Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slnečnica

Výživa a hnojenie slnečnice

Výživa a hnojenie slnečnice vo veľkej miere ovplyvňuje úrodu, obsah a zloženie oleja, ale i výskyt hubových ochorení. slnečnica je schopná využívať živiny i z ťažšie prístupných foriem a hlbších pôdnych vrstiev. Rastlina slnečnice z porastu spotrebuje za vegetáciu 4,6 kg K, 2,5 g Ca, 1,6 g N, 1 g P a 0,8 g Mg. Z toho vplýva, že slnečnica je veľmi náročná na draslík. Z pozberových zvyškoch sa značná časť odčerpaných živín vracia do pôdy. Návratnosť živín môže dosahovať až 40 % P, 50 % N, 80 % Mg, 85 % K a 93 % Ca.

Draslík je prijímaný počas vegetácie veľmi intenzívne, vo fáze zrelosti je 60 % K uloženého v listoch, 30 % v úboroch a len 10 % v nažkách.

Fosfor slnečnica prijíma pozvoľne, počas vegetačnej fázy je zužitkovaných 20 %, ku koncu kvitnutia 60 %. Zrelé rastliny ukladajú len 10 % P v stonke a listoch, 15 % v úbore a 75 % v nažkách. Dusík čerpajú rastliny rovnomerne počas vegetácie – vo fáze zrelosti 23 % N v stonke a listoch, 10 % v úbore a 65 % v nažkách. Prebytok N sa prejavuje negatívne, hlavne v nadmernom raste, v tvorbe veľkej listovej plochy, poliehaní rastlín a v zhoršení zdravotného stavu.

Základné hnojenie vychádza z pôdnych rozborov, možnosti závlahy a rozdielnych požiadaviek hybridov. V praxi sa používa dávka N od 70 – 100 kg.ha-1. Dávky N nad 100 kg.ha-1 znižujú úrodu oleja. Dusíkom sa hnojí na jar v 2 – 3 dávkach (pred sejbou, pri sejbe a na list). Fosforečné a draselné hnojivá aplikujeme zásadne ne jeseň pri základnej príprave pôdy. Na pôdach dobre zásobených fosforom a draslíkom postačujú dávky 30 – 40 kg P.ha-1 a 100 kg K.ha-1, na chudobných pôdach dávky zvyšujeme až na dvojnásobok.
Dozrievanie a zber slnečnice

Predpokladom úspešného dozretia a zberu slnečnice je desikácia porastov. Tento zásah je potrebné urobiť vtedy, keď sa v jadre ukončí syntéza oleja a tvorba sušiny, čo býva obyčajne pri vlhkosti nažiek 28 – 30 %. Porasty silno napadnuté hubovými chorobami desikujeme už pri vlhkosti 35 %. Fyziologickú zrelosť v klimaticky normálnom ročníku porast dosiahne po 40 – 44 dňoch od ukončenia kvitnutia. Vzorky na stanovenie vlhkosti nažiek začíname odoberať po 20. auguste, pričom pravidelne sledujeme dynamiku uvoľňovania vody zo semien. Použijeme prípravok REGLONE alebo jeho kombináciou s hnojivom DAM-390, pričom možno znížiť dávku REGLONu. Vhodný je tiež prípravok HARVADE pri vlhkosti nažiek 38. 40 %.

Desikant aplikujeme najčastejšie letecky, zberať začíname po 8 – 10 dňoch od postreku, kedy nažky obsahujú 15 – 18 % vlhkosti. Zberáme priamo kombajnom E 512, E 516, prípadne Claas s adaptérmi, aké sa používajú aj pri zbere kukurica na zrno. Pracovná rýchlosť nesmie prekročiť 6 km.ha-1 a otáčky mlátiaceho mechanizmu nemajú presahovať 500 – 600 za minútu. Zberové straty by sa mali pohybovať do 5 %. Semeno slnečnice sušíme do 8 – 10 % vlhkosti pri teplote 45 – 55 °C (max. 60 °C). Ďalšou požiadavkou pre dlhodobé skladovanie je čistota nažiek, minimálne 98 %. Úrody pri systémovom pestovaní slnečnice sa pohybujú v rozpätí 2 - t.ha-1, čo je takmer o ¼ viac ako pri bežnom pestovaní.
Úrodový potenciál slnečnice je približne 5 t.ha-1.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk