Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Riadenie živočíšneho organizmu

RIADENIE ŽIVOČÍŠNEHO ORGANIZMU
- Riadenie reakcií organizmu na podnety vonkajšieho prostredia
- Zabezpečenie činnosti vnútorných orgánov, aby organizmus fungoval ako celok

Riadiace mechanizmy
- Nervová sústava: mozog, miecha, nervy
- Hormonálna sústava: hormóny (riadia procesy, orgány, sústavy)
- Imunitný systém

Nervová sústava
- Reakcie na vonkajšie podnety a prostredie, ale aj riadenie vnútorných procesov

- Neurón
- Základná stavebná a funkčná jednotka nervovej sústavy
- Skladá sa z tela (jadro) a 2 typov výbežkov
- Dendrity
• Krátke výbežky
• Prijímajú vzruchy z neurónu alebo receptoru
- Neurit (aksón)
• Dlhý výbežok
• Odovzdáva vzruchy ďalšiemu neurónu
• Na konci sa rozvetvuje a je zakončený synaptickým uzlíkom
- Synaptický uzlík jedného neurónu naväzuje na dendrit druhého neurónu, miesto prepojenia sa nazýva synapsia
- Myelínová pošva chráni neurit a izoluje ho

- Fylogenéza nervovej sústavy
- Funguje na princípe dráždivosti, prijme signál a reaguje naň
- Rozptýlená (difúzna) – pŕhlivce
- Gangliová – rôzne usporiadané uzlíky – bezstavovce
• Pásová – hlavové ganglium + nervové pásy – mäkkýše
• Rebríčková – v každom článku rovnaká – obrúčkavce
- Gangliá sa postupne spájali do väčších celkov
- Rúrková – miecha sa postupne diferencovala na predný, stredný a zadný mozog – stavovce
- Stavba a činnosť centrálnej nervovej sústavy

- Miecha
• Skladá sa z bielej (výbežky) a sivej hmoty (telo)
• Biela hmota – vedie info z vonkajšieho prostredia
• Sivá hmota – analyzuje, spracúva info z vnútorných orgánov a riadi ich
• V strede miechy je miechový kanálik, ktorý pokračuje a ž do mozgu, kde sa rozširuje do mozgových komôr, všetko je vyplnené mozgovo-miechovým mokom, ktorý slúži na výživu a ochranu
• Sivá a biela hmota tvoria predné nervové korene (motorické nervy, vedú podnety do svalov) a zadné nervové korene (senzitívne nervy, vedú podnety zo zmyslových orgánov)
• Funkcie miechy
- Riadenie základných morotických reflexov
- Riadenie autonómnych orgánov
- Vedenie info do vyšších centier

- Mozog
• Predĺžená miecha
- Riadi základné životne dôležité funkcie
- Riadi obranné reflexy (kašlanie, kýchanie, vracanie)
- Koordinuje pohyb (u nižších živočíchov)
• Zadný mozog = most + mozoček
- Most
• Prenáša info
• Je zložený z bielej hmoty
- Mozoček
• Koordinuje pohyb a rovnováhu
• Kontroluje jemnú motoriku
• Stredný mozog
- Ústredie reflexívnych reakcií na zrakové a sluchové reflexy u živočíchov
- Ústredie reflexov u človeka (napr. zreničkový reflex)
• Medzimozog = talamus (lôžko) + hypotalamus (podlôžko)
- Talamus
• Reguluje info zo zmyslov
• Prenáša vnemy z nižších do vyšších ústredí
• Emočné vnímanie
- Hypotalamus
• Riadi činnosť podmozgovej žľazy (hypofýzy), ktorá ovplyvňuje ostatné žľazy
• Riadi činnosť vnútorných orgánov
• Predný mozog
- Má 2 hemisféry
- Postupne sa zbrázďuje, zväčšuje povrch, na ktorom sa vytvára šedá mozgová kôra
- U nižších živočíchov mal len čuchovú funkciu, u vyšších pamäť, učenie sa, uvažovanie, usudzovanie
- Nervy
• Odstredivé
- Z mozgu/miechy do svalu – motorické
- Z mozgu/miechy do vnútorných orgánov – autonómne (vegetatívne)
• Dostredivé
- Do mozgu/miechy zo zmyslov – senzitívne
• Autonómne (vegetatívne) nervy sa delia:
- Sympatikus – riadia orgány za činnosti organizmu, vychádzajú z hrudnej a driekovej časti miechy
- Parasympatikus – riadia orgány za útlmu (spánok), vychádzajú z krčnej a krížovej časti miechy
• Nervové prepojenia môžu byť
- Nepodmienené – nenaučené, od narodenia
- Podmienené – naučené, vznikajú postupne

Hormonálna sústava
- Hormonálna a nervová sústava sú úzko prepojené, hormonálna je staršia a nervová nadradená
- Hormóny sú látky bielkovinovej povahy, ktoré ovplyvňujú orgány a celý organizmus, sú biologicky aktívne
- Vývoj:
- Samostatné bunky schopné sekrécie, ich výlučky ovplyvňujú susedné bunky
- Samostatné bunky sa spájajú do žliaz (endokrinné žľazy), ktoré sú napojené na krvnú cestu
- Produkcia hormónov funguje na princípe spätnej väzby
- Delia sa:
- Endohormóny – regulujú organizmus zvnútra
- Ektohormóny – regulujú organizmus zvonka, ovplyvňujú vzťahy medzi organizmami, vnútrodruhovú komunikáciu (feromóny)

- Hormonálna regulácia bezstavovcov
- Hormóny regulujú rozmnožovanie, rast, vývin, regeneráciu, zvliekanie, zmenu sfarbenia, metabolizmus, osmogeruláciu, činnosť srdca atď.

Obranný (imunitný) systém
- Zachováva celistvosť organizmu a jeho vnútornú rovnováhu (homeostázu; jej porušenie má za následok chorobu)

- Vrodený (nešpecifický) mechanizmus
- Mechanický
• Antigény sa do tela dostávajú povrchom tela alebo otvormi a okamžite sa začnú tvoriť sekréty, ktoré majú zabrániť vstupu
- Fyziologický
• Antigény už sú v tele a treba ich zlikvidovať
• Napr.: zápal (horúčka), fagocytóza antigénov
- Získaný (špecifický) mechanizmus
- Len u stavovcov, posilňuje vrodený mechanizmus
- Lymfocyty
• B – tvoria protilátky  protilátková imunita
• T – leukocyt sa naviaže na antigén a priamo ho likviduje  bunková imunita

- Imunizácia
- Posilňovanie imunity
- Pasívna
• Podávanie protilátok, liekov chorému
- Aktívna
• Podávanie oslabených antigénov chorému (očkovanie)

Zmysly
- Prijímajú podnety z vonkajšieho prostredia

- Receptor
- Základná stavebná a funkčná jednotka zmyslov
- Bunka schopná prijať podnet, analyzovať ho a poslať ďalej
- Podnet prijíma
• Priamo – napr. receptory v koži
• Nepriamo – napr. bubienok v uchu
- Receptory sa špecializovali na určitý druh a intenzitu podnetu – adekvátny podnet – napr. svetlo/tma pre oko; musí byť v rozmedzí prahu intenzity – napr. ľudské ucho neprijme ultrazvuk
- Adaptácia na podnet – zvyk, trvá určitú dobu, kým si organizmus zvykne
- Receptory delíme podľa typu podnetu

- Chemoreceptory
• Kontaktné – látka pôsobí priamo na receptor, napr. chuť
• Diaľkové – zdroj látky je v istej vzdialenosti, napr. čuch
- Mechanoreceptory
• Roztrúsené v pokožke, vnímajú tlak, bolesť, dotyk, vibrácie...
• Bočná čiara u rýb – prúdový zmysel
• Statokinetické (polohovorovnovážne) orgány – rovnováha, poloha – u ľudí sú to tri kanáliky s kryštálikmi v strednom uchu, inde napr. statocysty
• Sú základom sluchu – hmyz: tympanálne orgány (na nohách, príp. na hrudi); u stavovcov ucho
- Základná stavba ucha u stavovcov
• Ušnice, zvukovod, bubienok (blana), kladivko, nákovka, strmienok, blanitý začiatok slimáka, v slimáku je tekutina (endolymfa), v ktorej sú sústavy buniek = receptory v Cortiho orgáne (vnútorné ucho), sluchový nerv

- Rádioreceptory
• Fotoreceptory – zachytávajú svetlo/tmu (pôvodné svetlocítivé bunky, ktoré sa združili a vytvorili ploché oči, neskôr miskovité oči)
• Schopnosť vidieť sa zdokonaľovala: svetlo/tma, obrysy, sietnica a základ farebného videnia
• Zložené oko – zložené z omatídií (jednoduchých očiek), obraz je mozaikový
• Komorové oko – hlavonožce a stavovce – najdokonalejšie, čapíky a tyčinky umožňujú farebné videnie
- Vlastné rádioreceptory – slúžia pri orientácii živočíchov v priestore

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk