referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Utorok, 23. apríla 2024
Columna vertebralis
Dátum pridania: 17.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ZlaMrcha:o)
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 383
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

COLUMNA VERTEBRALIS

Chrbticu tvoria stavce. U človeka je to 33 až 34. Podľa oblasti, v ktorej sa nachádzajú, rozlišujeme :

 • 7 krčných stavcov /vertebrae cervicales/ C1 – C7
 • 12 hrudníkových stavcov /vertebrae thoracicae/ Th1 – Th12
 • 5 driekových stavcov /vertebrae lumbales/ L1 – L5
 • 5 krížových stavcov /vertebrae sacrales/ druhotne zrastajú a vytvárajú krížovú kosť /os sacrum/
 • 4 –5 kostrčových stavcov /vertebrae coccygeae/ zrastaním vytvárajú kostrč /os coccygis/

Stavec: Každý stavec s výnimkou prvého má :

 • TELO (corpus)
 • OBLÚK (arcus)
 • VÝBEŽOK (processus)

oblúk + telo ohraničujú otvor stavca /foramen vertebrae/ - všetky foramina vertebralia tvoria /canalis vertebralis/ - v mieste spájania oblúku stavca k telu, je na oblúku zhora aj zdola zárez /incisura vertebralis superior / incisura vertebralis inferior/ - medzi zárezom jedného stavca a horným zárezom druhého stavca vzniká medzistavcový oblúk /foramen intervertebrale/, cez foramina intervertebralia vystupujú miechové nervy - k oblúku stavca sú pripojené výbežky: kĺbové /processus articulares/ sú 4, dva smerujú na hor /processus articulares superiores/, dva na dol /processus articulares inferiores / priečne /processus transversi/ sú 2, smerujú laterálne, tŕňovitý /processus spinosus/ je 1, smeruje dorzálne

Vertebrae cervicales /krčné stavce/

 • majú malé, nízke telá s dlhším priečnym rozmerom
 • horná a dolná plocha je mierne prehĺbená
 • otvor pomerne veľký, trojuhoľníkovitý
 • kĺbové plôšky smerujú šikmo, dorsokaudálne, kĺbové výbežky sú krátke
 • na priečnych výbežkoch sa nachádza otvor /foramen processus transversi/, cez ktorý prestupuje chrbticová tepna
 • tŕňovitý výbežok je krátky, mierne kaudálne sklopený, na konci rozdvojený
 • tŕňovitý výbežok C7 – nápadne dlhý, nerozdvojený, dobre hmatateľný /VERTEBRA PROMINENS /ATLAS/ NOSIČ
 • prvý stavec, nemá telo, 2 oblúky: predný a zadný /arcus anterior atlantis / arcus posterior atlantis/, mohutné bočné časti /massae laterales/, na prednom oblúku – dorzálne plytká jamka /fovea dentis/, pre skĺbenie s dentis epistrofei, na hornej ploche massae laterales sa nachádzajú jamky /foveae articulares superiores/, pre kĺbové pojenie s lebkou (oválny tvar, uprostred zúžený), na dolnej ploche massae laterales sú okrúhle, skoro rovné kĺbové plôšky /facies articulares inferiores/, pre spojenie s axisom
 • AXIS/ČAPOVEC - druhý stave: odlišuje sa od ostatných C – stavcov tým, že z hornej plochy jeho tela vystupuje valcový výbežok, zub čapovca /dens axi /, na ventrálnej časti má zub malú kĺbovú plôšku /facies articulares anterior/, spojenie s predným oblúkom atlasu, dorzálne malá kĺbová plôška /facies articulares posterior/, opiera sa o lig. transversum atlantis

Vertebrae thoracice / hrudníkové stavce

 • majú telá väčšie ako C – stavce, ich horná a dolná plocha sú rovnaké
 • na bokoch tiel sú jamky pre skĺbenie s hlavou rebra /foveae costales/
 • hlava rebra sa prikladá k dvom susedným stavcom, preto : /fovea costalis superior / fovea costalis inferior/
 • otvor Th – stavcov je pomerne malý a kruhový
 • kĺbové výbežky majú kĺbové plôšky vo frontálnej rovine, priečne výbežky smerujú dorzolaterálne – na konci kĺbová plôška pre spojenie s hrbčekom rebra /fovea costalis processus transversi/ tŕňovitý výbežok /processus spinosus/ je dlhý, zašpicatený, smeruje šikmo nadol

Vertebrae lumbales / driekové stavce

 • ich telá sú najväčšie zo všetkých tiel stavcov, majú obličkovitý tvar
 • horná a dolná plocha tela je rovná
 • otvor stavca pomerne malý, trojuhoľníkovitý
 • kĺbové plôšky na kĺbových výbežkoch sú v sagitálnej rovine
 • laterálne smerujúci výbežok na L – stavcoch je zakrpatené rebro /processus costarius/
 • processus spinosus je krátky, má tvar štvorhrannej platničky, smeruje dorzálne

Os sacrum / krížová kosť

 • vznikla zrastením piatich krížových stavcov
 • stopy po zrastení – na prednej strane sú 4 priečne čiary /lineae transversae/
 • predná plocha /facies pelvina/ je obrátená do panvy, je konkávna, sú na nej 4 páry otvorov /foramina sacralia pelvina/
 • zadná plocha /facies dorsalis/ obrátená dozadu, je konvexná, 4 páry otvorov /foramina sacralia dorsalia/ a 5 hrebeňov: crista sacralis mediana – v mieste tŕňovitých výbežkov, crista sacrales intermediae – v mieste kĺbových výbežkov, crista sacrakes laterales – v mieste priečnych výbežkov
 • foramina sacralia vedú do kanála krížovej kosti /canalis sacralis/, ktorý je pokračovaním chrbticového kanála
 • canalis sacralis vyúsťuje otvorom /hiatus sacralis/, ohraničujú ho kaudálne smerujúce rohy kížovej kosti /cornua sacralia/
 • kraniálny koniec krížovej kosti /basis ossis sacri/ sa kíbovo pripája ku L – 5 pomocou /processus articulares superiores/
 • predný okraj basis vyčnieva do panvového vrcholu /promontorium/
 • na laterálnej stane – kĺbová plocha pre spojenie s bedrovou kosťou /facies auricularis/
 • za ušnicovou plochou sa nachádza drsnatina krížovej kosti /tuberositas sacralis/

Os coccygis / kostrč

 • kostrč vzniká zrastením 4 až 5 zakrpatených kostrčových stavcov
 • z kostrče kraniálne vystupujú dva výbežky /cornua coccygea/

Spojenia na chrbtici

Na chrbtici sa vyskytujú všetky druhy spojenia kostí : syndezmózy, synchondrózy, synostózy a kĺby.

 • plochy tiel stavcov spájajú medzistavcové platničky /disci intervertebrales/
 • dospelý človek má na chrbtici 23 diskov, prvý je medzi čapovcom a C3, posledný medzi L5 a krížovou kosťou
 • tvarom sa zhodujú s tvarom tiel stavcov
 • skladajú sa z väzivového prstenca /anulus fibrosus/, vnútri prstenca je dreňové jadro /nucleus pulposus/
 • disci intervertebrales sú stlačiteľné po okrajoch, málo stlačiteľné je n. pulposus, okolo neho sa nakláňajú stavce pri pohyboch chrbtice, d. i. tvoria na chrbtici reťaz pružných nárazníkov. * v starobe sa platničky znižujú, čo je jedna z príčin, prečo sa chrbtica skracuje a výška tela zmenšuje.
 • oblúky stavcov spájajú /ligamenta flava/, ide o pružnú syndezmózu, ktorá sa napína pri ohýbaní chrbtice
 • medzi processus spinosi sú napnuté /ll. interspinalia/, najsilnejšie najmä v driekovej oblasti
 • hroty tŕňovitých výbežkov spájajú /ll. supraspinalia/
 • v krčnej časti chrbtice, dorzálne od nadtŕňových väzov – šijový väz /lig. nuchae/
 • medzi processus transversi sú napnuté /ll. intertransversaria/
 • po prednej ploche tiel stavcov od predného oblúka nosiča až na krížovú kosť prebieha /lig. longitudinale anterius/ pokračovaním tohto väzu je /lig. sacrococcygeum ventrale/
 • po zadnej ploche tiel stavcov v chrbticovom kanále prebieha /lig. longitudinale posterius/ pokračuje ako /lig. sacrococcygeum profundum/-/ lig. sacrococcygeum superficiale/ spája cornua sacralia et coccygea a uzatvára hiatus sacralis*od posledného kostrčového stavca ústi do kože slabý zväzoček /retinaculum caudale/, ktorý môže podmieňovať plytkú jamku na koži /foveola coccygea/
 • kĺbové výbežky stavcov sa spájajú v /articulationes intervertebrales/* synostotické spojenie vzniká medzi krížovými stavcami, ktoré sú zovreté medzi panvovými kosťami a väzmi sú pripojené k sedacím kostiam, takže sú znehybnené (zrast ex immobilitate)

Kraniovertebrálne spojenia

 • Spojenia prvých dvoch krčných stavcov s lebkou je odlišné ako spojenia ostatných stavcov.
 • A r t i c u l a t i o a t l a n t o o c c i p i t a l i s: párový kĺb, kĺbové jamky /foveae articulares superiores/ sú na nosiči, hlavice tvoria condyli occipitales. Ide o articulatio elipsoidea. Pohyb v kĺbe je kývavý okolo horizontálne koronárnej osi.
 • A r t i c u l a t i o a t l a n t o a x i a l i s: je podvojný kĺb. Skladá sa z párového articulatio atlantoaxialis lateralis medzi kĺbovými výbežkami obidvoch stavcov a z nepárového articulatio atlantoaxialis mediana – spája sa tu zub čapovca s jamkou na prednom oblúku atlasu. Svojou zadnou plochou sa zub opiera o /lig. transversum atlantis/, ktoré je doplnené pozdĺžnymi snopcami väziva, tak vzniká krížovitý väz nosiča /lig. cruciforme atlantis/ - prekrýva ho tzv. krycia blana /membrana tectoria/. Predný a zadný oblúk atlasu so záhlavnou kosťou spája /membrana atlantooccipitalis anterior/ a /membrana atlantooccipitalis posterior/.
 
Podobné referáty
Columna vertebralis 2.9954 1336 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.