Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

25 Kmeň chordáty

25 Kmeň chordáty /podkmeň plášťovce,kopijovce/

Sú to najdokonalejšie vyvinuté druhoústovce obývajúce všetky biotopy slaných i sladkých vôd a súše. Je u nich prítomná chorda. Ich fylogenetický pôvod je nejasný a preto sú pomerne izolovanou skupinou živočíchov. Príbuzné sú s polochordátmi a ostnatokožcami.

Chorda /chorda dorsalis/ je vnútorná osová kostra chordátov tvorená bunkami endodermálneho pôvodu. Je pevná, ohybná, pružná. Pre jednoduchšie chordáty je typická po celý život alebo v larválnom štádiu. Pre fylogeneticky pokročilejšie živočíchy /stavovce/ je charakteristická len v ranom štádiu ontogenézy a neskôr je nahradená stavcami. - leží pod trubicovitou nervovou sústavou a nad tráviacou sústavou, prechádza celým telom, je základom vnútornej kostry.

Srdce je vakovité, na brušnej strane.

Hltan je počas vývoja vždy prederavený párovými žiabrovými štrbinami.Vzniká žiabrový kôš,ktorý u vodných pretrváva po celý život.

1, podkmeň: Plášťovce /Tunicata/

Zahrňujú výlučne morské chordáty vakovitého alebo súdkovitého tela. Jednovrstvová pokožka vylučuje rôsolovitý plášť tuniku, tvorený hlavne polysacharidom tunicinom,ktorý je podobný celulóze.

Tráviaca sústava sa začína prijímacím otvorom, za ktorým nasleduje prederavený hltan-žiabrový kôš. Potrava prijatá spolu s vodou, ktorá sa zachytí v žiabrovom koši, pokračuje do žalúdka a čreva vyusťujúceho do vyvrhovacieho otvoru.

Dýchacia sústava. Dýchacím orgánom je žiabrový kôš uložený v okoložiabrovej dutine. Voda pretekajúca cez štrbiny v stene koša okysličuje krv. Po pretečení sa zbiera v okoložiabrovej dutine a vyvrhovacím otvorom z tela odchádza.

Nervová trubice a chorda sú vytvorené spravidla len u lariev. Vylučovacie orgány chýbajú, ich funkciu možu plniť nefrocyty, ktoré sa nachádzajú v okolí čreva.

Cievna sústava je otvorená alebo chýba.

Rozmnožovacia sústava. Sú to hermafrodity s nepriamym vývinom /larva/. Časté je i nepohlavné rozmnožovanie pučaním. Vyskytuje sa i metagenéza /rodozmena/.

1, trieda: Ascídie /Ascidae/

Zahrňujú v dospelosti prisadnuté, jednotlivo i koloniálne žijúce plášťovce, spravidla s voľne plávajúcimi larvami.

Chorda a trubicovitá nervová sústava sú prítomné len u larvy /larvy pripomínajú žubrienky/. Po prisadnutí larvy na skaly sa menia /metamorfujú/. Dochádza k regresívnemu vývoju u dospelého jedinca bez chordy nervovej trubice. Vzniká mozgový uzol, z ktorého vychádzajú periférne nervové vlákna.

Tráviaca sústava je v tvare modifikovaného U, hltan je prederavený veľkým množstvom žiabrových štrbín. Potravu zachytávajú endostylom /pozdĺžna ryha na brušnej strane hltana so žľaznatými a bičíkatými bunkami/

Majú vysokú regeneračnú schopnosť.

Množia sa pohlavne i nepohlavne /pučaním/. Sú to hermafrodity. Niektoré môžu vytvárať jednopohlavné - samčie alebo samičie kolónie. Žijú v moriach v litorálnej zóne /hĺbka do 200m - šelf/.

Ascídia

2, trieda: Salpy /Thaliacea/

Súdkovité, voľne žijúce plášťovce takmer priesvitným plášťom. Veľkosť /1 mm-15 cm/, tvoria planktón. Zložitá metagenéza vedie k morfolgickým i funkčným rozdielom jedincov tohto druhu, i k tvorbe kolónií. Chorda je prítomná len v larválnom štádiu. Typický je reaktívny pohyb dospelých sálp - uskutočňuje sa vystrekovaním vody zo žiabrového priestoru. Žijú v pelagiáli /typ morského biocyklu – hĺbka do 1000m/

3, trieda: Vršovky /Copelata/

Drobné /0,5-30mm/, voľne žijúce plášťovce, ktoré majú chordu i nervovú sústavu i v dospelosti. Vytvárajú si dočasné rôsolovité schránky so sieťkami na zachytávanie potravy. Rozmnožujú sa len pohlavne. Žijú v pelagiáli.


2, podkmeň: Kopijovce /Cephalochordata/

Zahrňujú stavovce rybovitého tvaru, žijúce v litorálnej zóne /bývajú čiastočne zahrabané do piesku/ teplejších morí. V dospelosti merajú iba 3-7cm.

Pokožka je jednovrstvová, svalovina segmentovaná /bočný párový sval zo 60 segmentov myomér/

Chorda sa tiahne celým telom nad tráviacou rúrou a ostáva i v dospelosti.

Nervová sústava je trubicovitá, vpredu mierne rozšírená do mozgovej komory. Nad chordou sa ťahá miecha, z jej každého segmentu vystupujú v pároch periférne nervy obvodovej nervovej sústavy. V kanáli miechy sú jednobunkové zmyslové orgány.

Tráviaca sústava: Začína sa bezčeľusťovým ústnym otvorom, ktorým nasávajú vodu aj s potravou. Pokračuje do hltana, na ktorého dne sa nachádza endostyl. Okolo ústneho otvoru sú hmatové tykadlá, hltan je prederavený

Žiabrový kôš slúži predovšetkým k filtrovaniu potravy /organický detrit a mikroorganizmy/, potrava pokračuje do žalúdka a čreva. Z čreva vybieha výbežok s funkciou podžalúdkovej žľazy. Črevo sa končí análnym otvorom.

Dýchacia sústava: dýchajú prevažne pokožkou

Cievna sústava: je uzavretá, bez srdca /nahrádza ho pulzujúca časť brušnej cievy/

Vylučovacia sústava: vylučovacie orgány pripomínajú protenefrídie bezstavovcov, ale vznikajú z mezodermu a sú spojené s cievnou sústavou.

Rozmnožovacia sústava: Pohlavné orgány sú segmentované, väčšina druhov kopijovcov patrí medzi gonochoristy. Oplodnenie je mimotelové, vývoj je nepriamy, s asymetrickou larvou.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk