Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Druhohory- mezozoikum

Všeobecne
- obdobie vo vývoji Zeme, nasledujúce po prvohorách
- začalo sa asi pred 230 miliónmi rokmi a skončila sa pred 65,5 miliónmi rokmi
- delí sa na 3 hlavné útvary- najstarší trias
- stredná jura
- najmladšia krieda
-druhohory sú nazývané aj ,,érou plazov“ alebo ,,érou dinosaurov“

Rastlinstvo a živočíšstvo
- život v druhohorách je veľmi pestrý a rôznorodý
- oproti prvohorám sa prejavujú výrazné zmeny
- z obojživelníkov sa vyskytujú prvé žaby a mloky
- najväčšiu rozmanitosť dosiahli plazy, ktoré dosahovali až gigantické rozmery
- výskyt prvých vtákov, pravták Archeopteryx- mal znaky vtákov aj plazov, vtáky sa začali vyskytovať až v kriede a jure (najmladšom a strednom období druhohôr)
- žili tu prvé cicavce
- v mori sa najviac vyskytovali amonity a belemity, ktoré patria medzi vedúce skameneliny druhohôr
- v kriede vznikol usadením mikroskopického planktónu mäkký biely vápenec- krieda
- výtrusné rastliny ustupujú , začali sa vyskytovať nahosemenné rastliny- cykasy, ihličnany
- na konci druhohôr sa objavujú už aj prvé krytosemenné rastliny
- v moriach nástáva masívna expanzia mäkkýšov a žralokov
- nastupujú moderné jaštery, hady a cicavce s placentou
- obdobie druhohôr sa končí masovým vymieraním rastlinných a živočíšnych druhov
-podľa niektorých odhadov vymrelo až 90% životných foriem a to umožňuje vývoj úplne nových druhov
- existujú viaceré konšpiračné teórie a tomto vymieraní, najpravdepodobnejšia je pád asteroidu na Zem ale iné teórie hovoria o zmene klimatických podmienok zapríčinených rozsiahlou vulkanickou činnosťou alebo znížením obsahu kyslíka v atmosfére a v moriach

Podnebie
- klíma bola prevažne teplá až tropická
- podnebie bolo suché
- nízka hladina oceánov a stále vetry, počas jury sa začína hladina zvyšovať
-podnebie sa zvlhčuje a rozsiahle púšte vo vnútrozemí Pangei sa zmenšujú
- priemerné teploty ovzdušia sú porovnateľné s dnešnými, ale približne o 10°C vyššie ako dnešné
- koncom druhohôr sa teplota v rovníkových oblastiach zvyšuje a stáva sa neúnosná pre mnoho morských živočíchov
- voda v oceánoch prestáva prúdiť vertikálne (z hora na dol) a tento jav spôsobuje znižovanie hladiny kyslíka v moriach
- je možné že tento jav má súvis s masovým vymieraním na konci kriedy
Geologický vývoj
- z hľadiska geológie sú druhohory érou relatívne horotvorného pokoja
- superkontinent Pangea a rozpadá na severnú Lauráziu a južnú Gondwanu
- na povrchu sa vyskytujú poklesy, ktoré sa prejavili prenikaním mora na prakontinent
- od Afriky sa oddelil Indický subkontinent, ktorý sa posúva smerom na sever a neskôr naráža do Ázie pričom vzniká pohorie Himaláje, toto vyvrásnenie má neskôr súvis so zmenou klímy a silnými monzúnmi
-koncom mezozoika sú kontinenty približne na súčasnom mieste
- veľká časť Európy bola zatopená morom, táto oblasť zasiahla aj na Slovensko, pozostatky mora môžeme vidieť napríklad na piesočnej dune Samberg v Bratislave
- oceán Tethys siaha od terajšieho Mexického zálivu cez Španielsko, Taliansko, cez pohorie Himaláje až na Malajský polostrov
- vznikajú rozsiahle pohoria ako napríklad Himaláje, Karpaty či Alpy
- na konci zriasu dochádza k prvému prejavu alpínsko-himalájskeho vrásnenia
- Trias je v Európe známi vo vývoji vápencových hornín (na juhu) a vo vývoji bridlíc a pieskovcov (na severe)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk