Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ošetrovateľská starostlivosť pri hemoragickom šoku

ošetrovateľstvo, PF KU, detaš. Košice

OŠETROVATEĽSKÝ ŠTANDARD

Ref.č.normy: štandard č.1

Téma: Ošetrovateľská starostlivosť

Podtéma: Ošetrovateľská starostlivosť o P/K pri hemoragickom šoku

Zaradenie / miesto: Interné odd. FNsP, Košice

Zavedenie noriem: do 1.6.2005

Hodnotenie štandardu: 2 x ročne (1.6.)

Podpis vedúceho pracovníka, ktorý zodpovedá za odd., kde sa štandard uplatňuje:
.............................................................

Podpis toho, kto štandard hodnotí:
............................................................

vyjadrenie štandardu:

Masívne krvácanie (extrasangvinačné) hrozí rýchlou progresiou do hypovolemického šoku a smrti. Môže byť vnútorné alebo vonkajšie a vždy vyžaduje okamžité chirurgické intervencie. Rýchly zásah sestry môže pacientovi zachrániť život.

Skup. kritérií štandardu:
1. pomôcky
2. klasifikácia krvácania
3. zistenie klinického stavu
4. okamžité opatrenia
5. ďalší postup
6. následná starostlivosť

Kritériá štruktúry

Š1-pracovníci - sestra
Š2-prostredie - nemocničná izba
Š3-pomôcky - tlakomer, fonendoskop, hodinky
- sterilné kompresívne obväzy, pomôcky na podviazanie ciev
- pomôcky na imobilizáciu končatiny (v prípade fraktúry) 
- pomôcky na zavedenie i.v.kanyly a podávanie roztokov
- pomôcky na zavedenie CŽK
- pomôcky na odber krvi
- pulzný oxymeter, EKG
- pomôcky na oxygenoterapiu
- pomôcky na intubáciu
- pomôcky na zavedenie PMK
- pomôcky na zavedenie NGS
Š4-dokumentácia - zdravotná (chorobopis) 
- ošetrovateľská (plán oše. starostlivosti)

Kritériá procesu

Klinický nález:

P1 - sestra zistí rozsah krvácania a zaradí do P/K do 1 zo 4 tried podľa závažnosti stavu:

 1. trieda - krvná strata do 750 ml
  - pulz do 100/min
  - normálny alebo zväčšený rozdiel medzi systolickým a diastolickým tlakom
  - frekvencia dýchania 14-20 dychov/min
  - úzkosť
 2. trieda - krvná strata 750-1500 ml
  - pulz nad 100/min
  - normálny TK
  - zmenšený rozdiel medzi systolickým a diastolickým tlakom
  - frekvencia dýchania 20-30 dychov /min
  - úzkosť
 3. trieda - krvná strata 1500-2000 ml
  - pulz nad 120/min
  - znížený TK
  - zmenšený rozdiel medzi syst. a diastol. tlakom
  - frekvencia dýchania 30-40/min
  - úzkosť a zmätenosť
 4. trieda - krvná strata nad 2000 ml
  - pulz nad 140/min
  - znížený TK
  - zmenšený rozdiel medzi systol. a diastol. tlakom
  - frekvencia dýchania nad 35/min
  - zmätenosť a apatia

okamžité opatrenia:

P2 - sestra ihneď privolá lekára
P3 - sestra skontroluje dýchacie cesty, dýchanie a obeh a v prípade nutnosti zaháji KPR
P4 - pri zachovaní štandardných bezpečnostných postupov sestra zastaví vonkajšie krvácanie priamym tlakom v mieste krvácania
P5 - ak sa nedarí zastaviť krvácanie priamym tlakom v mieste krvácania, sestra stlačí cievu blízko rany. Ak je krvácajúca rana na končatine, nasadí proximálne od miesta krvácania manžetu na meranie TK a nafúkne ju.
P6 - sestra počíta s potrebou elastického kompresívneho obväzu na zástavu krvácania z poranenej žily alebo tepny alebo s proximálnym podviazaním pri pulzujúcom krvácaní na hornej alebo dolnej končatine. (podväz je až krajným riešením a nemal by byť ponechaný dlhšie ako 2 hodiny)
P7 - sestra sa pripraví na možnosť, že bude asistovať pri aplikácii alebo použití pneumatickej protišokovej kombinézy na kontrolu masívneho krvácania z mäkkých tkanív a na zvýšenie krvného tlaku P/K
P8 - sestra sa pokúsi zistiť príčinu krvácania. Ak má podozrenie na fraktúru, imobilizuje postihnutú oblasť.
P9 - sestra uloží P/K na chrbát s hlavou zvýšenou o 20-30 stupňov. (Trelenburgova poloha zvyšuje spotrebu kyslíka v myokarde a môže ďalej zhoršiť už oslabené dýchanie!)
P10 - sestra sa pripraví na rýchly transport P/K na operačný sál k exploratívnemu výkonu s podväzom krvácajúcich ciev
P11 - sestra každých 5 min. meria pulz, frekvenciu dýchania, TK, stav vedomia, teplotu kože
P12 - sestra sleduje, či nedochádza k hypotenzii alebo šoku. Okamžite hlási známky šoku a zaháji opatrenia na zvýšenie TK a liečbu šoku.
P13 - podľa ordinácie podáva i.v.tekutiny. Rýchla infúzia náhradných tekutín vyžaduje zavedenie silnej i.v.kanyly. Sestra sa pripraví na asistenciu pri zavádzaní centrálneho žilového katétra.
P14 - sestra z výsledkov pulznej oxymetrie alebo vyšetrenia arteriálnych krvných plynov posudzuje stav saturácie hemoglobínu kyslíkom.
P15 - sestra podľa ordinácie podáva kyslík. V prípade zhoršenia respiračného stavu sa sestra pripraví na asistenciu pri endotracheálnej intubácii a na napojenie mechanickej ventilácie.
P16- s estra vykoná odbery biologického materiálu podľa ordinácie (KS, KO, urea, kreatinín, sérové elektrolyty, ABR)

Ďalší postup:

- po stabilizácii P/K sestra vykoná nasledujúce kroky:
P17 - asistuje pri zavedení katétra do pľúcnej tepny alebo centrálneho žilového katétra na hodnotenie hemodynamického stavu P/K
P18 - asistuje pri zavedení arteriálnej linky na monitorovanie priamo meraného TK
P19 - zavedie permanentný močový katéter podľa ordinácie a sleduje diurézu v najviac 1 hodinových intervaloch. Dôkladne zaznamenáva príjem a výdaj tekutín a významné zmeny hlási lekárovi. Pokles diurézy pod 30ml/hod ihneď hlási lekárovi.
P20 - podľa ordinácie zavedie NGS na prevenciu atónie žalúdka. Kontroluje výtok zo sondy, či neobsahuje krv, prípadne ho vyšetrí na skryté krvácanie. Sondou odvádzanú tekutinu zaznamená do výdaja.
P21 - podľa ordinácie zaháji trvalé monitorovanie  srdcovej činnosti a kontroluje EKG, či sa neobjavujú ischemické zmeny alebo život ohrozujúce arytmie.
P22 - naďalej sleduje respiračný stav vrátane frekvencie dýchania, auskultačného nálezu na pľúcach a saturácie hemoglobínu kyslíkom.
P23 - podľa ordinácie pripraví P/K na chirurgický výkon za účelom likvidácie zdroja krvácania.

Následná starostlivosť:

P24 - sestra naďalej posudzuje vitálne funkcie P/K vrátane kardiopulmonálneho stavu, TK, frekv. dýchania a hemodynamických hodnôt
P25 - sestra venuje pozornosť tomu, či sa neobjavujú subjektívne alebo objektívne príznaky stresových vredov a následného krvácania GIT. (stresové vredy vznikajú v dôsledku ischémie žalúdočnej sliznice pri stresovej odpovedi na masívne krvácanie)
P26 - sestra pokračuje v podávaní i.v.roztokov a krvných derivátov podľa ordinácie.
P27 - pravidelne kontroluje stav vedomia, teplozu kože a periférny pulz.
P28 - naďalej zaznamenáva diurézu.
P29 - dôkladne sleduje výsledky lab. vyšetrení a významné zmeny hlási ihneď lekárovi.
P30 - sestra sleduje celkový stav pacienta najprv každú hodinu, neskôr každé 4 hodiny.
P32 - sestra dbá o psychickú pohodu P/K a pomáha mu prekonávať strach a úzkosť.
P33 - sestra informuje príbuzných a stave P/K
P34 - sestra zaznamenáva všetky intervencie do dokumentácie, vrátane zmien v zdrav. stave P/K

Kritériá výsledku

V1 – P/K mal zabezpečenú komplexnú starostlivosť
V2 - u P/K sa dosiahlo stabilizovanie zdravotného stavu
V3 – u P/K sa po stabilizácii nevyskytli život ohrozujúce situácie
V4 - P/K bol ošetrovaný asepticky kvalifikovaným personálom

OŠETROVATEĽSKÝ AUDIT

Štandard č. 1- oše. star. o P/K pri hemoragickom šoku

Metóda: otázka na S, kontrola dokum., otázka na P/K


Kód:

Kontrolné kritériá:

Metóda:

Áno

nie

P1

Zaradila S pacienta do 1 zo 4 tried na určenie závažnosti stavu?

Kontrola dokum:

 

 

P3

Zahájila S v prípade nutnosti KPR?

Kontrola dokum:

 

 

P4

Zastavila S krvácanie priamym tlakom v mieste krvácania?

Kontrola dokum:

 

 

P8

Pokúsila sa S zistiť príčinu krvácania?

Pozorovanie S:

 

 

P9

Uložila S pacienta do vhodnej polohy?

Pozorovanie S:

 

 

P11

Sledovala S FF každých 5 minút?

Kontrola dokum:

 

 

P14

Posudzovala S stav saturácie?

Kontrola dokum:

 

 

P15

Podávala S kyslík?

Kontrola dokum:

 

 

P16

Vykonala S odber biolog.materiálu?

Kontrola dokum:

 

 

P17

Asistovala S pri zavádzaní CŽK?

Otázka na S:

 

 

P19

Zaviedla S PMK?

Kontrola dokum:

 

 

P20

Posúdila S výtok z NGS?

Otázka na S:

 

 

P21

Kontrolovala S zmeny EKG?

Otázka na S:

 

 

P22

Sledovala S auskultačný nález na pľúcach?

Kontrola dokum:

 

 

P23

Pripravila S pacienta na chir.výkon?

Otázka na S:

 

 

P25

Sledovala S príznaky krvácania z GIT?

Otázka na S:

 

 

P28

Zaznamenávala S diurézu?

Kontrola dokum:

 

 

P30

Sledovala S stav P/K každú hodinu?

Otázka na S:

 

 

P32

Dbala S o psych.pohodu P/K?

Otázka na S:

 

 

P33

Informovala S príbuzných o stave P/K?

Otázka na S:

 

 

P34

Zaznamenávala S všetky intervencie a stav P/K?

Kontrola dokum:

 

 

V2

Dosiahlo sa u P/K stabilizovanie stavu?

Kontrola dokum:

 

 

V3

Nevyskytli sa život ohrozujúce situácie?

Kontrola dokum:

 

 

V4

Bol P/K ošetrovaný len kvalifikovaným personálom?

Otázka na P/K:

 

 

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk