Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Columna vertebralis

Chrbticu tvoria stavce. U človeka je to 33 až 34. Podľa oblasti, v ktorej sa nachádzajú, rozlišujeme:

- 7 krčných stavcov /vertebrae cervicales/ C1 – C7
- 12 hrudníkových stavcov /vertebrae thoracicae/ Th1 – Th12
- 5 driekových stavcov /vertebrae lumbales/ L1 – L5
- 5 krížových stavcov /vertebrae sacrales/ druhotne zrastajú a vytvárajú krížovú kosť /os sacrum/
- 4 –5 kostrčových stavcov /vertebrae coccygeae/ zrastaním vytvárajú kostrč /os coccygis/

Stavec

Každý stavec s výnimkou prvého má:

- TELO (corpus)
- OBLÚK (arcus)
- VÝBEŽOK (processus)

-oblúk + telo ohraničujú otvor stavca /foramen vertebrae/
-všetky foramina vertebralia tvoria /canalis vertebralis/
-v mieste spájania oblúku stavca k telu, je na oblúku zhora aj zdola zárez /incisura vertebralis superior/incisura vertebralis inferior/
-medzi zárezom jedného stavca a horným zárezom druhého stavca vzniká medzistavcový oblúk /foramen intervertebrale/, cez foramina intervertebralia vystupujú miechové nervy
- k oblúku stavca sú pripojené výbežky:

- kĺbové /processus articulares/ sú 4, dva smerujú na hor /processus articulares superiores/, dva na dol /processus articulares inferiores/
- priečne /processus transversi/ sú 2, smerujú laterálne
- tŕňovitý /processus spinosus/ je 1, smeruje dorzálne

Vertebrae cervicales /krčné stavce/

-majú malé, nízke telá s dlhším priečnym rozmerom
-horná a dolná plocha je mierne prehĺbená
-otvor pomerne veľký, trojuhoľníkovitý
-kĺbové plôšky smerujú šikmo, dorsokaudálne, kĺbové výbežky sú krátke
-na priečnych výbežkoch sa nachádza otvor / foramen processus transversi /, cez ktorý prestupuje chrbticová tepna
-tŕňovitý výbežok je krátky, mierne kaudálne sklopený, na konci rozdvojený
-tŕňovitý výbežok C7 – nápadne dlhý, nerozdvojený, dobre hmatateľný / VERTEBRA PROMINENS /

Atlas /nosič/

- prvý stavec, nemá telo
- 2 oblúky predný a zadný /arcus anterior atlantis/arcus posterior atlantis/
- mohutné bočné časti /massae laterales/
- na prednom oblúku – dorzálne plytká jamka /fovea dentis/, pre skĺbenie s dentis epistrofei
- na hornej ploche massae laterales sa nachádzajú jamky /foveae articulares superiores/, pre kĺbové pojenie s lebkou (oválny tvar, uprostred zúžený)
- na dolnej ploche massae laterales sú okrúhle, skoro rovné kĺbové plôšky /facies articulares inferiores/, pre spojenie s axisom

Axis /čapovec/
 
- druhý stavec
- odlišuje sa od ostatných C – stavcov tým, že z hornej plochy jeho tela vystupuje valcový výbežok, zub čapovca /dens axis/
- na ventrálnej časti má zub malú kĺbovú plôšku /facies articulares anterior/, spojenie s predným oblúkom atlasu
- dorzálne malá kĺbová plôška /facies articulares posterior/, opiera sa o lig. transversum atlantis

Vertebrae thoracice /hrudníkové stavce/

-majú telá väčšie ako C – stavce, ich horná a dolná plocha sú rovnaké
-na bokoch tiel sú jamky pre skĺbenie s hlavou rebra /foveae costales/
-hlava rebra sa prikladá k dvom susedným stavcom, preto: /fovea costalis superior/fovea costalis inferior/
-otvor Th – stavcov je pomerne malý a kruhový
-kĺbové výbežky majú kĺbové plôšky vo frontálnej rovine priečne, výbežky smerujú dorzolaterálne – na konci kĺbová plôška pre spojenie s hrbčekom rebra /fovea costalis processus transversi/ tŕňovitý výbežok /processus spinosus/ je dlhý, zašpicatený, smeruje šikmo nadol

Vertebrae lumbales /driekové stavce/

-ich telá sú najväčšie zo všetkých tiel stavcov, majú obličkovitý tvar
-horná a dolná plocha tela je rovná
-otvor stavca pomerne malý, trojuhoľníkovitý
-kĺbové plôšky na kĺbových výbežkoch sú v sagitálnej rovine
-laterálne smerujúci výbežok na L – stavcoch je zakrpatené rebro /processus costarius/
-processus spinosus je krátky, má tvar štvorhrannej platničky, smeruje dorzálne

Os sacrum /krížová kosť/

-vznikla zrastením piatich krížových stavcov
-stopy po zrastení – na prednej strane sú 4 priečne čiary /lineae transversae/
-predná plocha /facies pelvina/ je obrátená do panvy, je konkávna, sú na nej 4 páry otvorov /foramina sacralia pelvina/
-zadná plocha /facies dorsalis/ obrátená dozadu, je konvexná, 4 páry otvorov /foramina sacralia dorsalia/ a 5 hrebeňov:

- crista sacralis mediana – v mieste tŕňovitých výbežkov
- crista sacrales intermediae – v mieste kĺbových výbežkov
- crista sacrakes laterales – v mieste priečnych výbežkov

-foramina sacralia vedú do kanála krížovej kosti /canalis sacralis/, ktorý je pokračovaním chrbticového kanála
-canalis sacralis vyúsťuje otvorom /hiatus sacralis/, ohraničujú ho kaudálne smerujúce rohy kížovej kosti /cornua sacralia/
-kraniálny koniec krížovej kosti /basis ossis sacri/ sa kíbovo pripája ku L – 5 pomocou /processus articulares superiores/
-predný okraj basis vyčnieva do panvového vrcholu /promontorium/
- na laterálnej stane – kĺbová plocha pre spojenie s bedrovou kosťou /facies auricularis/
-za ušnicovou plochou sa nachádza drsnatina krížovej kosti /tuberositas sacralis/

Os coccygis /kostrč/

-kostrč vzniká zrastením 4 až 5 zakrpatených kostrčových stavcov
-z kostrče kraniálne vystupujú dva výbežky /cornua coccygea/Spojenia na chrbtici

Na chrbtici sa vyskytujú všetky druhy spojenia kostí: syndezmózy, synchondrózy, synostózy a kĺby.

-plochy tiel stavcov spájajú medzistavcové platničky /disci intervertebrales/
-dospelý človek má na chrbtici 23 diskov, prvý je medzi čapovcom a C3, posledný medzi L5 a krížovou kosťou.
-tvarom sa zhodujú s tvarom tiel stavcov
-skladajú sa z väzivového prstenca /anulus fibrosus/, vnútri prstenca je dreňové jadro /nucleus pulposus/
-disci intervertebrales sú stlačiteľné po okrajoch, málo stlačiteľné je n. pulposus, okolo neho sa nakláňajú stavce pri pohyboch chrbtice, d. i. tvoria na chrbtici reťaz pružných nárazníkov. * v starobe sa platničky znižujú, čo je jedna z príčin, prečo sa chrbtica skracuje a výška tela zmenšuje..

-oblúky stavcov spájajú /ligamenta flava/, ide o pružnú syndezmózu, ktorá sa napína pri ohýbaní chrbtice
-medzi processus spinosi sú napnuté /ll. interspinalia/, najsilnejšie najmä v driekovej oblasti
-hroty tŕňovitých výbežkov spájajú /ll. supraspinalia/
-v krčnej časti chrbtice, dorzálne od nadtŕňových väzov – šijový väz /lig. nuchae/
-medzi processus transversi sú napnuté /ll. intertransversaria/
-po prednej ploche tiel stavcov od predného oblúka nosiča až na krížovú kosť prebieha /lig. longitudinale anterius/ pokračovaním tohto väzu je /lig. sacrococcygeum ventrale/
-po zadnej ploche tiel stavcov v chrbticovom kanále prebieha /lig. longitudinale posterius/ pokračuje ako /lig sacrococcygeum profundum/
-/lig. sacrococcygeum superficiale/ spája cornua sacralia et coccygea a uzatvára hiatus sacralis
*od posledného kostrčového stavca ústi do kože slabý zväzoček /retinaculum caudale/, ktorý môže podmieňovať plytkú jamku na koži /foveola coccygea/

-kĺbové výbežky stavcov sa spájajú v /articulationes intervertebrales/
* synostotické spojenie vzniká medzi krížovými stavcami, ktoré sú zovreté medzi panvovými kosťami a väzmi sú pripojené k sedacím kostiam, takže sú znehybnené (zrast ex immobilitate)

Kraniovertebrálne spojenia

Spojenia prvých dvoch krčných stavcov s lebkou je odlišné ako spojenia ostatných stavcov.

Articulatio atlantooccipitalis: párový kĺb, kĺbové jamky /foveae articulares superiores/ sú na nosiči, hlavice tvoria condyli occipitales. Ide o articulatio elipsoidea. Pohyb v kĺbe je kývavý okolo horizontálne koronárnej osi.

Articulatio atlantoaxialis: je podvojný kĺb. Skladá sa z párového articulatio atlantoaxialis lateralis medzi kĺbovými výbežkami obidvoch stavcov a z nepárového articulatio atlantoaxialis mediana – spája sa tu zub čapovca s jamkou na prednom oblúku atlasu. Svojou zadnou plochou sa zub opiera o /lig. transversum atlantis/, ktoré je doplnené pozdĺžnymi snopcami väziva, tak vzniká krížovitý väz nosiča /lig. cruciforme atlantis/- prekrýva ho tzv. krycia blana /membrana tectoria/. Predný a zadný oblúk atlasu so záhlavnou kosťou spája /membrana atlantooccipitalis anterior/ a /membrana atlantooccipitalis posterior/.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk