Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fytocenologický zápis

Fytocenologický zápis je súpis rastlín v danom spoločenstve. Snímkovanie určitej plochy po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke. V našom prípade je to súpis taxónov na ploche 10x10m.

Početnosť je kvantitatívne vyjadrenie počtu jedincov daného druhu na určitom mieste.

Abundancia je počet jedincov vyjadrených na plochu.

Dominancia je percentuálne zastúpenie v celom spoločenstve. Je to pomer jedincov daného druhu k počtu jedincov celého spoločenstva.

Diverzita nám určuje stabilitu určitého spoločenstva, čím je spoločenstvo diverzifikovanejšie, tým je stabilnejšie.
Ekvitabilita je vyváženosť, pomerné, rovnomerné zastúpenie jedincov v spoločenstve. Index ekvitability sa pohybuje medzi hodnotami 0-1, vyváženejšie spoločenstvá sa blížia hodnotami k 1.

Index ekvitability

Simpsonov index
Pi je druhá mocnina podielu i-teho druhu na všetkých jedincov spoločenstva.
Sörensov index je index druhovej podobnosti.
Pričom a -vyjadruje počet spoločných druhov, b -vyjadruje počet druhov v jednom spoločenstve a c -vyjadruje počet druhov v druhom spoločenstve.

Vzájomné porovnanie jednotlivých spoločenstiev
a)Vlčie hrdlo Spaľovňa
Spoločné rastlinné druhy: Cesnak medvedí (Allium ursinum)
Kokorík mnohokvetý (Polygonatum multiflorum)
Blyskáč jarný (Ficaria verna)
Snežienka jarná (Galanthus nivalis)
Fialka voňavá (Viola odorata)
Javor poľný ( Acer campestre)
Zlatobyľ obrovská (Solidago giganthea)
Hrab obyčajný (Carpinus betulus)
Hloh jednosemenný Cratageus monogyna)
Ostružina malinová (Rubus ideaus)
Baza čierna (Sambucus nigra)
So = 0,52381
Spoločenstvá sú si podobné svojimi druhmi na 52 %.

b)Spaľovňa Ostrov Kopáč
Spoločné rastlinné druhy: 0
So = 0,00000
Spoločenstvá nie sú si vôbec podobné.

c)Ostrov Kopáč Vlčie Hrdlo
Spoločné rastlinné druhy: Vtáčí zob (Ligustrum vulgare)
Dub letný (Quercus robur)

So = 0,10256
Spoločenstvá sú si podobné svojimi druhmi na 10 %.
Sörensov index
Vlčie hrdlo / Spaľovňa0,52381
Spaľovňa / Ostrov Kopáč0,00000
Ostrov Kopáč / Vlčie hrdlo0,10256

Dominancia druhov v jednotlivých spoločenstvách

Lokalita č. 1 má z dvadsiatich zastúpených druhov jeden endominantný nad 10%, tri dominantné, tri subdominantné a trinásť subrecedentných druhov v menšom zastúpení ako 1%.
Lokalita č. 2 má z dvadsiatichdvoch zastúpených druhov dva endominantné, tri dominantné, tri subdominantné, dva recedentné a jedenásť subrecedentných druhov.
Lokalita č.3 má z devätnástich zastúpených druhov štyri endominantné, jeden dominantný, štyri subdominantné, jeden recedentný a osem subrecedentných druhov.
Ekvitabilita rastlinných druhov v spoločenstvách

Všetky spoločenstvá sú veľmi málo vyvážené.

Diverzita spoločenstiev

Najstabilnejšie spoločenstvo sa nachádza v lokalite č.2-Spaľovňa, lokalita č.1 a lokalita č.3 sú približne rovnako stabilné.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk