Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fotosyntéza a dýchanie

Fotochemická fáza:

primárne procesy,; podmienka iniciovania: asimilačné farbivá (chlorofyl a,b; karotenoidy (oranž. beta kar.), xantofyly(žlté až hnedé))+H2O,E žiarenia vlnovej dĺžky 400-700nm,koenzýmy ako prenášače H (NADPH+H+).princíp:absorbcia fotónov systémom asimilačných farbív a premena ich E na chem. E, E fotónov sa zabudováva do makroerg.fosfát.väzieb ATP prostredníctvom fotosystémov (bielkovinové komplexy, pigment. sústavy), ktoré fungujú ako transformárory-meniče E.=> fotofosrorylácia- zachytávanie enzýmov, prenos E do celého org.- 1. časť: vznik ATP(závisí od E fotónov), 2. časť:fotolýza (rozklad H2O)=>fotolýza H2O: H2O––> 1/2 O2+2H++2e- -vedľajší produkt- molekulový O,

H uvoľnený pri fotolýze H2O sa viaže na akceptor NADP+––> NADPH+H+ - redukovadlo v synt.f.fotos.
ATP- univerzálny prenášač E, zabezpečuje energetické potreby

Syntetická fáza:

sekund.procesy!NEVYŽADUJE SVETLO!premena látok,kt.reprezentujú biochem.procesy,podmienky: dostupnosť CO2, prítomnosť organického substrátu (akceptor- látka na kt. sa viaže CO2), prítomnosť enzýmov a koenzýmov; na premenu l. je využitá chem. E ATP a vodík na redukciu CO2 z NADPH+H+ , CO2 fixácia na RuBP(ribonukleóza) ––> nestabilný 6-uhol.medziprodukt-na dve molekuly trojuhol.kys- C3 rastliny; proces vzniku glukózy je cyklický––>Calvinov-Bensov cyklus (proces fix. a asimil. CO2 na RuBP

HATCHOV-SLAKOV C.: fosfoenoilpyruvát (substrát) po naviazaní CO2–> oxálacelát (4 mol. C)- C4 rastliny

fotofosrorylácia- zachytávanie enzýmov, prenos E do celého org.- 1. časť vznik ATP, fotolýza vody

DÝCHANIE:

prebieha stále, hlavne v noci; podmienky: prítomnosť substrátov, O2,enzýmy;priebeh: štiepenie zlož.l.na O2, CO2, vznik E(do mol. ATP), viacstupňový proces v mitoch. a plazme.

Anaeróbne dých.:

bez O2, neúplná ox., C16H12O6 sa pomocou enzýmov štiepi na kys.pyrohroznovú(cytoplazma),uvoľnenie 100kJ E+2mol.ATP

(C6H12O6––>2CH3-CO-COOH+ H2+2ATP),ďalší rozklad CH3-CO-COOH =kvasenie(zníženie O2) , bez prít.CH3-CO-COOH pomáhajú mikroorg.,huby,plesne

(CH3-CO-COOHmikroorg,H2>kvasný produkt+ CO2 +E),závisí od kvasiniek:mliečny kvas,vínne,liehové,kys.mlieč.;

Aeróbne:

pri prít. O2,úplná ox.,v matrixe (oxidačná dekarboxylácia)-CH3-CO-COOH sa transportuje do cytopl.a štiepi sa až po úplnú ox.na CO2 a H2O, medziprodukt- aktivovaná kys.octová acetylkoenzým A

Dých.reťazec: sled reakcií- uvoľňovanie E zo zlúč krebs.cyklua jej využívanie na fosforyl., tvorbu ATP 2H2+O2 H2O+ATP
Prejavy dých.:zaparenie obilia,samovznietenie lístia(t aj mikroorg.), hnitie ovocia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk