Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ošetrovateľská starostlivosť o starých a chronicky chorých P/K

ošetrovateľstvo, PF KU, detaš. Košice

OŠETROVATEĽSKÝ ŠTANDARD

Ref. č. normy: štandard č. 2

Téma: Ošetrovateľská starostlivosť

Podtéma: Ošetrovateľská starostlivosť o starých a chronicky chorých P/K

Zaradenie / miesto: Interné odd. FNsP, Košice

Zavedenie noriem: do 1.6.2005

Hodnotenie štandardu: 2 x ročne (1.6.)

Podpis vedúceho pracovníka, ktorý zodpovedá za odd., kde sa štandard uplatňuje:
...........................................................

Podpis toho, kto štandard hodnotí:
...........................................................

vyjadrenie štandardu:

Charakteristickým znakom starého a ťažko chorého človeka je často neschopnosť signalizovať svoje potreby. Zdravotnícky tím ich preto musí sám z vlastnej iniciatívy odhaľovať, určiť ich rozsah a naliehavosť a aktívne ich uspokojovať.

Skup. kritérií štandardu:

1. pomôcky
2. základná oše.starostlivosť
3. prevencia komplikácií z obmedzeného pohybu
4. aktivizácia P/K
5. záznam dokumentácie

Kritériá štruktúry

Š1-pracovníci - sestra
Š2-prostredie - nemocničná izba s polohovateľným lôžkom
Š3-pomôcky - pomôckyna dennú hygienu a celkový kúpeľ
- antidekubitárne pomôcky
- masážny krém
- pomôcky na bandáž DK
Š4-dokumentácia - zdravotná (chorobopis)
- ošetrovateľská (plán oše. starostlivosti)

Kritériá procesu

Základná oše.starostlivosť:

P1- sestra zabezpečí vhodnú úpravu lôžka (lôžko má mať pevnú podložku, matrace majú byť z pružného materiálu, aby sa prispôsobili tvaru tela a P/K netlačili. Pokiaľ nie je P/K úplne odkázaný na pobyt na lôžku, vyhovuje mu viac lôžko nižšie.)

P2 - sestra uloží P/K do zvýšenej Fowlerovej polohy, ktorá umožňuje optimálnu pľúcnu ventiláciu a znižuje riziko zápalu pľúc.

P3 - sestra upravuje polohu P/K pomocou polohovateľného lôžka alebo používaním podpier a ďalších doplnkových pomôcok. Pritom dbá, aby P/K nič netlačilo a aby bol P/K v tejto polohe dobre fixovaný.

P4 - sestra dbá, aby sa P/K cítil pohodlne.

P5 - sestra udržiava lôžko vždy čisté a ustlané. Pravidelne vymieňa osobné aj posteľné prádlo.

P6 - sestra pripraví pomôcky na pravidelnú rannú osobnú hygienu P/K tak, aby sa mohol pohodlne umyť. Pokiaľ to stav P/K dovolí, vedie ho sestra k tomu, aby sa umýval mimo lôžka, čo zvyšuje jeho sebestačnosť. Ak treba, P/K pri umývaní pomáha.

P7 - v týždennom pracovnom rozvrhu sestra trvalo vyhradí pravidelnú dobu na kúpanie ležiacich alebo obtiažne sa pohybujúcich P/K, na umývanie vlasov, strihanie nechtov a pod.

P8 - sestra zavedie u P/K hygienické karty, do ktorých sa budú tieto výkony zaznamenávať.

P9 - sestra umožní P/K niekoľkokrát za deň (vždy po použití podložnej misy a pred podávaním stravy), aby si umyl ruky.

P10 - sestra zabezpečí teplú a vhodne upravenú stravu podľa ordinovanej diéty. Pred podávaním stravy sestra zabezpečí vyvetranie izby a pokojné, esteticky upravené prostredie. Ak je P/K nesebestačný, sestra ho nakŕmi alebo mu pomôže sa najesť.

P11 - sestra sleduje u P/K príznaky dehydratácie (spavosť, suché sliznice a jazyk, znížený turgor kože, dezorientácia...).

P12 - sestra povzbudzuje P/k k zvýšenému príjmu tekutín počas dňa.

P13 - sestra aktívne podáva P/K tekutiny (čaj, ovocné šťavy). Ak P/K nie je schopný normálne sa napiť, sestra mu umožní piť z pohára cez slamku.

P14 - v prípade, že má P/K zápchu, sestra mu podá ráno nalačno pohár vlažnej vody, prípadne lieky podľa ordinácie lekára.

P15 - sestra komunikuje s P/K počas dňa a nechá mu priestor na prípadné otázky alebo na vyjadrenie svojich ťažkostí.

Prevencia komplikácií z obmedzeného pohybu:

P16 - sestra aktívne predchádza následkom imobilizačného sy.

P17 - sestra dbá o pravidelné polohovanie P/K každé 2 hodiny cez deň a každé 4 hodiny v noci. Strieda polohu na chrbte, na pravom a ľavom boku, prípadne na bruchu. Sestra dbá o to, aby bola koža P/K vždy čistá a suchá.

P18 - po celkovej toalete sestra zabezpečí masáž P/K s použitím vhodného prípravku.

P19 - sestra používa antidekubitárne pomôcky na prevenciu vzniku preležanín.

aktivizácia P/K:

P20 - sestra u dlhodobo ležiaceho imobilného P/K zabezpečí pomocou kondičných cvičení dostatočný pohyb dolných končatín na prevenciu vzniku trombózy, zvlášť u P/K s kŕčovými žilami.

P21 - mobilných P/K sestra nabáda, aby počas dňa aktívne pohybovali dolnými končatinami a cvičili „chôdzu na lôžku“ (P/K striedavo našľapuje a dvíha špičku oboch končatín).

P22 - v prípade ordinácie sestra zabezpečí bandáž dolných končatín u P/K pomocou elastického ovínadla. Obväz denne obnovuje a kontroluje, aby bola zabezpečená dostatočná kompresia.

P23 - dlhodobo ležiacich P/K sestra ukladá do zvýšenej Fowlerovej polohy na prevenciu pľúcnych komplikácií. Počas dňa sestra niekoľkokrát túto polohu upraví, pretože oslabení P/K sa často zošmyknú a polohu nevydržia dlho aktívne zaujímať.

P24 - sestra nabáda P/K ku kondičným a dychovým cvičeniam na lôžku.

P25 - sestra sa snaží P/K čo najskôr v maximálnej miere mobilizovať.

P26 - sestra spolupracuje s rehabilitačným pracovníkom pri nácviku sedenia, státia a chôdze P/K.

P27 - pri každej činnosti sestra vedie P/K k tomu, aby sa pokúšal základné sebaobslužmé činnosti vykonávať sám. Sestra mu na to ponechá dostatok času.

P28 - sestra edukuje P/K o tom, aké opatrenia mu umožnia byť nezávislým na okolí, vrátane použitia kompenzačných pomôcok. Dôležitá je spolupráca sestry s rodinou P/K.

P29 - sestra sa snaží zamestnávať P/K počas dňa vhodnými aktivitami.

P30 - sestra vykonáva psychickú aktivizáciu P/K. Prejavuje záujem o jeho individuálne potreby a nájde si čas na komunikáciu s P/K. Sprostredkováva P/K styk s okolím a pomáha mu prekonať sociálnu izoláciu.

záznam dokumentácie:

P31 - sestra zaznamenáva všetky výkony u P/K do dokumentácie

P32 - sestra zaznamenáva proces liečenia, problémy P/K a spôsob ich riešenia.

Kritériá výsledku

V1 – P/K mal počas hospitalizácie zabezpečenú komplexnú oše. star.

V2 - u P/K sa počas hospitalizácie nevyskytli komplikácie z obmedzeného pohybu.

V3 – u P/K počas hospitalizácie nevznikli preležaniny

V4 - P/K bol počas hospitalizácie v telesnej aj duševnej pohode

OŠETROVATEĽSKÝ AUDIT

Štandard č. 2 - oše. star. o starých a chronicky chorých  P/K

Metóda: otázka na S, kontrola dokum., pozorovanie S pri výkone


Kód:

Kontrolné kritériá:

Metóda:

Áno

nie

P1

zabezpečila S vhodnú úpravu lôžka?

otázka na S:

 

 

P2

uložila S pacienta do Fowlerovej polohy?

kontrola dokum.:

 

 

P4

dbá S o to, aby sa P/K cítil pohodlne?

otázka na S:

 

 

P5

vymieňa S pravidelne osobné aj posteľné prádlo u P/K?

kontrola dokum.:

 

 

P8

zaviedla S u P/K hygienické karty?

kontrola dokum.:

 

 

P9

umožňuje S v priebehu dňa P/K, aby si mohol umyť ruky?

otázka na S:

 

 

P11

sleduje S u P/K príznaky dehydratácie?

kontrola dokum:

 

 

P13

podáva S aktívne P/K počas dňa tekutiny?

kontrola dokum:

 

 

P15

komunikuje S s P/K počas dňa?

pozorovanie S:

 

 

P17

polohuje S pacienta každé 2 hodiny?

kontrola dokum:

 

 

P18

vykonáva S u P/K masáž po celkovej toalete?

pozorovanie S:

 

 

P19

používa S antidekubitárne pomôcky?

pozorovanie S:

 

 

P20

zabezpečuje S kondičné cvičenia u dlhodobo ležiacich P/K?

kontrola dokum:

 

 

P24

nabáda S počas dňa P/K k dychovým cvičeniam?

otázka na S:

 

 

P26

spolupracuje S s RHB pracovníkom?

kontrola dokum:

 

 

P28

edukuje S pacienta?

kontrola dokum:

 

 

P29

zamestnáva S pacientov počas dňa?

otázka na S:

 

 

P31

zaznamenáva S všetky výkony do dokumentácie?

kontrola dokum:

 

 

V1
mal P/K počas hospit. zabezpečenú komplexnú oše.star?kontrola dokum:
 

 

V2
vyskytli sa u P/K komplikácie?kontrola dokum:
 

 

V3

vznikli u P/K preležaniny?
kontrola dokum:
 

 

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk