na 1. stupni základnej školy významné postavenie a má dôležitú úlohu v rozvoji osobnosti žiaka. Úlohou prvouky je pripraviť žiakov tak, aby dokázali pozorovať veci a javy v prírode a spoločnosti, vedeli si ich samostatne všímať, aby nachádzali a odhaľovali medzi nimi jednoduché a ľahko pochopiteľné vzťahy a súvislosti, aby vedeli manipulovať jednoduchými prírodninami vo svojom okolí a s materiálmi o spoločenskom živote, aby sa učili správne ich pomenúvať, jednoducho opisovať a hovoriť o nich. Hlavný zdroj poznatkov tvoria sústavné a priame pozorovania prírody a spoločenského diania na vychádzkach, práca v kútiku prírody, činnosti spojené s plnením úloh v kalendári prírody, jednoduché pokusy žiakov a ich osobné zážitky. Učiteľ cieľavedome využíva tieto podnety na utváranie správnych predstáv, vedomostí, skúseností a zručností.
Učivom sú aj metódy, formy práce a pracovné postupy, ktorými žiaci získavajú a utvrdzujú poznatky. Patria k nim aj zručnosti potrebné na organizovanie samostatnej práce, k samoobsluhe a k starostlivosti o zdravie. V školskom roku 1991 / 1992 v záujme skvalitnenia výchovno – vzdelávacieho procesu MŚ SR schválilo integráciu pracovného vyučovania v 1. a 2. ročníku ZŠ do prvouky a výtvarnej výchovy. V 1. a 2. ročníku už teda pracovné vyučovanie nefiguruje ako samostatný predmet, ale zachováva sa v príbuzných predmetoch – v prvouke a výtvarnej výchove. Úlohou učiteľa je aj naďalej vzbudzovať u žiakov záujem o praktické činnosti s rôznymi materiálmi a rastlinami tak, aby v nich nachádzali istý druh zábavy i praktický význam. Cieľom je vytvoriť a rozvíjať základné pracovné zručnosti a návyky. Prostredníctvom nich dať žiakom základne poznatky o materiáloch, rastlinách, nástrojoch, náradí a pomôckach, pracovných postupoch. Rozvíjať tvorivé technické myslenie a vzťah k manuálnej práci. Obsah pracovného vyučovania je rozdelený do dvoch zložiek – technickej a pestovateľskej. Zložka technická sa vo väčšej miere nachádza v obsahu výtvarnej výchovy, pestovateľská zložka v obsahu prírodovedného učiva v prvouke.

Prírodovedné učivo v prvouke


V prvouke tvorí väčšiu časť obsahu učivo prírodovedného charakteru, predovšetkým o živej prírode ( o rastlinách, zvieratách a človeku), ale aj o neživej prírode, s najjednoduchšími príkladmi z učiva fyziky (meranie času, objemu,...).
Hlavnou metódou je tu pozorovanie, ďalej sú to: porovnávanie, rozlišovanie, zaraďovanie ( začleňovanie) a zhrnutie.


Spoločenské učivo v prvouke

Spoločenskovedné témy prvouky zahrňujú poznatky o súčasnom živote našej spoločnosti. Jednotlivé témy obsahujú učivo o človeku a spoločnosti, o vybraných spoločenských skupinách a inštitúciách, o živote ľudu v našej vlasti, oboznamujú žiakov s významom pamätných dní a významnejších výročí, poúčajú ich o dôležitých súčasných udalostiach, upozorňujú ich na činnosť ľudí a na vzťahy medzi ľuďmi na vybraných príkladoch z výroby, z organizácie služieb, z dopravy a z používania dopravných prostriedkov. Spoločenskovedné učivo prvouky môže svojím obsahom prispieť k pracovnej a polytechnickej výchove. Źiaci sa stretávajú s rôznymi druhmi výrobkov a spoznávajú, z akého materiálu a akým spôsobom boli vyrobené. V polytechnických činnostiach (napr. meranie, váženie, platenie), pri didaktických hrách sa žiaci oboznamujú s rozličnými druhmi ľudskej práce.

Prehľad tematických celkov prvouky v 2. ročníku, po integrácii pracovného vyučovania:

1. Orientácia v priestore
2. Orientácia v čase
3. V prírode – 1. časť
4. Zdravie a choroba
5. Rodina a spoločnosť
6. Technika a výroba
7. Bezpečnosť cestnej premávky
8. V prírode – 2. časť.

Zdroje:
Korček, I.: Prvouka pre 1. a 2. ročník základnej školy – Didaktická a metodická kniha pre učiteľov. SPN Bratislava 1980. -
Červeňáková, D.: Prvouka v 1. a 2. ročníku základnej školy. ÚMC Bratislava 1992. -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk