Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nervová sústava

NERVOVÁ SÚSTAVA (NS) 

FUNKCIA: riadenie organizmu pomocou nervových dráh, kt. vychádzajú z mozgu
               : dráždivosť = schopnosť reagovať na zmeny vonkajšieho a vnútorného prostredia
               : udržiavanie homeostázy

REFLEX = automatická odpoveď organizmu na podráždenie

REFLEXNÝ OBLÚK = dráha, po kt. sa realizuje reflex
- schéma: → receptor (v koži, šľachách) – prijíma podnety z prostredia a mení ich na nervový vzruch 
               → dostredivé nervové dráhy
               → CNS (v šedej hmote) – spracovanie a vytvorenie odpovede
               → odstredivé nervové dráhy
               → efektor (= výkonný orgán) – napr. svaly

- najvyšším centrom reflexných oblúkov je mozgová kôra, v kt. prebieha analýza vzruchov a syntéza
odpovedí
- analytická a syntetická činnosť prebieha v oblastiach, kt. nazývame kôrové analyzátory (centrá)


ANALYZÁTORY:

• motorický – uložený v čelovom laloku
– podnety na vedomé pohyby kostrových svalov
• citlivosti kože – v temennom laloku
– sprostredkuje pocity tepla, chladu, dotyku a bolesti
• zrakový – v záhlavnom laloku, končia tu vlákna zrakového nervu
• sluchový a polohový – v spánkovom laloku, do kt. prichádzajú polohovosluchovým nervom informácie z vnútorného ucha, kde je polohový a sluchový orgán
• čuchový – v čelovom laloku, končia tu vlákna čuchového nervu

- nervové bunky:
NEURÓN
= základná stavebná a funkčná jednotka NS
- funkcia: dráždivosť – schopnosť prijať nervový vzruch
: vodivosť – prenos nervového vzruchu

- stavba:

a) telo – jadro
b) výbežky – DENDRITY - krátke, bohato rozvetvené
                                    - dostredivé (vzruch nimi prechádza do tela bunky)
                 – NEURIT (AXÓN) - je len 1 a je dlhší ako dendrity
                                           - odstredivý (vzruch ním prechádza z tela bunky)
                                           - na konci sa rozvetvuje na 2 telodendrie, z kt. sa pri prechode nervového vzruchu vylučuje mediátor (transmiter)
                                           - povrch chráni 2-itá vrstva:
                                              • vnútorná – myelínová pošva zabraňujú, aby sa vzruchy šírili medzi výbežkami
                                              • vonkajšia – Schwannova pošva 
- SYNAPSIA = miesto spojenia 2 neurónov (telodendrie 1 neurónu sa spájajú s dendritmi 2.neurónu)
- sem sa prenášajú vzruchy pomocou mediátorov (chemické látky)


GLIOVÉ BUNKY
- spolu s neurónmi sa nachádzajú v CNS
- funkcia: podpora, výživa a ochrana neurónov
- typy:
1. astrocyty – sprostredkúvajú prenos živín do neurónu
2. mikroglie – schopnosť fagocytózy (fagocytujú odumreté bunky a cudzorodý materiál)
3. oligodendroglie – obklopujú výbežky buniek CNS a tvoria pošvy vlákien


- NS človeka delíme na:

1. CENTRÁLNU NS (CNS) – mozog 
                                     – miecha

2. OBVODOVÚ NS (ONS) – mozgové nervy(hlavové) – 12 párov 
                                    – miechové nervy – 31 párov (8,12,5,5,1)
                                    – vegetatívne(útrobné) nervy - sympatikus
                                                                               - parasympatikus


► Centrálna nervová sústava

- s orgánmi ju spája sústava obvodových nervov
- v jej stavbe môžeme pozorovať 2 druhy nervového tkaniva:
• sivá hmota – tvoria ju telá neurónov
• biela hmota – tvoria ju výbežky neurónov
- mozog a miecha majú na svojom povrchu 3 obaly – pleny (meningy):
♦ tvrdá plena (dura mater) - vonkajší obal, kt. prilieha ku kostiam lebky a cez záhlavový otvor prechádza do tvrdej pleny miechy ♦ pavúčnica (arachnoidea) – stredný obal, v kt. sú sieťovito usporiadané vlákna
♦ cievnatka (pia mater) – pokrýva priamo povrch mozgu a miechy

- medzi pavúčnicou a cievnatkou je mozgovomiechový mok (liquor cerebro-spinalis), kt. má podobné zloženie ako krvná plazma, ale neobsahuje bielkoviny


 MIECHA (medulla spinalis) - MS
- 40 – 45 cm dlhá, 1cm široká
- uložená v chrbticovom kanáli, kraniálne prebieha do predĺženej miechy a kaudálne končí v 1-2 driekovom stavci
- miechový segment = úsek miechy, z kt. vystupuje 1 miechový nerv (miecha ich má 31)

- zloženie:

▪ biela hmota - povrch miechy
- prevodová funkcia
- tvoria ju nervové dráhy, v každej polovici MS zoskupené do 3 povrazcov:
→ predné (eferenty) - širšie, vedú vzruchy z mozgu do výkonného orgánu – svaly
- sú tu motorické nervové bunky
- obs. axóny; odstredivé vlákna
= zostupné dráhy
→ zadné (aferenty) - užšie, vedú vzruchy z receptorov do mozgu
- obs. dendrity a telá neurónov; dostredivé vlákna
= vzostupné dráhy
→ bočné – obs. vzostupné aj zostupné dráhy

▪ šedá hmota - má tvar motýľa
- sú tu reflexné centrá pre pohyby končatín a trupu, bránicové centrum, zrenicové a potové centrá
- reflexná funkcia
- jej stredom prechádza centrálny kanálik MS – obs. mozgovomiechový mok
- miecha reflexne reguluje vyprázdňovanie močového mechúra a konečníka, je aj centrom niektorých pohlavných reflexov, ako aj mnohých svalových a šľachových reflexov
 MOZOG (cerebrum, encephalon)
- jeho hmotnosť u dospelého človeka je cca: 1400g
- obs. vyše 12 miliárd neurónov a 50 miliárd podporných buniek
- je tvorený z niekoľkých oddielov:


1. PREDĹŽENÁ MIECHA (medulla oblongata) - MO
- plynule pokračuje z chrbticovej miechy
- pri vstupe do mozgu sa centrálny kanál rozširuje a vytvára 4. mozgovú komoru, kt. je vyplnená mozgovomiechovým mokom a chráni vnútorné oddiely

- zloženie: biela hmota – je na povrchu; prechádzajú ňou vzostupné aj zostupné nervové dráhy
: sivá hmota – nervové bunky sú v nej zoskupené do ohraničených útvarov - jadier, v kt. začínajú alebo končia vlákna hlavových nervov

- centrá pre: činnosť ♥, dýchanie, krv, nepodmienené reflexy (kašľanie, kýchanie, zvracanie, žmurkanie, hltanie, cicanie, uchopovací reflex)


2. Zadný mozog:
- tvorí ho:
▪ VAROLOV MOST (pons Varoli)
– spája MO so stredným mozgom
– križujú sa tu 2 nervové dráhy umožňujúce prenos reflexných oblúkov
– nachádza sa pred mozočkom

▪ MOZOČEK (cerebellum)
– skladá sa z 2 hemisfér, kt. sú spojené v strednej čiare červom
– zloženie: sivá hmota – na povrchu; nemá schopnosť uchovávať pamäťové info.
: biela hmota – je vo vnútri; rozvetvuje sa do sivej hmoty, kde vytvára útvar v tvare rozkonáreného stromu = strom života (arbor vitae)
– sú tu 4 páry mozočkových jadier: jadrá povaly
guľovité
zátkovité
ozubené
– funkcia: koordinuje pohyby – ozubené jadrá
: udržiava rovnováhu - jadrá povaly
: vzpriamený postoj a svalové napätie – zátkovité a guľovité jadrá

– informácie do neho prichádzajú: z polohovosluchového orgánu
: zo svalových a šľachových receptorov
: z kožných mechanoreceptorov


3. STREDNÝ MOZOG (mesencephalon)
- najkratší úsek mozgu; je medzi mostom a mozočkom
- prechádza ním Sylviov kanál, kt. spája 3. a 4. mozgovú komoru
- v hornej časti sú 2 páry hrbolčekov = štvorhrbolie (corpora quadrigemina)
- v prednom páre končí časť vlákien zrakového nervu
- v zadnom sú uložené nižšie sluchové centrá (napr. reflexné otočenie hlavy za zvukom)
- centrá: zrakové, sluchové reflexy, pohyb očí, hlavy, inervácia okohybných svalov
4. MEDZIMOZOG (diencephalon)
- je obklopený hemisférami predného mozgu, vidno len jeho spodnú časť
- je tu 3. mozgová komora, kt. je spojená s komorami(1.a 2.) oboch hemisfér predného mozgu
- tvorí:

♦ lôžko (thalamus) - brána vedomia
- prevodová stanica aferentných (senzitívnych) dráh vedúcich do mozgovej kôry
- sprostredkúva reakcie na rozličné podnety (čuchové, chuťové, dotykové, bolesť,…)

♦ podlôžko (hypothalamus) - je na dne 3.mozgovej komory
- stopkou je naň pripojená hypofýza, s kt. sa spája pomocou ciev a nerv. vlákien
- endokrinná funkcia – vznik hormónov - oxytocín
- antidiuretický h.
- riadiaca funkcia – činnosť autonómnych nervov, tým aj činnosť vnút. orgánov, termoregulácia, funkcie ♥, ciev
- centrum: nasýtenia, hladu, spánku


5. PREDNÝ MOZOG (telencephalon)
- najväčšia časť mozgu; je tvorený 2 hemisférami, spojenými svorovým telesom, oddelenými hlbokým zárezom
- jedna pologuľa má u človeka vždy dominantné postavenie: u pravákov je to ľavá, u ľavákov pravá hemisféra. Nedominantná hemisféra sa uplatňuje asi pri ukladaní pamäťových stôp
- zloženie:
▪ mozgová kôra (cortex cerebri)
- vonkajšia sivá hmota, 2-5 mm, 13-15 miliárd neurónov, množstvo synapsií (1 neurón až 5000)
- povrch poprehýbaný do závitov = gyrifikácia kôry, plocha až 2200 cm²
- je to najvyššie riadiace centrum ľudského tela
- má analytickú a syntetickú schopnosť

- každá hemisféra je rozdelená na laloky:
a) čelový – najväčší, uložený motorický a čuchový analyzátor
b) temenný – analyzátor citlivosti kože, nervové dráhy tepla, chladu, bolesti, dotyku
c) záhlavný – zrakový analyzátor, končia zrakové nervy
d) spánkový – sluchový a polohový analyzátor, info o polohe tela

▪ biela hmota - je pod mozgovou kôrou
- tvoria ju vlákna, kt. vstupujú a vystupujú z kôry a dráhy, kt. prepájajú jednotlivé časti mozgu = asociačné dráhy (v rámci 1 hemisféry)
- sú v nej vnorené útvary sivej hmoty = bazálne gangliá (ich funkcia nie je jasná, asi riadenie pohybov)
- najväčšie z nich sú: chvostnaté a šošovkovité jadro

mozgový kmeň = predĺžená miecha + most + stredný mozog


► Obvodová (periférna) nervová sústava

- tvoria ju nervy
- NERV = zväzok nervových vlákien
- v 1 nerve sa nachádza 100-1000 väzivom pospájaných nerv. vlákien, kt. tvoria neurity
- info prechádzajúce cez jednotlivé nerv. vlákna sa nemiešajú, lebo neurity sú obalené myelínovým a Schwannovým obalom, takže sú od seba izolované
- na povrchu je väzivový obal
- vo väzive medzi nerv. vláknami, ale aj vo väzivovom obale sú krvné cievy – vyživujú n.
- v nerve sa súčasne môžu nachádzať nerv. vlákna vedúce do CNS aj z CNS do tela
- delenie:
1. Mozgové – vychádzajú z mozgu
2. Miechové – vychádzajú z miechy
3. Útrobné – vychádzajú z mozg. kmeňa a sprevádzajú mozgové a miechové


 MOZGOVÉ (hlavové) NERVY:
- väčšinou patria medzi zmiešané nervy – so senzitívnymi aj motorickými vláknami
- z mozgu ich vystupuje 12 párov:

1. čuchový – jeho vlákna: začínajú v čuchovej sliznici nosa
: končia v čuchovom analyzátore kôry mozgu
2. zrakový – vlákna: začínajú v sietnici oka
: končia v zrakovom analyzátore mozgovej kôry
3. okohybný – vychádza zo stredného mozgu; inerv. 4(zo 6) okohybné svaly
4. kladkový – vychádza zo stredného mozgu; inerv. horný šikmý očný sval
5. trojklanný – vychádza z MO a delí sa na 3 vetvy: očnicový
: čeľusťový
: sánkový
– inervuje žuvacie svaly
6. odťahujúci – vychádza z MO; inerv. okohybné svaly
7. tvárový – vychádza z MO, inervuje mimické svaly
8. polohovosluchový (predsieňovoslimákový) – vlákna: vych. zo sluchového a polohového ústroja
: končia v sluch.a poloh.analyzátore m.kôry
9. jazykovohltanový – inervuje sliznicu hltana, jazyk a slinné žľazy
10. blúdivý – vystupuje z vonk.sivej kôry mozgu; prechádza pozdĺž krčnice do hrudníka, popri
pažeráku cez bránicu do brušnej dutiny
– nadväzuje na receptory v hrtane, pľúcach, ♥, žalúdku, cievach, moč. cestách
11. vedľajší – z MO; inerv. hltan, hrtan, mäkké podnebie, lichobežníkový sval, kývač hlavy
12. podjazykový – inervuje svaly jazyka


 MIECHOVÉ NERVY:
- z miechy ich vystupuje 31 párov
- každý vystupuje párom koreňov – predné miechové korene - obs. motorické vlákna (ku svalom)
– zadné miechové korene - senzitívne vlákna (do MS a mozgu)
- predné a zadné miechové korene sa spájajú tesne pred vstupom do medzistavcových otvorov, ktorými tieto nervy vystupujú z chrbtice

- podľa miesta výstupu rozoznávame:
1. krčné nervy – 8 párov; inervujú kožu a svaly hornej končatiny, hlavy a krku
2. hrudníkové nervy – 12 párov; inerv. medzirebrové svaly, kožu a svaly chrbta a hrudníka
3. driekové nervy – 5 párov; inerv. svaly a kožu brucha, stehna, kožu pohlavných orgánov
4. krížové nervy – 5 párov; inerv. kožu a svaly dolnej končatiny a sedacie svaly
5. kostrčové nervy – 1 pár; u človeka bez funkcie


 ÚTROBNÉ (vegetatívne, autonómne) NERVY:
- motoricky inervujú hladké svaly
- sú v stenách vnútorných orgánov, ciev, vývodov žliaz
- tvoria ju 2 funkčné celky:

1. SYMPATIKUS – jeho vlákna: vychádzajú z krčnej, hrudníkovej a driekovej časti miechy
: končia rozvetvene vo vegetatívnych uzlinách, kde začínajú nové nervové vlákna (bez myelínu - šedé)
– podporuje funkcie orgánov
– ako mediátor uplatňuje noradrenalín
2. PARASYMPATIKUS – jeho vlákna: vychádzajú z mozgového kmeňa a krížovej miechy
: vstupujú do parasympatických ganglií blízko inervovaných vnútorných orgánov
– mediátor je acetylcholín

Pôsobenie sympatika a parasympatika:

Orgán alebo funkcia / Sympatikus / Parasympatikus

SRDCE, obehová sústava / zrýchlenie činnosti / spomalenie činnosti
KRVNÝ TLAK / zvýšenie / zníženie
KOŽNÉ a BRUŠNÉ CIEVY / stiahnutie / rozšírenie
Hladké svaly: - zrenice / rozšírenie / zúženie
- priedušiek / uvoľnenie / stiahnutie
- žalúdka / uvoľnenie / stiahnutie
- čriev / uvoľnenie / stiahnutie
- moč. mechúra / uvoľnenie / stiahnutie
ŽĽAZY: - slinné / zastavenie sekrécie / vylučovanie
- v stenách žalúdka / zastavenie sekrécie / vylučovanie
- v pankrease / zastavenie sekrécie / vylučovanie
- potné / vylučovanie / zastavenie sekrécie
- dreň nadobličiek / vylučovanie / zastavenie sekrécie
- Langerhansove ostrovčeky / zastavenie sekrécie / vylučovanie
Hospodárenie so SACHARIDMI / hyperglykémia / hypoglykémia
METABOLIZMUS / katabolizmus / anabolizmus
TEPLOTA TELA / zvyšuje / znižuje
SEKRÉCIA / znižuje / zvyšuje


Vyššia nervová činnosť

- základom je reflexná činnosť
- nepodmienené reflexy = vrodené; sú druhovo špecifické, reflexný oblúk je trvalý
- podráždenie receptora vyvoláva vždy rovnakú reakciu
→ cicanie, žmurkanie, hltanie, slinenie, kašľanie, kýchanie…
INŠTINKT = dlhý reťazec nepodmienených reflexov (napr. materský inštinkt)

- podmienené reflexy = získané; dočasný reflexný oblúk
- organizmus ich získava počas života a zanikajú podľa potrieb organizmu
- podmienený reflex môže vzniknúť len na základe existujúceho nepodm. reflexu; čím častejšie sa opakuje, tým je stálejší
- ak nie je posilňovaný, stráca svoj význam
PAVLOV:
I. signálová sústava = sústava nepo- a podmienených reflexov, kt. sa realizujú pomocou zmyslových orgánov (zvieratá i človek)
II. signálová sústava – je vlastná len človeku – abstraktné myslenie, reč


Ochorenia NS:

 ALZHEIMEROVA CHOROBA
- forma demencie, chronická porucha mentálnych funkcií zapríčinená mozgovou chorobou
- výskyt: u starších ľudí, hl. nad 80 rokov, zriedkavo postihuje aj mladších
- prejavy: zábudlivosť, v neskorších fázach si nemocný nepamätá hl. nedávne udalosti
: oslabená schopnosť sústrediť sa, počítať, verbálne komunikovať, náhle výkyvy nálady
: pri pokročilom štádiu bývajú dezorientovaní, neovládajú vyprázdňovanie moč.mechúra a čriev (inkontinencia)
- príčiny: malá pravdepodobnosť dedičnosti
: hl. príčiny sú mutácie chromozómov
 DETSKÁ MOZGOVÁ OBRNA
- porucha držania tela a hybnosti
- príznaky: hypotónia (znížené svalové napätie), sťahy svalov
: ataxia (trasľavé pohyby)
: atetóza (mimovôľové pohyby)

 EPILEPSIA = padúcnica
- je spôsobená zmenami mozgu, kt. mohli zostať ako následok úrazu hlavy alebo zápalu mozgu
- prejavy: náhle vznikajúce záchvaty kŕčov celého tela, poruchy vedomia, zmyslového vnímania
- záchvat sám osebe neohrozuje život, nebezpečenstvo je iba v tom, že nemocný môže padnúť na tvrdý alebo ostrý predmet, do vody, ohňa alebo z veľkej výšky, nebezpečné je aj zapadnutie jazyka
- keď záchvat raz začne, nemožno ho zastaviť, prestane sám, lekársku pomoc je potrebné volať iba v prípade, že nemocný upadne do bezvedomia

 MENINGITÍDA = zápal mozgových blán v lebke a chrbtici
- častá detská choroba
- prejavy: vyrážky pripomínajúce podliatiny, kt. sa môžu objaviť náhle a šíriť sa po celom tele
: fontanela (lupienok = mäkké miesto navrchu hlavy bábätka) sa vyduje a na dotyk je tvrdá
- ak sa včas nelieči, môže spôsobiť smrť

 MOZGOVÁ PRÍHODA
= náhle prerušenie zásobenie určitej oblasti mozgu krvou
- príznaky: slabosť alebo čiastočné, či úplné ochrnutie polovice tela
: ťažkosti s vyslovovaním, strata citlivosti, napr. tváre
: náhle prudké závraty, nevoľnosť, vracanie
: sťažené prehĺtanie (dysfágia), silné bolesti hlavy
: dvojité videnie (diplopia), strata zraku na 1 oku
: zmätenosť, kóma
- príčiny: krvná zrazenina, kt. upchá mozgovú tepnu (80%)
: krvácanie do mozgového tkaniva z prasknutej krvnej cievy (20%)
- hl. príčinou príhody je ateroskleróza (kôrnatenie tepien), při kt. vznikájú tukové nánosy, kt. obmedzujú krvný prietok – vznikajú zrazeniny, kt. upchávajú cievy
- rizikové faktory: hypertenzia (vysoký krvný tlak)
: choroby ♥, choroby krvi, slabé steny krvnej mozgovej cievy

 PARKINSONOVA CHOROBA
- degeneratívne ochorenie mozgu
- prejavy: pomalý tras v pokoji(tremor),kt. pri vedomom pohybe ustupuje, stuhnutie svalov, čo zhoršuje celkovú pomalosť a vedie k zhrbenému držaniu tela a šuchtavej chôdzi
: monotónne rozprávanie, ťažkosti pri prehĺtaní a následné slinenie
: strácanie pohyblivosti
- príčiny: degenerovanie mozgového kmeňa, prítomnosť veľkých teliesok v mozgových bunkách
: ubúdanie neurónov v dôležitých oblastiach mozgu

 RAKOVINA MOZGU A MOZOČKA
- príznaky: bolesti hlavy, hl. v oblasti čela, nevoľnosť
: poškodenie intelektových schopností – strata pamäti, zmätenosť, ospanlivosť, demencia
: dvojité videnie, poškodenie zraku, slepota
: zmeny osobnosti alebo správania
: strata sluchu, poruchy rovnováhy a hybnosti končatín

 SKLERÓZA MULTIPLEX
- chronická choroba CNS, kt. postihuje hl. dospelých mladšieho a stredného veku
- poškodzuje myelínové pošvy, kt. obaľujú a izolujú neuróny mozgu a chrbtice
- miesta zápalu sa nazývajú lézie a ovplyvňujú funkciu zasiahnutých nervov
- príznaky závisia od toho, kt. časť CNS je napadnutá:
▪ biela hmota mozgu: problémy s pamäťou a sústredením, demencia, depresia, zmätenosť
▪ zrakový nerv: zápal zrakového nervu – rozmazané videnie, bolesť pri pohybe očnej gule
▪ mozgový kmeň: zlá koordinácia rúk, ochabnutá tvár, ťažkosti pri prehĺtaní, nezreteľná reč, dvojité videnie, rýchle mimovoľné pohyby očí, neistá chôdza
▪ miecha: slabosť, ťažoba v končatinách, inkontinencia moču al. stolice, mravčenie v končatinách, na tvári al. drieku

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk