Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rastlinné pletivá a orgány

Delenie pletív
Podľa pôvodu:
Pravé, vzn. opakovaním delením materských buniek, pričom dcérske bunky ostávajú zrastené (vyš.rastl.)
Nepravé, vzn. druhotným zrastením pôvodne samostatných buniek (nižšie rastl. – riasy)
Zmiešané, vzn. druhotným zoskupením pravých pletív (huby)

Podľa schopnosti buniek deliť sa :
DELIVÉ (MERISTEMATICKÉ)
Majú schopnosť deliť sa, umožňujú rast, sú v rastových vrcholoch rastliny, tvoria ho parenchymatické bunky bez intercelulár
Iniciála – bunka s trvalou schopnosťou deliť sa
meristém => 1,pôvodný(iniciály v rast.vrchole stonky), 2,primárny(vzn.delením diferencovaných buniek, postupne strácajú delivú schopnosť, sú z nich trváce pletivá), 3,zvyškový(latentný, delia sa len za určitých podmienok,sú medzi bunkami trvácich pletív, v stonke – pericykel, v koreni – perikambium),
4,sekundárny(vzn. z buniek, ktoré nadobudli schopnosť deliť sa, kambium – v kruhu medzi lykom a drevom,vzn.sekundárne lyko a drevo, felogén-korkotvorné pletivo=>vzn. druhotná kôra periderm,
borka –pletivá odumierajú a olupujú sa, kalus – hojivé pletivo)

TRVÁCE (DIFERENCOVANÉ BUNKY)
A/ KRYCIE (pokožkové)chránia rastlinu pred vonk.prostredím, poškodením a vyparovaním vody.
Pokožka nadzemných org. – 1-vrstvová – epidermis, pokožka koreňa – rizodermis. Dreviny – viacvrstvová pokožka, špecifické útvary pokožky:
Kutikula – u nadzemných častí, vrstva voskov a tukov chráni pred vysychaním
Prieduchy(stomata) – zabezp. výmenu plynov a regulujú vyparovanie vody podľa podmienok prostredia, obsahuje chloroplasty

Hydatódy – premenené prieduchy – bez schopnosti zatvárať sa, vylučujú vodu a soli
Chlpy(trichomy) – majú ochrannú funkciu, krycie(bavlník), žlaznaté(prvosienka), pŕhlivé(pŕhľava), absorpčné(koreň.vlasky)
Emergencie – viacbunkové výrastky(ochrana), ostne ruží, tentakuláty mäsožravých rastlín

B/ VODIVÉ zabezpečujú transport roztokov a živín, majú ich len vyššie rastliny.
Vytvárajú cievne zväzky, časti cievnych zväzkov:
Drevná časť – vedie vodu a anorg. látky z koreňa do nadzem.častí ↑, cievice-rúrky z odumretých častí buniek s priečnymi priehradkami
Lyková časť – vedie organické látky z listov do ostatných orgánov →↓←, sitkovice-živé bunky
Typy cievnych zväzkov
Koncentrické (sústredené) – jedna časť obklopuje druhú

Kolaterálne – lyko smeruje k obvodu, drevo k stredu
1-klíčnolistové rastliny – ataktostéla – ciev. zväzky roztrúsené
2 – klíčnolistové rastliny – eustéla – ciev.zväzky do kruhu

Bikolaterálne – majú 2 lykové časti

Radiálne – v koreňoch

C/ ZÁKLADNÉ nachádza sa medzi krycími a vodivými
- Mechanické
- Asimilačné (pod pokožkou)
- Zásobné (obsahujú zásobné látky, hľuzy, cibule)
- exkréčne (vylučovacie, napr. mliečnice)

Podľa tvaru buniek
Parenchymatické, tvoria ich tenkostenné bunky s veľkými medzibunkovými priestormi - intercelulármi
Erenchým – prevetrávacie pletivo s veľmi veľkými intercelulármi

Prozenchymatické, tvoria ho tenkostenné, neskôr zhrubnuté bunky so šikmými priehradkami
Vláknité, tvoria ho dlhé pretiahnuté bunky
Doštičkovité, bunky sú v jednom smere výrazne skrátené

Podľa zhrubnutia bunkovej steny
Kolenchým, tvorený prozenchymatickými bunkami so zhrubnutou bunkovou stenou (v stopkách tekvice)

Sklerenchým, tvoria ho kamenné bunky – skleroidy; sú rovnomerne zhrubnuté, prestúpené kanálikmi => plazmodezmami (neskôr drevnatejú – napr. v kôstkách marhúľ)

Pletivo – súbor rastlinných buniek s rovnakou funkciou a rovnakým tvarom.
Histológia – náuka o pletivách
Macerácia – proces, pri ktorom sa pletivá rozpúšťajú


Rastlinné orgány - Koreň(radix)
Je to podzemný orgán
-upevňuje rastlinu v pôde- zásobná funkcia
-vyživovacia funkcia- dýchanie
-úprava látok- nepohlavné (vegetatívne rozmnožovanie)

Typy koreňových sústav
PRIMÁRNA – 1. Alorízia – hlavný koreň s vedľajšími
(dvojklíčnolistové rastliny)

2. Homorízia – zväzkovité korene
(jednoklíčnolistové rastliny)

3. Vzdušné korene – epifytické rastliny

Stavba koreňa
1.Koreňový vrchol, 2.koreňová čiapočka (ochrana – obsahuje škrobové zrná), 3.predlžovacia oblasť

Priečny rez koreňom
1.Pokožka – r i z o d e r m a – krycie pletivo, vyrastajú z nej koreňové vlásky
2.Primárna kôra – základné pletivo, má 3 vrstvy
3.Perikambium – zvyškový meristém
4.Centrálny valec – obsahuje radiálny cievny zväzok a základné pletivo
Rast koreňa – v predlžovacej časti vznikajú nové bunky, rastú.

V dozrievacej oblasti sa diferencujú.
Metamorfózy koreňa
Podľa tvaru (niťovitý, valcovitý, srdcovitý, kuželovitý...)
Podľa funkcie
a)Kolovitý – zdrevnatenýd) koreňové hľuzy - georgína
b)Barlovitý – v bahne, tropické rastlinye) haustóriá - poloparazity
c)Zásobný – mrkva

Stonka
Funkcia – spevňuje rastlinu, zväčšuje povrch, rozvádza živiny, dvíha listy a kvety k svetlu
Typy stoniek
1)Byliny
a)byľ – olistená stonka (prhľava)
b)stvol – bezlistá stonka (púpava)
c)steblo – dutá, článkovaná stonka (obilniny)
d)podzemok – podzemná stonka (kosatec) obsahuje zásobné látky

2)Dreviny
a)polokry – rozkonárujú sa nad zemou, majú len časť stonky drevnatú
b)kry – celé drevnaté
c)stromy – rozkonárujú sa až v určitej výške

Primárna stavba stonky
1)Pokožka – epiderma – krycie pletivo
2)Primárna kôra
3)Pericykel – zvyškový meristém
4)Vodivé pletivo v centrálnom vaku (koncentrické a kolaterálne)

Druhotná stavba stonky
1)Kambium
Na jar – svetlé drevo vznik
V lete – tmavé drevo letokruhov
2)Felogén – korok a zelená kôra

Metamorfózy stonky
1.Podzemok6. Brachiblast – zakrpatený konárik (buk)
2.Stonková hľuza – zemiak7. Stonkové tŕne - hloh
3.Cibuľová hľuza – jesienka8. Sukulentná stonka – drží vodu (kaktus)
4.Úponok – vinič9. Poplaz - jahoda
5.Filokládium – bočný konárik(asparagus)

List

Funkcia – vyparovanie vidy, fotosyntéza, dýchanie

Stavba – čepeľ, stopka, pošva (trávy)

Rozdelenie listov na stonke

A.Protistojné C. Praslenové

B.Striedavé D. Prízemná ružica listov

Vnútorná stavba listu
1.Pokožka – kutikula – obsahuje prieduchy
2.Listový mezofil – obshuje chloroplasty
3.Kolaterálne cievne zväzky

Typy listov
a)S pílkovitým okrajom

b)Celistvookrajové

c)Laločnatý okraj

d)Zložené
Žilnatina listov
1.Rovnobežná (1klíčnolistové) 2. Sieťovitá (2klíčnolistové)

Klasifikácia listov
1.Klíčne3. Asimilačné - fotosyntéza
2.Šupiny (ochrana4. Kvetné filómy – vznik kvetov

Modifikácie listov
1.Šupiny3. Listové tŕne - dráč
2.Listové úponky – hrach4. Listencový obal - kukurica.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk