Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Edukácia P/K s CHOCHP

ošetrovateľstvo, PF KU, detaš. Košice

EDUKAČNÝ PROCES

Téma: Výchovno – vzdelávací program u P/K s CHOCHP

Cieľová skupina: pacienti s CHOCHP hospitalizovaní na lôžkovom oddelení

Posudzovanie:
- zistiť informovanosť P/K o ochorení a zhodnotiť potrebu edukácie
- posúdiť schopnosť P/K spolupracovať na liečbe a porovnať, čo očakáva od seba a čo od zdravotníkov
- zhodnotiť mieru využitia predchádzajúcich vedomostí, zistiť dôvod slabšieho využitia
- zistiť motiváciu P/K na liečbu

Diagnóza: Deficit vedomostí o ochorení a o možnostiach jeho efektívneho zvládania

Plánovanie:

Cieľ:
- kognitívny – P/K verbalizuje základné poznatky o CHOCHP, jej príčinách, príznakoch a o možnostiach jej účinnej kontroly
- afektívny - P/K si vytvorí pozitívny postoj k spolupráci, uvedomí si nutnosť zmeny životného štýlu a preukáže ochotu aktívne sa podieľať na liečebnom procese
- behaviorálny – pozná všetky režimové opatrenia pri CHOCHP a správne manipuluje s inhalačnými systémami

Metódy:
- rozhovor, prednáška, vysvetľovanie
- názorná ukážka s inhalačnými pomôckami
- demonštrácia ich použitia pacientom

Pomôcky:
- inhalačné systémy
- obrázky, plagáty, brožúry
- informačný materiál

Počet stretnutí: 3

1. stretnutie (45 min.)
- anatómia a fyziológia dýchacích ciest
- čo je CHOCHP, jej príčiny a príznaky
- techniky dýchania a kašľa

2. stretnutie (45 min.)
- polohy na zníženie dýchavice
- šetrenie energie počas denných aktivít
- liečba CHOCHP
- typy inhalačných systémov

3. stretnutie (20 – 45 min.)
- výber vhodného typu inhalačného systému
- rizikové a zhoršujúce faktory, zanechanie fajčenia
- prevencia akútnych exacerbácií, očkovanie
- dlhodobá domáca oxygenoterapia

Obsahové kritériá edukácie:

1. motivačná fáza:
- princíp vzniku ochorenia
- dôležitosť prevencie exacerbácií

2. expozičná fáza:
- edukácia o spôsobe prevencie exacerbácií
- zmena životného štýlu
- zanechanie fajčenia
- používanie inhalačných systémov
- poučenie P/K zaznamenať do dokumentácie

3. fixačná fáza:
- dať P/K možnosť prakticky si vyskúšať použitie inhalačného systému
- nechať priestor na prípadné otázky P/K

4. fáza overovania a hodnotenia vedomostí:
- klásť kontrolné otázky
- krátky test o životnom štýle

Realizácia:

1. stretnutie

Popíšeme P/K anatómiu DC a fyziológiu výmeny plynov v pľúcach. Na lepšie pochopenie použijeme obrazový materiál.

Pri CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc) nastáva čiastočné alebo úplné upchatie určitej časti dýchacích ciest hlienovo-hnisovým väzkým hlienom, v dôsledku čoho vzniká chronická dychová nedostatočnosť. Pľúca neplnia svoju funkciu, t.j. zlyháva výmena plynov - O2 a CO2 medzi krvou a vzduchom.

Medzi hlavné príznaky patrí:

 • Dýchavica - dyspnoe. Vzniká, ak nezodpovedá potreba organizmu prívodu kyslíka a výdaju oxidu uhličitého. P/K ju vníma ako nepríjemný pocit nedostatku vzduchu a vedie k zastaveniu vedomej svalovej činnosti. Pri CHOCHP je spojená predovšetkým s pocitom sťaženého výdychu.
 • Cyanóza - modrofialové sfarbenie kože a viditeľných slizníc je spôsobené vyšším obsahom redukovaného hemoglobínu v kapilárnej krvi. Cyanóza sa vyskytuje nielen na akrálnych častiach, ale aj na perách, jazyku, lícach a spojovkách. Koža, najmä na končatinách je teplá.
 • Kašeľ - je to obranný reflex vyvolaný podráždením sliznice DC. Môže ho vyvolať podráždenie chemické, tepelné alebo mechanické. Najcitlivejšia je oblasť bifurkácie trachey a úsek pod hlasivkovou štrbinou. Kašeľ je užitočný reflex, pokiaľ umožňuje vykašliavanie. Ak je však suchý, treba ho tlmiť.
 • Spútum - chrcheľ, je substancia, ktorá obsahuje produkty aktívnej sekrécie bronchiálnych žliaz, nerozpustný gél, vodu a podľa okolností rozličné druhy buniek. Pri CHOCHP je hlienovo-hnisové, najmä ráno.
 • Hemoptýza - vykašliavanie krvi. Zdroj krvi môže byť v hrtane, priedušnici, prieduškách alebo pľúcach.

Názorne mu ukážeme správnu techniku dýchania (hlboké), kedy a koľkokrát denne sa má venovať dychovej gymnastike (abdominálne dýchanie, dýchanie cez zovreté pery). Vysvetlíme mu správny postup pri vykašliavaní a postupy, ktorými sa vykašliavanie uľahčí (posturálna drenáž, perkusia, vibrácie).

Posturálna drenáž - je to odtok sekrétov z rozličných častí pľúc pomocou gravitácie. Sekréty, ktoré zostávajú v pľúcach alebo v dýchacích cestách podporujú rast baktérií a vznik infekcie. Pred posturálnou drenážou sa P/K ordinujú bronchodilatačné lieky alebo liečba nebulizátorom na uvoľnenie sekrétov. Liečba posturálnou drenážou sa robí 2-3 krát denne v závislosti od stupňa postihnutia pľúc a DC.

Perkusia - poklep, je silné poklepávanie po koži s polootvorenými rukami. Prsty rúk a palec sú pri perkusii pri sebe, mierne zohnuté a vytvárajú akoby misku. Nad oblasťami pľúc s nahromadenou tekutinou môže perkusia mechanicky uvoľňovať husté sekréty od bronchiálnych stien. Pootvorené ruky vyháňajú zachytený vzduch oproti hrudníku, ten vibruje a vibrácie prechádzajú stenou hrudníka až k sekrétom. Pred perkusiou sa príslušná časť tela prikryje napríklad časťou odevu alebo uterákom, lebo na nechránenej koži môže vyvolávať nepríjemné pocity až bolesť. P/K pri tom dýcha pomaly a zhlboka. V každej postihnutej časti sa vykonáva perkusia 1-2 min.

Vibrácia - je séria pevných kmitov vyvolávaných rukami umiestnenými naplocho na hrudnej stene P/K. Používa sa po perkusii na odstránenie hustých sekrétov. Často sa robí striedavo s perkusiou. Pri vibrácii sestra položí 1 ruku na druhú alebo vedľa seba dlaňami nadol. Prsty sú pri sebe a vystreté. Sestra požiada P/K, aby sa zhlboka nadýchol a vydychoval pomaly cez nos alebo zošpúlené pery. Sestra vibruje rukami smerom nadol. Vibrácie sa vykonávajú počas 5 výdychov v každej postihnutej oblasti. Po každej vibrácii sa pokúsi vykašľať spútum do pripravenej nádoby.

2. stretnutie

Poučíme ho o tom, aké polohy má zaujať pri dýchavici. Najvhodnejšia je poloha v sede s hrudníkom nakloneným dopredu, čím sa zníži tlak brušných orgánov na pľúca. Odporučíme mu, aby nepreťažoval svoje sily a šetril si energiu počas denných aktivít, aby sa predišlo vzniku akútnej dýchavice.

Súčasťou liečebného postupu je aj RHB, ktorej hlavným cieľom je reedukácia dýchania. Voľba a kombinácia techník závisí od klinického stavu P/K, pridružených komplikácií a od veku. Pre P/K s chronickým alebo závažným respiračným ochorením je charakteristické inspiračné postavenie hrudníka, typické držanie hlavy, ramien a celého tela. Ide o následok zvýšeného psychického a svalového napätia, ktorým P/K kompenzuje svoju dychovú nedostatočnosť. Respiračná fyzioterapia využíva na dosiahnutie plnohodnotného dýchania súbor techník umožňujúcich uvoľnenie hrudníka, vyčistenie DC, rozdýchanie nedostatočne ventilovanej časti pľúc. Rehabilitačný program P/K s CHOCHP zahŕňa hygienu DC, dýchaciu gymnastiku, nácvik výdychu so zošpúlenými perami (prevencia kolapsu DC), vytrvalostný tréning.

Podporujeme vedomie P/K, že RHB by mala byť dennou súčasťou jeho života, keďže zlepšuje jeho celkovú kondíciu.

Na liečbu CHOCHP sa používajú viaceré druhy liekov. Sú to

 • ATB - v prípade akútneho vzplanutia
 • Antitusiká - lieky tlmiace kašeľ
 • Expektoranciá - lieky podporujúce vykašliavanie
 • Mukolytiká - lieky rozpúšťajúce hlien
 • bronchodilatanciá - lieky rozširujúce priedušky
 • kortikoidy - lieky tlmiace zápal a alergické reakcie
 • kardiotoniká a diuretiká - ak je ochorenie spojené s postihnutím srdca

typy inhalačných systémov:

 • nebulizátor - používa sa na podávanie jemného spreja vytvoreného z liekov alebo vodných pár. Inhalačná liečba sa aplikuje ústami.
 • Veľkoobjemový nebulizátor - poskytuje zohrievanú alebo chladnú hmlu. Používa sa na dlhodobú liečbu.
 • Ručný nebulizátor - je to nádržka s liekmi, ktorú možno stláčať rukou, čím sa vpravia lieky do DC cez náustok. Musí sa správne používať, aby sa zabezpečilo adekvátne podávanie liekov.
 • Mininebulizátor - používa sa s kyslíkom alebo s tlakovým zdrojom plynov, napr. vzduchu. Toto zariadenie P/K používa samostatne.
 • Oxygenátor - pri indikovanej kyslíkovej terapii.

Pacientovi ukážeme dané systémy a spôsob ich použitia.

3. stretnutie

Rizikové a zhoršujúce faktory:
Najväčším rizikovým faktorom a najčastejšou príčinou vzniku CHOCHP je fajčenie. Riziko zvyšuje aj znečistené prostredie, časté infekcie DC, dedičné vplyvy. Príznaky ochorenia môžu zhoršovať aj prchavé čistiace prostriedky, parfumy, farby, laky, splodiny výfukových plynov, náhla zmena vlhkosti alebo teploty, nepohoda a stres, imobilita. Vývoj a prognóza závisí od viacerých faktorov, ako sú funkčné parametre, vek P/K, fajčenie, vznik komplikácií a pridružené ochorenia.

Prevencia a očkovanie:
P/K s CHOCHP by sa mal zamerať na nasledujúce formy prevencie exacerbácií:

 • Očkovanie – proti chrípke sa odporúča všetkým osobám starším ako 65 r. a všetkým P/K bez ohľadu na vek, ktorí majú chron. ochor. DC. Očkovať treba aj ich rodinných príslušníkov.
 • zdravý životný štýl - Pacientovi, ktorý fajčí, zdôrazníme škodlivý vplyv fajčenia na ich ochorenie. Odporučíme okamžite začať s odvykacou kúrou, počas ktorej P/K povzbudzujeme a motivujeme. Nabádame P/K, aby si udržiaval primeraný telesný pohyb, ktorý pomáha k zlepšeniu celkovej prognózy ochorenia. Strava P/K má zodpovedať zásadám zdravej výživy. U obéznych P/K treba znížiť hmotnosť pomocou redukčnej diéty. U P/K so súčasným postihnutím srdca je vhodná diéta s obmedzením solí so zaradením mliečnych alebo ovocných odľahčovacích dní. Dôležitý je dostatočný prísun vitamínov vo forme čerstvého ovocia a zeleniny. P/K s respiračným ochorením by mali dbať o dostatočný príjem tekutín aspoň 1,5 l denne.

DDOT - dlhodobá domáca oxygenoterapia:
Na DDOT sú indikovaní P/K, u ktorých pretrváva respiračná insuficiencia v stabilizovanom stave aj napriek optimálnej liečbe ochorenia. P/K sú predvolávaní na plánovanú hospitalizáciu na základe požiadavky spádového pneumológa. Vykoná sa u nich kyslíkový test a rôzne vyšetrenia, na základe ktorých sa zváži pridelenie oxygenátora od príslušnej zdravotnej poisťovne. Pridelenie oxygenátora je podmienené nefajčením P/K a jeho ochotou spolupracovať.

Ciele DDOT - predĺženie života P/K
- zlepšenie kvality života
- úprava lab. hodnôt

Pre používateľa platí prísny zákaz fajčenia a povinnosť dodržiavať hygienické zásady pri manipulácii. Užívateľ je povinný inhalovať kyslík z prístroja 18 hodín denne podľa presne určeného režimu.

Prílohy: edukačný list pre P/K


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk