Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Charakteristika odpadu

Odpad je pre nás niečo nepotrebné, čoho sa chceme zbaviť. S odpadmi sa človek stretáva odjakživa. V dobách lovcov-zberačov to boli kosti z ulovených zvierat či zvyšky jedla. Príroda sa s tým vedela vysporiadať. Postupne, ako sa vyvíjala ľudská spoločnosť, narastalo aj množstvo odpadov.

V 60. rokoch 20. storočia nastal boom odpadov. Prečo? Začali sa vo veľkom vyrábať a používať plasty. V súčasnosti sa hovorí o konzumnej spoločnosti – kupujeme aj to, čo nepotrebujeme, a to, čo nepotrebujeme, skôr či neskôr vyhodíme. Vzťah odpad-človek sa končí odhodením nepotrebnej veci do smetného koša. Odpady majú dnes viaceré škodlivé účinky na životné prostredie, zdravie ľudí i na našu ekonomiku.

Odstraňovanie sa ale nekončí tým, že to vyhodíme do kontajnera a smetiari to potom odnesú. Predstavte si aké množstvo odpadu je potrebné rozumne odstrániť. Na jedného obyvateľa SR pripadá asi 320 kg tuhého komunálneho odpadu za rok. Navyše, ku každému domovému odpadu treba prirátať ďalších 14 kg priemyselného a 1 kg nebezpečného odpadu, ktoré vznikli pri jeho výrobe. Z celkového množstva komunálnych odpadov v SR vzniká 75 % doma u obyvateľov a asi 25 % tvorí odpad z obcí podobný domovému, vznikajúci v podnikateľskej sfére. Odpady z priemyselných tovární, podnikov, napr. rôzne haldy, ktoré môžu spôsobiť škody na životnom prostredí a ľudskom zdraví, sa môžu nachádzať aj v priemyselných aj v komunálnych odpadoch, napr. ortuťové výbojky a žiarivky, akumulátory, kal z galvanovní s obsahom kyanidov atď.

Ľudstvo pri zabezpečovaní svojich potrieb postupne poškodzuje zložky životného prostredia. Ochudobňuje sa celá spoločnosť a budúce generácie. Človek neustále vytvára nové materiály, výrobok sa stane nepotrebným, nie je biologicky rozložiteľný v prírode, nastáva problém s hromadením odpadu. Environmentálne problémy majú svoje korene v medzinárodných ekonomických a politických vzťahoch, ide vlastne o veľké medzinárodné nerovnosti. Tieto problémy sú spojené hlavne s vyčerpávaním neobnoviteľných zdrojov, poškodzovania a úbytku zdrojov obnoviteľných a znečisťovanie všetkých zložiek životného prostredia ako aj prírodných ekosystémov.


Dôvody najčastejších medzinárodných ekologických problémov:

1.znečisťovanie ovzdušia
2.znižovanie tvorby kyslíka
3.znečisťovanie vôd
4.úbytok a znehodnocovanie pôdy
5.nadmerné čerpanie nerastných zdrojov
6.nárast objemu odpadov a problémy ich odstraňovania


Odpad je na svete tak dlho ako život sám. Bol, je a bude. Na tom sa nedá nič zmeniť. Zmeniť sa dá len prístup k nemu. Nesmieme podceňovať jeho vplyv na náš život a musíme si začať uvedomovať, že pokiaľ budeme odpad prehliadať, nebude naša Zem nikdy krásne miesto pre život. Treba začať uvažovať. Prostriedky na jeho minimalizovanie už sú v našich rukách, stačí ich len využiť. Ako však môžem pomôcť ja sám v riešení tejto otázky? Do ekonomiky hovoriť nemôžem, ale môžem riadiť vlastné konanie a dávať dobrý príklad ostatným ľuďom. Nebuďme ľahostajný ak chceme svet, v ktorom budú môcť naše deti a vnúčatá žiť bez trpkých pohľadov na haldy odpadov, ktoré budú všade okolo nich.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk